Wednesday, September 19, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ အပုိင္း(၂)

အခန္း (၂)

အမွန္မြန္ေလးပါးႏွင့္ အလယ္လမ္း

“အမွားကအမွန္
ကာမစစ္ပဲြက ထာဝရ
ၿငိမ္းမႈဆီပ်ံ၊ ဒီမွာ ၿငိမ္ဆိတ္ေနသတဲ့”

ဗုဒၶ၏ဓမၼကို နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမည္ဆိုလွ်င္ “အမွန္မြန္ေလးပါး” (သစၥာေလးပါး) တရားေတာ္မွာ စိတ္အခ်ရဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး တရားအႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတရားမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပထမဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေဒသနာေတာ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သမွ် ဓမၼကၡႏၶာ အစုစုတို႔၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း သုေတသီ အားလုံးတို႔က တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထားၾကသည္။ ဤမွ်အေျခခံက်၍ ဤမွ်အေရးပါေသာ တရားေတာ္ကို ေလ့လာရာတြင္ ဗုဒၶ၏မူရင္း ေဟာၾကားခ်က္မွစတင္သည္က သဘာဝက်ပါလိမ့္မည္။ ဝိနည္း ပိဋကေတာ္တြင္ ဤသို႔ ပါရွိသည္။

၁။     ရဟန္းတို႔ ..... ၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္လိုသူသည္ အစြန္းႏွစ္ပါးကို ေရွာင္အပ္၏။ ပထမအစြန္းမွာ တဏွာျဖင့္ ရစ္ပတ္ဆက္စပ္ေနေသာ အေပ်ာ္လမ္းျဖစ္သည္။ ဤလမ္းမွာ စဲြလမ္းႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္တိုင္ ယုတ္ညံ့၏။ ယဥ္ေက်းမႈ ေရခ်ိန္နိမ့္သူမ်ား၊ အသိအလိမၼာ ကင္းသူမ်ား၊ အညံ့စား လူသားမ်ား၏ အက်င့္စရိုက္ ျဖစ္ေခ်၏။ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို မေတြ႔ႏိုင္။ အက်ိဳုးမရွိ။
(ကာမသုခလိဒကာႏုေယာဂ)
     
        ဒုတိယအစြန္းမွာ မိမိကိုယ္ကို အလြန္အမင္း အပင္အပန္း အဆင္းရဲခံေသာ အၾကမ္းလမ္းျဖစ္သည္။ နာက်င္ပင္ပန္းမႈႏွင့္ အရင္းတည္ရသည့္တိုင္ ပညာဉာဏ္ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္၏။ ဤနည္းသည္လည္း လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကို မေတြ႔ႏိုင္။ အက်ိဳးမရွိ။
(အတၱကိလ မထာႏုေယာဂ)

ဤအစြန္းႏွစ္ပါးမွကင္းေသာ အလယ္လမ္းသည္သာ ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ၊ အစစ္အမွန္ပညာႏွင့္ အစစ္အမွန္တည္ၿငိမ္မႈကိုေပးႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အလင္း လမ္းေၾကာင္းမွန္ ျဖစ္ေပ၏။

၂။    ရဟန္းတို႔ ....၊ ဒုကၡသည္ ပထမအမွန္မြန္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ေမြးဖြားျခင္း (သံသရာ၌က်င္လည္ရျခင္း) သည္ပင္ ဒုကၡျဖစ္၏။ အိုမင္းရျခင္း၊ ဖ်ားနာရျခင္း၊ ေသဆုံးရျခင္း၊ မႏွစ္မၿမိဳ႕ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခဲြခြာေကြးကြင္းရျခင္းတို႔သည္လည္း ဒုကၡသာ ျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ခဏတာယာယီအိမ္မွ်ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးႀကီးသည္ပင္ ဒုကၡတို႔၏ အစုအေဝး ျဖစ္ေပ၏။ (ဒုကၡသစၥာ)

ရဟန္းတို႔ ....၊ ဒုကၡ၏တည္ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡ၏အရင္းအျမစ္သည္ ဒုတိယအမွန္မြန္ျဖစ္သည္။ ကာမဂုဏ္ အာရုံတို႔တြင္ ၿငိတြယ္ျခင္း (ကာမတဏွာ)၊ ဘဝကို တပ္မက္စဲြလမ္းျခင္း (ဘဝတဏွာ)၊ ဘဝျပတ္ၿပီဆိုေသာ အယူတြင္ ေက်နပ္သာယာေနျခင္း (ဝိဘဝတဏွာ) ဆိုေသယသံသရာ ဒုကၡလမ္းကို ရွည္ေစတတ္သည့္ အခုအခံ အစဲြအလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပ၏။ (သမုဒယ သစၥာ)

ရဟန္းတို႔ ...၊ ဒုကၡတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ၊ ဒုကၡ၏အေၾကာင္းတရားတို႔ကင္းရာ ကုန္ရာသည္ တတိယအမွန္မြန္ျဖစ္သည္။ အဆုံးစြန္လြတ္ေျမာက္ျခင္း မည္ေပ၏။ (နိေရာဓသစၥာ)

ရဟန္းတို႔ .....၊ အဆုံးစြန္လြတ္ေျမာက္ျခင္းသို႔ သြားရာလမ္းသည္ စတုတၳအမွန္မြန္ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းတြင္ လမ္းသြယ္ရွစ္ခု ရွိေပ၏။ ဤသည္တို႔မွာ ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္း (သမၼာဒိ႒ိ)၊ ေကာင္းစြာႏွလုံးသြင္းျခင္း (သမၼာ သကၤပ)၊ ေကာင္းစြာေျပာဆိုျခင္း (သမၼာဝါစာ)၊ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (သမၼာကမၼႏၲ)၊ ေကာင္းစြာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳျခင္း (သမၼာအာဇီဝ)၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း (သမၼာဝါယာမ)၊ ေကာင္းစြာႏုိးၾကားျခင္း (သမၼာသတိ)ႏွင့္ ေကာင္းစြာ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ျခင္း (သမၼာသတိ) တို႔ ျဖစ္သည္။ (မဂၢသစၥာ)

၃။   ရဟန္းတို႔ .... ၊ ဤအမွန္မြန္ေလးပါးကို အျပည့္အစုံ ထိုးထြင္းသိျမင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ၊ ငါသည္ အျမင့္မားဆုံးဉာဏ္အလင္းကို ရရွိလိုက္ေပၿပီ။ ငါ၏စိတ္အစဥ္သည္ အျပီးတိုင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေပၿပီ။ ဒုကၡႁပြမ္းေသာ ျဖစ္တည္မႈတို႔ ဆုံးခန္းတိုင္ခဲ့ၿပီ။ ေနာင္သံသရာရွည္ေစမည့္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္တည္မႈတို႔ကို ငါအလိုမရွိၿပီ။

တရားအႏွစ္

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာပိုဒ္သုံးပိုဒ္မွာ ဗုဒၶဓမၼ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟု ဆိုသည့္တိုင္ ဤစာပိုဒ္ သုံးပိုဒ္ကို ဖတ္လိုက္႐ုံႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼတစ္ခုလုံး အျပည့္အစုံ နားလည္ သြားလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္မွန္းအပ္ပါ။ နားလည္ဖို႔ မဆိုႏွင့္၊ ဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈ ကြင္းဆက္ကိုပင္ ေျခရာခံႏိုင္ဖို႔ လြယ္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပထမဆုံးမွာ ဘာသာစကားအတားအဆီး ျဖစ္သည္။ ေရွးအက်ဆုံး ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားမွာ ပါဠိ (သို႔မဟုတ္) သသၤကရိုက္ဘာသာႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔ကို ေခတ္သုံး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျပန္ေရးထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ (ယခုစာစုမွာ အဆိုပါ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ထားရျခင္းျဖစ္သည္) ဤသို႔ဘာသာစကား အကူးအေျပာင္းတြင္ မူလအသိပညာအားလုံး အတိအက် ပါေကာင္းမွ ပါႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဗုဒၶဓမၼကိုယ္တိုင္၏ နက္နဲသိမ္ေမြ႔မႈႏွင့္ ဆိုင္သလို၊ စာဖတ္သူဘက္မွ ဘာသာရပ္ႏွင့္မနီးစပ္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ပင္ မူလပါဠိဘာသာႏွင့္ ႏႈတ္တိုက္အာဂုံေဆာင္ႏိုင္သည့္တိုင္ အဓိပၸာယ္အျပည့္အဝ နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ဗုဒၶဓမၼသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္က ေဟာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ကို ႏွလုံးသြင္းၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ အျပည့္အဝနားမလည္ေသာ္မွ ေယဘုယ်သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစရန္ ေခတ္အျမင္ ေခတ္အေတြးႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

