Monday, September 24, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ အပုိင္း(၃)အဆက္

ဒုကၡတို႔၏ သရုပ္သကန္မ်ား

ပထမအမွန္မြန္ကို နားလည္သိျမင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ‘ဗဟိဒၶသေဘာ (အျပင္ပန္းသေဘာ) ေဆာင္သည့္ ‘ရုပ္ပိုင္း ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး’ (External physical personality) ႏွင့္ ‘အဇၩတၱသေဘာ (အတြင္းသေဘာ) ေဆာင္သည့္ မျမင္ရသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး’(Inner invisible personality) ႏွစ္မ်ိဳးကို ခဲြျခားျမင္ဖို႔လိုပါသည္။ လူကို အျပင္ပန္းမွ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အစစအရာရာ ၿပီးျပည့္စုံေနသည္ဟု ထင္ခ်င္စရာ ရွိသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဉာဏ္မ်က္စိႏွင့္ ထိုးေဖာက္ၾကည့္ျမင္လိုက္လွ်င္မူ ၿပီးျပည့္စုံသည္၊ တင့္တယ္ သပၸာယ္သည္ဟု ထင္ရေသာ အရာအားလုံးသည္ပင္ ပ်က္ဆီးယုိယြင္းလ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ အရွိကို အရွိအတိုင္း ၾကည့္ျမင္ႏိုင္သူ (တနည္း) ဉာဏ္အလင္းရၿပီးသူသာ ကိုယ္ပိုင္အလင္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ (ေဖာ္ျပပါပုံကိုၾကည့္၍ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္)
ပထမအမွန္မြန္၏သရုပ္သကန္ကို ေခတ္သစ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအားလုံးတြင္ အလြယ္တကူေတြ႔ႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ ယခုထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပမည့္ စာပိုဒ္မွာ ဂၽြန္ပိုဝဲလ္ အမည္ရွိ လူမႈေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦး၏ သူက်င္လည္က်က္စားေနရေသာ အေမရိကန္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ လူသားအမွတ္အသားသရုပ္ ရွာပုံေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

“လူ႔သဘာဝက ေလဟာနယ္ကို မုန္းပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ယေန႔ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အဇၩတၱတြင္မူ အႏွစ္မပါ ဗလာသက္သက္ျဖစ္ေနသည့္ ေလဟာနယ္ႀကီး တစ္ခုက ႀကီးစိုးေနေတာ့သည္။ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ အမ်ိဳးသား စိတ္က်န္းမာေရးစာရင္းဇယားမ်ားကို တစ္ခ်က္မွ် ၾကည့္လိုက္ပါ။ ယေန႔ေဆးရုံတက္ ကုသခံေနၾကရေသာ လူနာမ်ား၏ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံမွာ စိတ္ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ယေန႔ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဆယ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ေက်ာ္မွာ စိတ္ကုဆရာဝန္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ ျဖစ္ေနရသည္။ ယေန႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ပညာဆုံးခန္းတိုင္ သင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ စိတ္က်န္းမာမႈ မရွိဟု သိရပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ အမွတ္အသား သရုပ္မွာ စိတ္ေလဟာနယ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေလၿပီလားဟု မေတြးပဲ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေတာ့သည္”

အေမရိကန္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအရ ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆုံး ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုမွာပင္ လူ႔စိတ္၏အနက္႐ိႈင္းဆုံးေနရာတြင္ ကြက္လပ္ႀကီးတစ္ခု ရွိေနၿပီဆိုလွ်င္ ျပႆနာ၏အနက္အ႐ိႈင္းကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္ပါသည္။ စီးပြားေရးအရ တစ္စုံတစ္ရာေနာက္က်ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုမရႏိုင္ ျဖစ္ေနျပန္ရာ ျပႆနာမွာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲဆိုေသာ စီးပြားေရးကိစၥသက္သက္ မဟုတ္တန္ရာ။ စီးပြားေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစေသာ ျပင္ပ အျခင္းအရာမ်ားထက္၊ လူ႔ျဖစ္တည္မႈ၏ အဇၩတၱႏွင့္ ပို၍ဆိုင္လိမ့္မည္ဟုယူဆသည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စေသာ အရာအားလုံးကို ျဖန္႔က်က္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ေလာကလုံးသေဘာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ၏အလိုအရ ဤသည္ပင္ လူ႔ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဆက္စပ္ တည္ရွိေနေသာ ဒုကၡဟု ဆိုပါသည္။

အတိအက် မတူသည့္တိုင္ အျခားဘာသာမ်ားတြင္လည္း ဗုဒၶ၏ ဒုကၡသစၥာ သေဘာမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ အာဒမ္ႏွင့္ ဧဝကစတင္ခဲ့ေသာ ‘မူလဒုစရိုက္’ (Original sin) ေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရသည္မ်ား ရွိသည္။ ဂ်ဴးဘာသာတြင္လည္း ‘မိစာၦေစ့ေဆာ္မႈ’ (Evil impulse) ကိုေတြ႔ရသည္။ သိပၸံပညာမွာပင္ ဒါဝင္၏ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ သေဘာတရားကို မျပည့္စုံေသးေသာ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာယူၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အသစ္အသစ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ဆက္လက္ဖြ႔ံျဖိဳးဖို႔ ရွိေနေသးရာ လူ႔ျဖစ္တည္မႈ ဆိုသည္ကို တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ေဝးေနဆဲ ခရီးတစ္ဝက္ဟု လက္ခံၾကသည္မ်ား ရွိေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားက ဘာကိုေဖာ္ျပသနည္းဆိုလွ်င္ လူ႔ျဖစ္တည္မႈကိုယ္တိုင္မွာပင္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနသည္ဆိုေသာသေဘာဟု နားလည္ရပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အရွိတရားကို သိျမင္နားလည္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ပထမအမွန္မြန္ (ဒုကၡသစၥာ) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုက္ရျခင္း မည္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစတစ္ခု ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဗုဒၶ၏ တရားဦး ဓမၼစၾကာတြင္ ဤသေဘာကို ‘ဒုကၡံ အရိယ သစၥံ’ဟု က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ(ေက်ာ္ဝင္း)စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။

No comments:

Post a Comment