Thursday, June 28, 2012

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္တရားထက္ ...?

ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ ့သည္ ဘုရားအျဖစ္သုိ ့ေရာက္ေအာင္  ေလးအသေခ်ၤ ႏွင့္တစ္ကမၻာတစ္သိန္း ၊ရွစ္အသေခ်ၤ ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ဆယ္ေျခာက့္သေခ်ၤ ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လုံး ပါရမီတုိ ့ကုိ ျဖည့္ေတာ္မူခဲ့ရ၏ ။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူမည့္ ေနာက္ဆုံးဘဝထိတုိင္ေအာင္ စၾကၤာဝေတးမင္း
စည္းစိမ္းကုိ ပင္ လ်စ္လ်ဳရႉ၍ မ်ားစြားေသာ သားမယားေမာင္းမမိႆံေခြ်ရံသင္းပင္ စည္းစိမ္းဥစၥာတုိ ့ကုိစြန္လြတ္ ၍ ေတာထြက္ေတာ္မူခဲ့၏ ။ဒုကၠရ စရိယာက်င့္ရ၏ ။ျပီးမွ မစၨ်ိမပဋိပဒါ အက်င့္ျဖင့္ 
ကုိယ္တုိင္မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေတာ္မူရေပသည္ ။ ထုိသုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျပီးသည္နွင့္ တစ္ဆက္တည္း သဗၺညဳတညဏ္အစရွိေသာ ညဏ္ေတာ္မ်ားကုိရ ၍ သဗၺညဳတဘုရားအျဖစ္သုိ ့ေရာက္ေတာ္မူေလသည္ ။

ဗုဒၶသည္ ဇနက မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သည္ ဇည
ဗုဒၶ၏ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သသည္ မိမိကုိယ္တုိင္၏ဝီရိယ ညဏ္စြမ္းေၾကာင့္ရ၏ ။ဗုဒၶသည္ဇနက ျဖစ္ေစသူ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သည္ ဇညျဖစ္ေစအပ္ေသာအရာဟု ပရိယယယ္အားျဖင့္ သုံးႏွ ုန္းေျပာဆုိခြင့္ရွိ၏ ။တနည္းအားျဖင့္လည္း ဗုဒၶသည္ ပဓာနပုဂၢဳိလ္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သည္ အပဓာနအပုိင္းဟု ဆုိနုိင္၏ ။

ဗုဒၶသည္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ထက္ ျမတ္သည္ 
ထုိေၾကာင့္ ဇနက ပဓာနပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္  ဇည၊ အပဓာနပုိင္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ျမတ္သည္ ပရိယာယ္အားျဖင့္ဆုိခြင့္ရွိပါသည္ ။

မဂၢါန႒ဂႋေကာ ေသေ႒ာ၊ သစၥာနံ စတုေရာ ပဒါ။
၀ိရာေဂါ ေသေ႒ာ ဓမၼာနံ၊ ဒြိပဒါနဥၥ စကၡဳမာ။ (ဓမၼပဒ၊ ပါ ၊ဂါထာ ၂၇၃)

ပကတိလမ္းခရီး၊၆၂ ပါးေသာ မိစၦာဒိဌိတည္းဟူေသာအပါယ္သံသရာခရီးလမ္းတုိ ့ထက္ အဂၤါ႐ွစ္ပါး႐ွိေသာ မဂ္လမ္းခရီးသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ ဝစီသစၥာ သမုတိသစၥာ၊ပရမတၳသစၥာအားလုံးတုိ ့ထက္၊ အရိယသစၥာေလးပါးသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ သခၤတအသခၤတသေဘာတရားအားလံုးတို႔တြင္ ရာဂကင္းရာ နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ တရားအားလုံးတုိ ့ထက္၎၊သတၱဝါအားလုံးတုိ ့ထက္၎ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း႐ွိေသာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔တြင္ မ်က္စိငါးပါး႐ွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ဟုေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ထက္ျမတ္၏ဟူ၍ ဓမၼပဒ၊အဌကထာႏွင့္အဘိဓာန္ဋီကာ ဗုဒၶပရိယာအဖြင့္၌ ဆုိေတာ္မူသည္ ။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကုိပူေဇာ္၏
 ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကုိ အျမဲမွီဝဲပြားမ်ားေသာ ဘာဝနာေသဝန၏အစြမ္းျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကုိပူေဇာ္၏ ။တခါတစ္ရံ သုတၱန္ပါဠိေတာ္မ်ားကုိပင္ နာယူေတာ္မူ၏ ။ဖလသမာပတ္ နိေရာဓသမာပတ္တုိ ့ကုိ အျမဲ ဝင္စားေတာ္မူ၏ ။`ဤအရာ၌ တရားေတာ္ကုိ အေလးဂရုျပဳျခင္း အရုိေသျပဳျခင္းျမတ္နုိးေတာ္မူျခင္းတုိ ့ကုိပင္ ပူေဇာ္ျခင္းဟု ဆုိေပသည္ ။
ဝကၠလိရဟန္းအားဆုံးမရာ၌ ပင္-
ေယာ   ေခါ ဝကၠလိ ဓမၼံ ပႆတိ၊ ေသာမံ ပႆသိ။ စသည္...
တရားကုိျမင္ေသာသူသည္ ငါဘုရားကုိျမင္၏ ၊ဖူး၏ ၊ပူေဇာ္၏။အေလးျမတ္ျပဳ၏ ဟု ေဟာေတာ္မူ၏ ။ထုိျပင္မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ေတာ္တြင္ အရွင္အာနႏၵာအား ဤသုိေဟာေတာ္မူ၏ ။
ေယာေဝါ အာနႏၵ၊ မယာဓေမၼာစ ဝိနေယာစ။
ေဒသိေတာ ပညေတၱာ၊ေသာေဝါမမစၥေယနသတၳာ။
ခ်စ္သားအာနႏၵ ငါဘုရားရွင္သည္ သုတ္ အဘိဓမၼာတရားကုိလည္း ေဟာၾကားထားျပီးျပီ ။ဝိနည္းတရားကုိလည္း ပညတ္ထားျပီးျပီ ။ထုိသုတ္အဘိဓမၼာ ဝိနည္းတရားေတာ္သည္ ငါဘုရားပရိနဗၺာန္စံျပီးသည္ေနာက္  သင္တုိ ့၏ ဆရာ(ဘုရား)ျဖစ္ရစ္လိမ္မည္ ။ဤတြင္ ပရိယတ္တရားေတာ္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္စားအျဖစ္မိန္ ့ေတာ္မူပါသည္ ။၎ပဠိေတာ္စကားျမတ္တုိ ့ကုိ ေထာက္ရႉပါက ဘုရားရွင္သည္ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္ တရားထက္ျမတ္သည္ ။မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သည္ဘုရားထက္ျမတ္သည္ဟု မဆုိသာ ။ထပ္တူ ထားရမည့္ကဲ့သုိ ရွိေလသည္ ။ဤသုိ ့လွ်င္ျပဆုိခဲ့သည္နည္းအတုိင္း ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြားဘုရားသည္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ တရားထက္ျမတ္သည္ဟု ဆုိသင့္သည္ထင္ပါသည္။ (စာကုိးx မံုရႊာျမဳိ ့ အေရွ့လည္တီတုိက္ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဘုရား၏ မဟာသုတဒီပနီက်မ္း)

                                                     ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
                                                                 ေရႊျဖဴးေလး
1 comment:

  1. Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
    http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

    ReplyDelete