ပထမစာပိုဒ္မွာ ဗုဒၶ၏ “အေျခခံေတြးေခၚစဥ္းစားပုံ” basic way of thinking ျဖစ္ပါသည္။ အစြန္းမ်ားကို ေရွာင္ဖို႔လိုေသာ အလယ္လမ္း (မဇၥ်ိမပဋိပဒါ)ဟု ေဟာပါသည္။ မျဖဴလွ်င္ မည္းရမည္။ မမွန္လွ်င္မွားရမည္ ဟူေသာ ‘တစ္ မဟုတ္ႏွစ္ေလာဂ်စ္’ (either-or logic) ကိုပယ္လိုက္ရမည့္ သေဘာဟု နားလည္ရသည္။ ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ‘ဆက္စပ္မႈႀကီး ႏွစ္ဆယ့္ေလးမ်ိဳး’(ႏွစ္ဆယ့္ေလးပစၥည္း)တြင္ ဤသေဘာမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ - ကုသိုလ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုသိုလ္အက်ိဳး ျဖစ္ရမည္ဟု တရားေသ မေဟာ။ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ အကုသိုလ္ေၾကာင့္လည္း ကုသိုလ္ျဖစ္တန္ရာ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ေဟာသည္။ (ပ႒ာန္းတရားေတာ္၊ ဥပနိႆယပစၥေယာ)

ဒုတိယစာပိုဒ္တြင္ ပါရွိေသာ ‘အမွန္မြန္ ေလးပါး’မွာ ဗုဒၶဓမၼ၏ တရားအႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ‘အဘိဓမၼာကိုယ္ထည္’ Pholosophical frame work ဟု ယူဆႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ ဒႆနပညာတြင္ ခိုင္မာေသာ က်ိဳုးေၾကာင္းဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိဖို႔လိုပါသည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို ဒႆန႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္လိုက္ရာ၊ အကြက္ေစ့လွေသာ အဆက္အစပ္တို႔ကို အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ ဗုဒၶက ေလာကကို ဒုကၡဟုျမင္သည္။ (what ဆိုေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖ) ဒုကၡ၏အရင္းခံမွာ သမုဒယဟု ေဟာသည္။ (why ဆိုေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖ) သမုဒယကို မဂၢႏွင့္ျဖတ္ရမည္ဟု လမ္းညႊန္သည္။ (what is to be done ဆိုသည္၏ အေျဖ) မဂၢလမ္း၏အဆုံးပန္းတိုင္မွာ နိေရာဓဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ျပသည္။ (what happen အတြက္ အေျဖ) ..... ဗုဒၶ၏ ဒႆနမွာ ေလာကကို ဖြင့္ဆိုရုံမွ်သာ တန္႔ရပ္မေနပဲ၊ ေလာကကို ေျပာင္းလဲေစေရးအထိ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ‘ရွင္သန္ေနသည့္ ဒႆန’Live pholosophy ဟု နားလည္ရပါသည္။

တတိယစာပိုဒ္မွာ ဗုဒၶဓမၼ၏ အျခားေသာဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ မတူေသာလမ္းခဲြထြက္ပုံ ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား အမ်ားစုမွာ ‘ယုံၾကည္သက္ဝင္ရန္’(to believe) ‘ဆည္းကပ္ကိုကြယ္ရန္’ (to worship) ႏွင့္ ‘ဆုေတာင္းရန္’ (to pray) ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶက အမွန္မြန္ေလးခ်က္ကို ထိုုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္မႈဉာဏ္အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု ေဟာသည္။ သို႔အတြက္ ‘ေလ့လာရန္’ (to learn) ‘က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္’ (to practice) ႏွင့္ ‘ထိုးထြင္းသိျမင္ရန္’(to penetrate) တို႔ကို ဦးတည္ခ်က္ထားသည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ (ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဓ တို႔ကို ဆိုလိုဟန္ ရွိပါသည္)
ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဓမၼ၏တရားအႏွစ္ကို အထိုက္အသင့္ ဆဝါး ႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။
 (သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ ေက်ာ္ဝင္း၏စာအုပ္) ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment