Friday, June 10, 2011

.ကုိးကြယ္အားထားရာအမွန္။လူၾကီးလူငယ္ဟူသည္..

အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္မဟာကစၥည္းသည္ မဓုရာျပည္၊ ပိတ္ခ်င္းနတ္ေတာ၌ ေနေတာ္မူ၏။
ထုိအခါ ကႏၵာရာယနပု႑ားသည္ အသ်င္မဟာကစၥည္းထံသုိ ခ်ဥ္ကပ္ျပီးလွ်င္ အသွ်င္ကစၥည္း၊ ရဟန္းကစၥာနသည္အုိကုန္ေသာ ၾကီးကုန္ေသာရင္ကုန္ေသာ
ေရွမီကုန္ကုန္ေသာအဆုံးအရြယ္သုိေရာက္ကုန္ေသာပု႑ားတုိ ့ကုိ
ရွိလည္းမခုိး ခရီးဦးလည္းမၾကဳိဆုိ ထုိင္ရန္ေနရာျဖင့္လည္းမဖိတ္ၾကားဟု အက်ြန္ုပ္ၾကားဖူးပါသည္။
အသွ်င္ကစၥည္း -ထုိသုိၾကားဖူးသည့္ အတုိင္းမွန္သည္သာတည္း အဘယ္ေၾကာင္ဆုိေသာ္
 အသွ်င္ကကစၥာနသည္ အုိကုန္ ၾကီးကုန္ ရင့္ကုန္ေရွးမီကုန္ေသာ အဆုံးအရြယ္သုိ ့ေရာက္ကုန္ေသာ ပု႑ား
တုိကုိ ရွိလည္း မခုိး၊ ခရီးဦးလည္းမၾကဳိ ထုိင္ရန္ေနရာျဖင္လည္းမဖိတ္ၾကားပါ။ ထုိသုိရွခုိးျခင္းစသည္ကုိ
 မျပဳျခင္းသည္ မသင္ေလွ်ာ္သည္သညတည္း ဟု ေလွ်ာက္၏။
ပု႑ား    တရားမွန္သမွ်ကုိသိေတာ္မူျမင္ေတာ္မူေသာအပူေဇာ္ထူးကုိခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာ
ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ လူၾကီးအဆင့္တန္းဗုဒၶၵဘူမိ သည္လည္းေကာင္း
လူငယ္အဆင္အတန္းဒဟာရဘူမိသည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။
 ပု႑ား ပဋိသေႏၶၵအားျဖင္ၾကီးကုန္ေသာ အၾကင္သူသည္အရြယ္အားျဖင့္ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ အႏွစ္ကုိးဆယ္ ေသာ္လည္းေကာင္းတစ္ရာေသာ္လည္းေကာင္းအကယ္၍    ျဖစ္ေစကာမူ ထုိသူသည္ ကာမဂုဏ္တုိ ့ကုိ သုံးေဆာင္ခံစားသူ ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာအိမ္၌အုပ္စုိး ၍ေနသူ
ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာ အပူ ပူေလာင္ခံေနရသူ ကာမဂုဏ္တုိ ့၌ ၾကံစည္ျခင္း
ကမဝိတက္ တုိ ့ကုိက္ခဲခံရသူ ကာမဂုဏ္ကုိ ရွာမွီးျခင္းငွါလုံးလျပဳေနသူ ျဖစ္ခဲမူ ထုိသူသည္
 လူမုိက္ လူငယ္ဟူေသာေရတြက္ျခင္းသုိ ့သာေရာက္၏။
ပု႑ားအၾကင္သူသည္ ပ်ဳိမ်စ္ေသာ ေကာင္းစြာနက္ေသာ ဆံပင္ရွိေသာ ေကာင္းေသာအရြယ္ႏွင့္ ျပည္ ့စုံေသာ
 ပထမအရြယ္ ႏွင္ ့ျပည့္စုံေသာ သူငယ္ပင္္ျဖစ္ေစကာမူ ထုိသူသည္ ကမဂုဏ္တုိ ့ကုိ မသုံးေဆာင္မခံစားသူ
ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာ အိမ္၌ အုပ္စုိး၍ေနသူ ကာမဂုဏ္တည္းဟူေသာအပူ ပူေလာင္ျခင္းမခံရသူ
 ကာမဂုဏ္တုိ ့၌ၾကစည္ျခင္း ကာမဝိတက္တုိ ့အကုိက္မခံရသူ ကာမဂုဏ္တုိ ့ကုိရွာမွီးျခင္ငွါ လုံလမျပဳသူျဖစ္ခဲမူ
ထုိသူသည္ပညာရွိလူၾကီးဟူ၍သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသုိ ့ေရာက္၏ ဟုမိန္ ့ဆုိေလ၏။
အသွ်င္ကစၥည္း တရားေတာ္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ ၊အက်ြႏု္ပ္ကုိ ယေန ့မွစ၍
 အသက္ထက္ဆုံး ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ဥပါသကာဟု မွတ္ယူေတာ္မမူပါ ဟု ကႏၵရာယနပု႑ားက ေလွ်ာက္၏။
ဘုရားရွင္ကလည္း ရဟန္းတုိ ့အား ရဟန္းတုိ ့ ခုိးသူတုိ ့အင္အားၾကိီးမားေသာအခါ
 မင္းတုိ ့သည္ အင္အားနည္းပါးကုန္၏။ထုိအခါ မင္းအားျမဳိ ့ သုိ ့ဝင္းျခင္းထြက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း မလြယ္ကူ
၊တုိင္းစြန္ျပည္နားဇနပုဒ္မ်ားသုိ ့   လွည့္လည္းျခင္းငွါမလြယ္ကူ။ရဟန္းတုိ ့ထုိအတူ ရဟန္းယုတ္တုိ ့အင္အားၾကီးမားေသာအခါ၌သီလကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးကုန္ေသာ ရဟန္းတုိ ့သည္
အင္အားနည္းပါးကုန္၏။ထုိအခါသီလကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးကုန္ေသာ ရဟန္းတုိ ့သည္
 သံဃာအလယ္၌ ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္ကုန္္၍ ျငမ္သက္စြာေနရကုန္၏။ တုိင္းစြန္ျပည္နား ဇနပုဒ္၌ေသာ္လည္းေနထုိင္ရကုန္၏။
ရဟန္းတုိ ထုိ သုိျဖစ္ျခင္းသည္ လူမ်ား၏အစီးအပြား မဲျခင္းငွါ မခ်မ္းသာျခင္းငွါ အက်ဳိးမဲ ့ျခင္းငွါ
 နတ္လူတုိ ့၏ အစီးအပြားမဲျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။


