Friday, September 21, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ အပုိင္း(၂)၏အဆက္

အလယ္လမ္း၏ ေတာ္လွန္ေရးမ်က္ႏွာစာ

အလယ္လမ္းဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ကို ေခတ္ၿပိဳင္နားလည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္သည့္ သေဘာမ်ား ပါဝင္ေန၍ ခြန္အားမရွိသလို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ဝဲစြန္း၊ လက္ယာစြန္း အယူအဆမ်ားက မီး႐ႉးမီးပန္းလႊတ္ေလ့ရွိေသာ ေတာ္လွန္ေရးအေငြ႔အသက္မ်ား မပါဝင္၍ အားမလို အားမရ ျဖစ္ရသည္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏ဓမၼကို ဤသို႔ေသာ ေခတ္ၿပိဳင္နားလည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဗုဒၶ၏အလယ္လမ္းကို ေဘာင္ခတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္ ေတာ္လွန္ေရးဝိညာဥ္ဆိုသည္မွာ စကားလုံးမ်ားထဲတြင္ထက္ တရားအႏွစ္ထဲတြင္သာ ကိန္းဝပ္တတ္ၿမဲျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏အလယ္လမ္းကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ မည္သည့္ဘာသာေရးတြင္မွမေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်က္ႏွာစာကို အထင္အရွား ဆုပ္ကိုင္မိႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။

ေျပာရလွ်င္ ‘အလယ္လမ္း’ ဆိုေသာ ေဝါဟာရထဲမွာပင္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈသေဘာသာမက မဟာဗ်ဴဟာသေဘာေရာ၊ ဒႆနသေဘာမ်ားပါ အက်ဳံးဝင္လ်က္ ရွိေနသည္။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈသေဘာ (အေျခခံစဥ္းစားေတြးေခၚပုံ) ကိုေရွ႕ပိုင္းတြင္ အထိုက္သင့္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု မဟာဗ်ဴဟာသေဘာတြင္ အလယ္လမ္း အေကာက္အယူမ်ား ရွိေနသည္ကို ဆက္လက္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ ဗုဒၶဓမၼ၏မဟာဗ်ဴဟာမွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ရွစ္ပါး (မဂၢင္ရွစ္ပါး)ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းရွစ္ခုလုံးမွာပင္ ဗုဒၶေခတ္က အဓိကအက်ဆုံးေသာ အစြန္းႏွစ္ခုလုံး ကင္းလြတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ကာမဂုဏ္အာရုံတို႔တြင္တြယ္ၿငိေနေသာ အေပ်ာ္လမ္း (ေခတ္စကားႏွင့္ ဆိုလွ်င္ လက္ယာစြန္း)ႏွင့္ နာက်င္ပင္ပန္းမႈကို အရင္းတည္ေသာ အၾကမ္းလမ္း (ေခတ္စကားႏွင့္ဆိုလွ်င္ လက္ဝဲစြန္း) တို႔ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶေခတ္ အေနအထားအရဆိုလွ်င္ လက္ယာစြန္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တရားထူးမရႏိုင္သည္မွာ ‘အမ်ားသိ’ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ား အလြယ္ႏွင့္လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ လက္ဝဲစြန္းကိုမူ လူမ်ားစုက အထင္ႀကီးအားက်ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္တိုင္းမွာ တပအက်င့္ကို သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္က်င့္ျပၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ တရားထူး ေတြ႔မေတြ႔ အသာထား၊ မြန္ျမတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းဟု ေယဘုယ်လက္ခံထားၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္လည္း တပသီငါးဦးႏွင့္အတူ ဤအက်င့္ကို အဆုံးစြန္အထိက်င့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ လက္ဝဲစြန္းတပအက်င့္ ကို လမ္းမွန္မဟုတ္ဟု ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ လြယ္ကူလွေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ မလြယ္ကူေသာအလုပ္ကိုပင္ ဗုဒၶကေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဉာဏ္အလင္းရၿပီး ပထမဆုံးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တရားနာပရိသတ္မွာ တပသီငါးဦးျဖစ္သည္။ အစဲြႀကီးေသာတပသီငါးဦးေရွ႕မွာပင္ တပအက်င့္၏ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္ ပညတ္သေဘာ (စကားလုံးအရ) အလယ္လမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပရမတ္သေဘာ (အႏွစ္သေဘာ) အရ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာျဖစ္ေနသည့္ သာဓကျဖစ္ေတာ့သည္။

ဗုဒၶ၏အလိုအရ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစသည္ ျပင္ပမွလာသည္မဟုတ္။ အတြင္းမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏အတြင္းစိတ္ သန္႔စင္ေရးတြင္ ျပင္ပဖိအားမ်ားျဖင့္ ဇြတ္အတင္းဖန္တီး၍ မရႏိုင္။ မိမိကိုယ္ခႏၶာအတြင္းမွလာေသာ ဉာဏ္အလင္းျဖင့္သာ အစစ္အမွန္သန္႔စင္မႈကို ရႏိုင္သည္ဟု ေဟာသည္။ ဤအဓိပၸာယ္အရအကဲျဖတ္လွ်င္ ဗုဒၶဓမၼမွာ ‘အတြင္းပိုင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈ’ (Intrinsic approach) ကို ပထမဆုံးေဖာ္ထုတ္လိုက္ေသာ မဟာအိုင္ဒီယာႀကီးဟူ၍ပင္ ဆိုႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ဗုဒၶေခတ္မတိုင္မီ ဘာသာေရးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဒႆနဂိုဏ္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ‘ျပင္ပခ်ဥ္းကပ္နည္း’ (Extrinsic approach) ကိုသာ အဓိကထားခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶ၏ အမွန္မြန္ေလးပါးမွ စတုတၳ အမွန္မြန္လာ လမ္းေၾကာင္းရွစ္ခုလုံးမွာ ‘မိမိကိုယ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ (Selfrenewal) ကို အေျခခံေသာ အတြင္းမွခ်ဥ္းကပ္နည္း ျဖစ္ပါသည္။

အလယ္လမ္း၏ အေရးႀကီးဆုံးဟုယူဆရေသာ ေတာ္လွန္ေရးလကၡဏာတစ္ခုမွာ ဒႆနသေဘာတြင္ ရွိသည္။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒႆနပညာရွင္မ်ားက ဗုဒၶႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ‘ေဝဒကို ေတာ္လွန္သူ’ ဟု အမွတ္ေပးၾကသည္။ ေဝဒမွာထိုေခတ္ အိႏၵိယတိုက္ငယ္တစ္ခုလုံးတြင္ ဩဇာအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆ၏ ကိန္းရာ တည္ရာျဖစ္သည္။ လက္ရွိကမာၻ႔ဘာသာႀကီးငါးခုထဲတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္အယူအဆႏွင့္ အၿပီးတိုင္လမ္းခဲြႏိုင္သည္မွာ ဗုဒၶဓမၼသာလွ်င္ ရွိပါသည္။ စင္စစ္ဖန္ဆင္းရွင္ အယူအဆကို ပယ္လိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ရိုးရာဓေလ့ထုံးစံေဟာင္းမ်ားကို ေမွာက္လွန္လိုက္႐ုံသက္သက္မွ် မဟုတ္။ လူ၏သိမႈျဖစ္စဥ္တြင္ လူသား၏ ‘ဖန္တီးမႈစြမ္းအား’ (creative power) အတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ျဖင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဗုဒၶညႊန္းခဲ့ေသာ အလယ္လမ္း၏ဝိညာဥ္မွာ မည္သည့္အရာကိုမွ အစြန္းမေရာက္၊ အရမ္းအကန္းမယုံၾကည္ပဲ၊ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ အေျဖရွာျခင္း (ဝိဘဇၨဝါဒ) ဟု ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ စင္စစ္ ဗုဒၶ၏အမွန္မြန္ေလးပါးဆိုသည္မွာ လူ႔ဘဝခရီး (သံသရာ)ကို အလယ္လမ္းဝိညာဥ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ ေက်ာ္ဝင္း၏စာအုပ္) ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။


No comments:

Post a Comment