Saturday, June 30, 2012

ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကေလး မေပ်ာက္ေစခ်င္

ဦးဇင္းဖတ္ဖူးေသာ ရူပေဘဒ ဘာသာရပ္တစ္ခုမွာလားရာဘက္ပါေသာ ေရြ ့လ်ားမွ ု ့မွန္သမွ် အေရႊ ့(သုိ ့မဟုတ္ )အလုပ္လုိ ့ေခၚတယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္။ဦးတည္ဘက္ လားရာရွိမွသာလွ်င္ ေရႊ ့လ်ားမွ ုအထေျမာက္၍အလုပ္ျဖစ္ပါသည္ဟုဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ဘုရားအဆူဆူတုိ ့လုိက္ခဲ့ေသာ လမ္းသည္ တစ္လမ္းတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။ထုိလမ္းသုိ ့လုိက္မွသာလွ်င္ မုခ်အမွန္ ခ်မ္းသာခံစားရမည္ျဖစ္၍ မလုိက္သူမွာ သံသရာဝဲၾသဃထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ေနရစ္လိမ္ဦးမည္ ။

ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားအဆူဆူတုိ ့၏လမ္းမွာ တစ္ခုတည္းေလွ်ာက္လမ္းခဲ့ေသာလမ္းမွာ ေဘးအစြန္းႏွစ္ပါးကင္း၏ ။တင္းလြန္းေသာလမ္းလည္းမဟုတ္ေလ်ာ့လြန္းေသာလမ္းလည္းမဟုတ္ ၊မေလ်ာ့မတင္းေစာင္းၾကဳိးညွင္္္းကဲ့သုိ ့အလယ္အလတ္မတင္းလြန္း မေလ်ာ့လြန္းေသာ မစၨ်ိမပဋိပဒါလမ္းျဖစ္ပါသည္ ။နိဗၺာန္အမွန္ဆုိက္ေရာက္ရာ သိ ပါယ္ ဆုိက္ ပြား အရ ဒုကၡကုိ သိျခင္းသမုဒယကုိပယ္ျခင္း နိေရာဓကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း မဂၢသစၥာကုိပြားမ်ားရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။တနည္း
သစၥာေလးပါးတရားကုိသိ၍ က်င့္ယူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ထုိသစၥာေလးပါကုိသိ၍ဒုကၡအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ရာ မဂၢင္ရွစ္ပါးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္တည့္မတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ သြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္ ။

သစၥာေလးပါးကုိ သိရာ၌ 
ဒုကၡသစၥာ--ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရားသိျခင္း (ျဖစ္ဒုကၡ ပ်က္ဒုကၡကုိပုိင္းျခား၍ သိအပ္ေသာအရာ)
သမုဒယသစၥာ--ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအမွန္တရား ကုိသိျခင္း(တဏွာ ေလာဘကုိပယ္သတ္ရမည္ကုိ သိပ္သည္အရာ)
နိေရာဓသစၥာ--ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာနိဗၺာန္ကုိ သိျခင္း(မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္တရား)
မဂၢသစၥာ--ဒုကၡခပ္သိမ္းခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင္းသမုဒယကုိပယ္ေၾကာင္းအက်င့္အမွန္တရား(မဂၢင္ရွစ္ပါး)

ဒုကၡခပ္သိမ္းခ်ဳပ္ျငိမ္းလြတ္ေျမာက္ရာလမ္း(ပြားမ်ားရမည္တရား)စသည္တုိ ့ကုိသိမွတ္က်င့္ၾကံရမည္ျဖစ္သည္ ။ထုိသုိ ့သိျပီး   ....သမၼာဒိဌိ ...ေကာင္းေသာအယူ (အျမင္)
                      သမၼာသကၤပၸ..ေကာင္းေသာအၾကံ
                      သမၼာဝါယာမ..ေကာင္းစြာအားထုပ္ျခင္း
                      သမၼာသတိ..ေကာင္းစြာေအာက္ေမ့ျခင္း
                      သမၼာသမာဓိ..ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ျခင္း
                      သမၼာဝါစာ..ေကာင္းစြာေျပာဆုိျခင္း
                      သမၼာကမၼႏၱ..ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ျခင္း
                      သမၼအာဇီဝ..ေကာင္းစြာအသက္ေမြးျခင္းတုိ ့ကုုိ ပြားမ်ားအားထုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
ဤလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဦးတည္၍ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းပါသည္ ။

ထုိတစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေရွးသူတုိ ့သြားသည္အတုိင္း သြားသူ မသြားသူ လုိက္သူမလုိက္သူတုိ ့ႏွင္ ပတ္သက္၍ ဂဏကေမာဂၢလာနပု႑ားက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ဤသုိ ့ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ။ အုိ ဗုဒၶအရွင္ဘုရား ေဂါတမ အရွင္၏ အဆုံးအမကုိ နာခံသူအားလုံးနိဗၺာန္ရၾကပါသလား၊အခ်ဳိ ့မရဘဲရွိၾကပါသလား လုိ ့ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ။
အခ်ဳိ ့ရ၏ အခ်ဳိ ့မရၾကပါ အသင္ပု႑ား ဟုေျဖေတာ္မူ၏ ။
ဒါျဖင့္ရင္အရွင္ဘုရားထပ္ေလွ်ာက္ထားပါဦးမည္ ။နိဗၺာန္ကလည္းအထင္ရွားရွိ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းကလည္းရွိ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းနည္ယူလမ္းျပ အရွင္ေဂါတမကလည္းရွိ ပါလွ်က္ ဘာေၾကာင္...အခ်ဳိနိဗၺာန္ရ အခ်ဳိနိဗၺာန္မရၾကပါလဲ အရွင္ဘုရားဟု ထပ္မံေလွ်ာက္တင္လုိက္ပါတယ္ ။

ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါဘုရား သင္ပု႑ားကုိပဲ ျပန္ေမးရဦးမယ္ ။သင္ၾကဳိက္သလုိပဲေျဖၾကားၾကည္ပါ ဟု မိန္ ့ၾကားျပိး-အသင္ပု႑ား သင္ရာဇျဂဳိ္လ္ျပည္ကုိသြားတဲ့လမ္းကုိ သိသလား   သိပါတယ္ဘုရား  သိရင္ လူတစ္ေေယာက္က ရာဇျဂဳိလ္ျပည္ကုိသြားတဲ့ လမ္းကုိညြန္ျပေပးပါလုိ ့ေမးလာရင္ ဘယ္ကေန ဘယ္လုိ ဘယ္သုိ ့သြားညြန္းျပျပီးေရာက္မည္ေနရာသင္ေျပာျပနုိင္လိမ္မည္ ၊တစ္ဦးကသင္ညြန္းၾကားရာမဟုတ္လမ္းလႊဲကုိလုိက္၍ ခရီးမေပါက္ေရာက္ဘဲ ေနာက္သုိ ့ျပန္လာရတယ္ ။
တစ္ဦးကေတာ့ သင္ညြန္သလုိ သြားလုိ ့ ဆုိက္ဆုိက္ျမဳိက္ျမဳိက္  လုိရာေရာက္တယ္ ။အဲဒီေတာ့  ရာဇျဂဳိျပည္သြားတဲ့လမ္းလည္း အထင္ရွားရွိ ညြန္ျပသူ သင္လည္းအထင္ရွားရွိလွ်က္ တစ္ေယာက္ကေရာက္ျပီး တစ္ေယာက္ကမေရာက္တာ ဘာေၾကာင့္လည္း အသင္ပု႑ား ဟုေမးလုိက္ပါတယ္ ။ပု႑ားက အဲ့ဒါေတာ့တပည့္ေတာ္ဘာတက္နုိင္မွာလဲ တပည့္ေတာ္က လမ္းညြန္သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္ ဟုျပန္ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေလသည္ ။

ေအးပု႑ား နိဗၺာန္လည္းရွိ နိဗၺာန္သုိ ့ေရာက္ရန္သြားရမည္ လမ္းလည္းရွိညြန္ၾကားသူ ငါဘုရားလည္းရွိပါလွ်က္ တစ္ခ်ဳိ ့ေရာက္ျပီး တစ္ခ်ဳိမေရာက္တာက ငါဘုရားလည္း ဘာတက္နုိင္မွလဲ ငါဘုရားက နည္းေပး ညြန္းၾကားသူျဖစ္ပါတယ္ လုိ ့ ေျဖေတာ္မူလုိက္ပါတယ္ ။ထုိ ေၾကာင့္ကိစၥတစ္ခုကုိလုပ္ေဆာင္ရာ၌ လုိရာျပီးေျမာက္ဖုိ ့ လမ္းျပသူရွိပါေသာ္လည္း ကုိယ္တုိင္မလုိက္နာ မလုပ္ေဆာင္ပါက လားရာဘက္မပါေသာ အေရႊ ့သေဘာကဲ့သုိ ့ အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ ။
လားရာဘက္ ဦးတည္ခ်က္ရွိရာသုိ ့ မွန္ကန္စြာ ေလြ ့လွ်ားမွသာ အလုပ္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ဤတရားေတာ္  အေမးအေျဖက လွစ္ဟေဖာ္ထုပ္လုိက္ေပျပီ ။ဦးဇင္းတုိ ့လူသားမ်ားသည္ ေလာကီေလာကုတ္ႏွစ္ျဖာအလုပ္၌  ဦးတည္ခ်က္လားရာ မွန္ကန္ဖုိ ့ ညြန္ၾကားသူ လမ္းညြန္ခ်က္အတုိင္း ေသေသခ်ာခ်ာ မိမိရရ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ ဆုိပါလွ်င္ လားရာဖက္မေပ်ာက္သျဖင့္ ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကုိ အမွန္ပင္ ေရာက္ၾကပါလိမ္မည္ ။ထုိအခါလုိရာ ျပီးေျမာက္၍  ခရီးေပါက္ပါလိမ္မည္ ၊လားရာဘက္မမ်ားေစေရး မမဲ့ေစေရး အတြက္ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကေလး စမ္းလးတဝါးဝါး မျဖစ္ေစရန္ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ ညြန္းဆုိလုိက္ရပါသည္ ။                    


                                       ဘာဘဲလုပ္လုပ္
                                       ဘာပဲေျပာေျပာ
                                      ဘာဘဲၾကံၾကံ
                                      ေလွ်ာက္ေသာလမ္းကေလး 
                                      မေပ်ာက္ေစခ်င္
                                     ဦးတည္ခ်က္မွန္ လားရာမွန္၍
                                    လွမ္းအားသာရန္
                                    သတိေရွ ့ထားေရႊ ့လ်ားသြားရန္ပင္ မဟုတ္ပါလား။                                                                    ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ ေရႊျဖဴးေလး

2 comments:

 1. Hi your blogs looks so impormative and interesting.would you come and visit us back too
  http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

  ReplyDelete
 2. Hello, I have been visiting your blog. ¡Congratulations for your work, good luck with your blog! I invite you to visit my blogs about literature, philosophy and films:

  http://vniversitas.over-blog.es
  http://carpe-diem-agc.blogspot.com/
  http://alvaro-alvarogomezcastro.blogspot.com/

  Greetings from Santa Marta, Colombia

  ReplyDelete