ရဟန္းတုိ ့ မင္းအင္းအားၾကီးမားေသာအခါ၌ ခုိးသူအင္အားနည္းပါးကုန္၏ ။
ထုိအခါ မင္အား ျမဳိ ့တြင္းဝင္ျခင္း ျမဳိ ့ျပင္ထြက္ျခင္း တုိင္းစြန္းျပည္းနား ဇနပုဒ္ မ်ားသုိ ့လွည္ ့လည္ျခင္းငွါ လြယ္ကူ၏။ပု႑ားသူၾကြယ္ တုိအားလည္းျမဳိ ့တြင္းဝင္ျခင္းျမဳိျပင္ထြက္ျခင္း ျပင္ပအလုပ္ကုိင္ ကိစၥတုိ ့ကုိ ၾကည္ ့ရွု ျခင္းငွါလြယ္ကူ၏။
ရဟန္းတုိ ့ဤအတူသာလဆင္ သိီလကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးကုန္ေသာ ရဟန္းတုိ့ အင္အားၾကီးမားေသာအခါ ရဟန္းယုတ္တုိ ့သည္
 သံဃာအလယ္၌ ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္ကုန္၍္ျငိမ္သက္စြာေနရကုန္၏။
ထုိထုိအရပ္မ်တ္နွာတုိ့သုိ ့ထြက္သြားၾကကုန္၏။ရဟန္းတုိ ့ထုိသုိ ့ျခစ္ျခင္းသည္ လူအမ်ား၏ အစီးအပြား ရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။
ရဟန္းတုိ ့လူေသာ္လည္းေကာင္း ရဟန္းေသာ္လည္ေကာင္း မွားေသာအက်င့္ကုိ ငါသည္မခ်ိီးမြမ္း၊ မွားေသာအက်င္ ့ကုိက်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိပႆနာႏွင္ ့တကြ မဂ္ဟူေသာ ကုသုိလ္တရားကုိ မျပည့္စုံေစနုိင္။
ရဟန္းတုိ ့လူေသာ္လည္ေကာင္းရဟန္းေသာ္လည္ေကာင္း မွန္ေသာအက်င့္ကုိငါခ်ီးမြမ္း၏။
မွန္ေသာအက်င့္ကုိက်င့္ျခင္းေၾကာင္ ဝိပႆနာႏွင့္တကြ မဂ္ဟူေသာကုသုိလ္တရားကုိျပည့္စုံေစနုိင္၏ဟုမိန္ ့ေတာ္မူ၏။

                         အဂုၤတၱဳိိရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သမစိတၱဝဂ္ မွေကာက္နုတ္ေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment