Sunday, April 29, 2012

ရဟန္းတုိ ့အေလးအနက္က်င့္သုံးရမည့္ ပဓာနတရား(၆)ပါး

ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူျပီးေသာ     ဗုဒၶ၏ရုပ္ကလပ္ေတာ္ဓါတ္ေတာ္  ေစတီေတာ္   တုိ ့အားပူေဇာ္ျခင္းထက္     ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား   အေလးအနက္က်င့္သုံးရမည့္   ပဓာနအက်င့္တရားတုိ ့ကုိ    မိလိႏၵပညွာတြင္ေဖာ္ျပပါရွိေပသည္ ။
   ျမတ္စြာဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူေသာ စကားႏွစ္ခြန္း
နာဂေသန အရွင္ျမတ္ဘုရား  အဗ်ာဝဋာ တုေမွ အာနႏၵေဟာထ၊ တထာဂတႆ သရီရ ပူဇာယ
အာနႏၵ သင္တုိ ့သည္ ပရိနိဗၺာန္စံျပီးေသာ ငါဘုရား၏ ကုိယ္ေတာ္ရုပ္ကလပ္ေေတာ္တုိ ့ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ
ေၾကာင္းၾကမစုိက္ၾကေလနွင့္။ဤသုိ ့ျမတ္စြာဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္မိန္ေတာ္မူပါသည္။

တဖန္လည္း    
            ပူေဇထနံ ပူဇနိယႆ ဓာတုံ၊ဧဝံ ကရာသဂၢမိေတာ ဂမိႆထ။
ပူေဇာ္အပ္ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ငါဘုရား၏ ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ထုိဓာတ္ေတာ္ကုိ ပူေဇာ္ၾကကုန္ေလာ့ ၊
ဤသုိ ့ပူေဇာ္သမွ ု့ျပဳၾကကုန္ေသာ သင္တုိ ့သည္ ဤလူ ့ျပည္မွ (စုေတၾကသည္ရွိေသာ္)နတ္ျပည္သုိ ့လားေရာက္ၾကလတၱံ ့ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ပါသည္ ။
ဤစကားႏွစ္ခြန္းတြင္ ပထမစကားကုိယူေသာ္ ဒုတိယစကားသည္ မွား၏ ။ဒုတိယစကားကုိယူျပန္ေသာ္
ပထမစကားသည္ မွားယြင္ေလရာ၏ ။      အဘယ္သုိ ့    မွတ္ယူရပါမည္နည္းဟု     မိလိႏၵမင္းက
 ေမးေလွ်ာက္ေလသည္ ။

အရွင္နာဂေသနမေထရ္ျမတ္သည္ ပူေဇာ္မွ ုကား ရဟန္းတုိ ့ကိစၥ မဟုတ္၊နတ္လူတုိ ့၏ ကိစၥေပတည္း။
ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းတုိ ့၏ အမွ ု့ကိစၥကား ဤ(၆)ပါးတည္းဟု မိန္ေတာ္မူေလ၏ ။

ရဟန္းတုိ ့ ပဓာနထား၍ျပဳက်င့္ ရမည္ ့အက်င့္တရားေျခာက္ပါး အကမၼံ ေဟတံ မဟာရာဇ ၊ဇိနပုတၱာနံ ယဒိဒံပူဇာ
(၁)သမၼသနံ သခၤါရာနံ
(၂)ေယာနိေသာ မနသိကာေရာ
(၃)သတိပဌာနာ ႏုပႆနာ
(၄)အာရမၼဏ သာရဂၢါေဟာ
(၅)ကိေလသ ယုဒၶံ
(၆)သဒတၳ မႏုယုဥၨနာ ။
ဧတံ   ဇိနပုတၱာနံ    ကရဏီယံ    အဝေသသာနံ  ေဒဝမႏုႆာနံ  ပူဇာကရဏိယာ ။ မိလႏၵ
ပါဠိပညာ ၊နိႆယ ဘာသာျပန္။
ျမတ္ေသာမင္းၾကီး ဘုရားသားေတာ္ရဟန္းေတာ္တုိ ့၏ အမွ ုကိစၥကား
(၁) သခၤါရတရားတုိ ့ကုိ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဟု သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း။
(၂) အသင့္အားျဖင့္ အရာရာကုိႏွလုံးသြင္းျခင္း။
(၃) သတိပဌာန္တရားေတာ္ကုိ အဖန္တလဲလဲ ရႉပြားျခင္္း။
(၄) ေကာင္းျမတ္ေသာ ကမၼဌာန္းစေသာ အာရုံကုိ အျမဲလက္ကုိျပဳျခင္း။
(၅)ကိေလသာကု္ိ သိကၡာသုံးပါးတုိ ့ျဖင့္ စစ္ထုိးျခင္း။
(၆)အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖုိလ္တည္းဟူေသာ  မိမအက်ဳိးကုိ  ရရွိေအာင္  အစဥ္သျဖင့္အားထုတ္ျခင္း။
ဘုရားသားေတာ္ရဟန္းေတာ္မ်ား က်င့္ေဆာင္အပ္သည္ တရားေပါင္း ေျခာက္ပါးျဖစ္ေလသည္ ။
မုံရြာအေရွ ့လယ္တီမဟာသုတဒီပနီက်မ္းလာေဆာင္ပုဒ္
သမ္ေယာသတိိ၊အာကိသဒတ္၊ဤေျခာက္ရပ္၊ျပဳအပ္ရဟန္းသာ။
ဥပမာေပးပုံ
မင္းသားတုိ ့သည္ ဆင္စီး   ျမင္းစီး   ဓားခုတ္ လွံထုိး   စစ္ထုိးျခင္း  စေသာအမွ ုကိစၥတုိ ့ကုိျပဳအပ္ကုန္၏ ။
ကုန္သည္ သူဆင္ရဲသားတုိ ့ကား လယ္ယာလုပ္ငန္း အေရာင္ဝယ္လုပ္ငန္း စေသာအမွ ုကိစၥကုိ ျပဳအပ္၏ ။
ဤဥပမာအတုိင္းမွတ္ပါေလ။ပု႑ားလုလင္ႏွင့္ကုန္သည္ သူဆင္းရဲ ဥပမာလည္းထုတ္ေဆာင္ျပေတာ္မူ၏ ။
မွတ္ဖြယ္အထူးကား
ရဟန္းတုိ ့သည္ ပူေဇာ္မွ ုကုိလည္းျပဳၾကရာ၏ ။အထက္ေဖာ္ျပပါ တရားေျခာက္ပါးကုိမူ အထူးအားစုိက္
 ျပဳၾကရာ၏ ။လူတုိ ့သည္ပူေဇာ္လွဴဒါန္မွ ုကုိ အစဥ္အျမဲ အားခဲ၍ ျပဳလုပ္ၾကရာ၏ ။ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း စေသာ တရားအက်င့္ကုိလည္း အားထုပ္ၾကရာ၏ ။ လက္မလြတ္ၾကရာ ဟု မွတ္သားပါေလ ။

No comments:

Post a Comment