Thursday, June 16, 2011

ေမတၱာပုိ ့ေမတၱာထား

ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ ့သည္ ေမတၱာပုိ ့မ်ားကုိရြတ္ဆုိတက္ၾကသည္။ေမတၱာပုိ ့နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာတြင္မိမိႏွစ္သက္ရာ ေမတၱာပြားနည္းျဖင့္
ေမတၱာျဗဟၼစုိရ္တရားပြားမ်ားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။တရားပြဲမ်ားတြင္၎၊ုဥပုသ္သီလခံယူေဆာက္တည္ရာတြင္၎၊သာသနာေရးအခမ္းနားတြင္၎၊
စုေပါင္းကာေမတၱာပုိေနသံကုိျမဳိင္ျမဳိင္ဆုိင္ဆုိင္ၾကားရစဥ္စိတ္ႏွလုံးသည္ ျငိမ္းေအးခ်မ္းသာရပါ၏။အရုဏ္တက္အခ်ိန္ေၾကးစည္သံတေဝေဝျဖင့္ေမတၱာပုိ့သံကုိ နားဆင္္ရျခင္းသည္ မဂၤလာက်က္သေရ ရွိလွပါ၏။ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းခ်မ္းေျမ ့ရ၏။
ေမတၱာ၏တရားကုိယ္မွာ..အေဒါသ ေစတသိက္ျဖစ္ပါ၏။ေဒါသ သည္ ေလာင္မီးပမာ သတၱဝါတုိ ့အား
ပူေလာင္ေစ၏။ေမတၱာကား စမ္းေရစင္ပမာ သတၱဝါတုိ ့အားေအးျမေစ၏။ေမတၱာတြင္ ကာယကံေမတၱာ
ဝစီကံေမတၱာ၊ မေနာကံေမတၱာဟု သုံးမ်ဳိးရွိပါ၏။သူတစ္ပါးေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္
အျပဳအမူျဖင္ ့ ရြက္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကာယကံေမတၱာ မည္ပါ၏။ႏွ ုတ္ရြတ္အားျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
ဝစီကံေမတၱာ မည္ပါ၏၊စိတ္ျဖင့္ ေမတၱာပြားျခင္းသည္ မေနာကံ ေမတၱာမည္ပါ၏။ေမတၱာပုိ ့ရာတြင္
(၅၂၈)သြယ္နည္းအရ--၁။ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ၊
                             ၂။ႏွလုံးမသာယာျခင္းကင္းၾကပါေစ၊
                             ၃။ကုိယ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ၊
                             ၄။ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာစြာျဖင္ မိမိတုိ ့ ကုိယ္ကုိ ေစာင္ေရွာက္နုိင္ၾကပါေစ(ဝါ)
အသက္ေမႊးမွ ုလြယ္ကူၾကပါေစဟု...ေလးျဖာေသာ ေကာင္းေစလုိမွ ုကုိိ စိတ္က ပြားမ်ားရ၏။
ယင္းသုိ ့စိတ္က ပြားမ်ားသည္ ့အတုိင္း မိမိ၏ကာယံ မွ ု ဝစီကံမွ ုတုိ ့က လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ဖုိ ့လုိပါသည္။
ေမတၱာပုိ ့မွ ုကုိ မရြတ္ဆုိမီ စိတ္ထဲ၌ သူတစ္ပါးေကာင္းစားေစလုိေသာ ေမတၱာကုိ နက္နက္ရွ ုိင္းရွ ုိင္း
သက္ဝင္ျဖစ္တည္ဖုိ ့လုိပါသည္။သူတစ္ပါး၌ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစလုိ ေသာ ေမတၱာကုိ စိတ္ထဲ၌ နစ္နစ္
နဲနဲစြဲ ျမဲမွ ုမရွိဘဲ ႏွ ုတ္ဘဲ ႏွ ုတ္ဖ်ားတြင္သာအေပၚယံရွပ္၍ရြတ္ဆုိေနလွ်င္မူ ေမတၱာပြားပုိ ့ျခင္းအစစ္မျဖစ္ႏုိင္။
ဆုိရလွ်င္ မိမိ၏ ကာယကံမွ ု ဝစီကံမွ ုမေနာကံမွ ုတုိင္း၌ ေမတၱာႏွင္ ့ယွဥ္မွသာ ေမတၱာထားတက္သူျဖစ္ပါ
လိမ္မည္။ေမတၱာပုိ ့သူမ်ားအေနျဖင္ ့ေမတၱာပုိ ့ကုိ ႏွ ုတ္က ရြတ္ဆုိေနရုံမွ် မဟုတ္မူလွ်က္၊ေမတၱာျပြမ္းေသာ
စိတ္ေနစိတ္ထား ေမတၱာထုံမႊမ္းေသာ အျပဳအမူ ေမတၱာလြမ္းျခဳံေသာ အေျပာအဆုိ တုိ ့ရွိဖုိ ့လုိပါသည္။
အခ်ဳိက ႏွ ုတ္မွ ရြတ္ဆုိေမတၱာပုိ ့ရုံေမတာပုိ ့ျခင္းကုိ ဝစီကံေမတၱာဟု ထင္မ်တ္ေနတက္ၾကပါသည္။
စင္စစ္ဝစီကံေမတၱာ၏နယ္ပါယ္မွာဤတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါ။ဤမွ်မက်ဥ္းေျမာင္းပါ။သူတစ္ပါးေကာင္းစားေစလုိေသာ
ေစတနာမြန္ျဖင့္သာအၾကံညဏ္ေပးျခင္းဆုံးမျခင္းပညာသင္ေပးျခင္းသတင္းအခ်က္အလတ္ေပးျခင္းခရီးလမ္း
ကုိေကာင္းစြာညြန္ၾကားျခင္းမသင့္ျမတ္သူ ႏွစ္ဦးအၾကား ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေပးျခင္းခ်စ္ခင္ႏွစ္လုိဖြယ္ေျပာဆုိျခင္း...စသည္
ေမတၱာဓာတ္ကုိစုိစြတ္ေသာဝစီကံမွ ုတုိင္းသည္ဝစီကံေမတၱာတြင္အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ႏွ ုတ္က ေမတၱာပုိ ့ရြတ္သည္အခါ
ရြတ္ေစကာမူ ေန ့စဥ္လက္ေတြ ့လူမွ ု့ဘဝ၌ဝန္တုိေသာစကား ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းေသာစကားသူတစ္ပါးအက်ဳိးမဲ့ျဖစ္ေစေသာ
စကားရင္းႏွီးသူႏွစ္ဦးအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ညီညြတ္မွ ုကုိ ပ်တ္ယြင္းေစေသာစကားးတုိ ့ကုိေျပာဆုိေနလွ်င္ ထုိသူ၏သႏၱာန္၌ဝစီကံေမတၱာမတည္ပါေလ။ႏွုတ္ကတစ္ျခားအက်င့္ကတစ္ျခားသာ ျဖစ္ေနေပလိမ္မည္။သုိ ့ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ေမတၱာပုိ ့တုိ ့ကုိႏွ ုတ္မွရြတ္ဆုိေနရုံ
သက္သက္မွ်မဟုတ္မူလ်က္အတြင္းအဇၹ်တၱသႏၱာန္ႏွင့္အျပင္ဗဟိႏၵႏွစ္ဌာနစလုံး၌ ေမတၱာဓာတ္လႊမ္းပတ္ဖုိ ့လုိပါသည္။
နံနက္ခင္း၌ ဘုရားရွိခုိးဝတ္ျပဳျခင္း ပန္းေရခ်မ္းဆီမီးနံသာတုိင္ တုိ ့ျဖင္ ့ဘုရားရွင္အားလွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း သတၱဝါေဝေနယ်တုိ့အားေမတၱာပြားပုိ့ျခင္းအားျဖင့္ေန့သစ္တုိ့ကုိၾကဳိဆုိျခင္းသည္မဂ္လာက်က္သေရရွိပါ၏။နံနက္ခင္းတြင္ပုိ ့လြတ္ေသာ ေမတၱာအတုိင္း
တစ္္ေန ့တာကာလထိေတြ ့ဆက္ဆံရသူအားလုံးတုိ ့အေပၚေမတၱာေရွးရွ ုအပ္ပါ၏။အျပဳအမူ၌လည္းေမတၱာဓာတ္စုိစြတ္မည္။
အေျပာအဆုိ၌လည္းေမတၱာဓာတ္စုိစြတ္မည္ဆုိလွ်င္ ေမတၱာျဗဟၼစုိရ္တရားပြားမ်ားသူ ျဖစ္ပါ၏။စိတ္ထဲကခ်မ္းသာေစလုိ ေသာ
ဆႏၵမရွိမူလွ်က္၊ႏွုတ္က ရြတ္ဆုိေနျခင္းသည္ေမတၱာပြားမ်ားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းေသကၡ်ေတာင္ ဦးတိိေလာက ဆရာေတာ္ၾကီးကဤသုိ ့ မိန္ဆုိေတာ္မူခဲ့ပါ၏။                   
အလြန္သားခ်စ္ေသာ အမိသည္ အခ်ိန္လြန္ခါနီးမွ ရရွိလာေသာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားငယ္ကုိအလြန္သနားေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုိ ့အဟုတ္ကုိခ်စ္ခင္မွ၊ခ်မ္းသာလုိတဲ့စိတ္ျဖစ္မွသာ ေမတၱာတည္း။စိတ္ကမပါဘဲ ႏွင္ ့ပါးစပ္ဖ်ားက ခ်မ္းသာေစလုိတဲ ့ဆႏၵမရွိဘဲလ်က္ႏွင္ ့ အေဝရာေဟာႏၱဳ ။အဗ်ာပဇ‎ၨာေဟာႏၱဳ ။စသည္ကုိ အနက္ပါဠိရြတ္ဆုိ၍ ေနျငားေသာ္လည္း ေမတၱာပုိ ့တာ ေမတၱာပြားတာမဟုတ္၊စာအံေနမွ ုမွ်သာတည္း။

1 comment:

  1. Hi, I have been visiting your blog. ¡Congratulations for your work! I invite you to visit my blog about literature, philosophy and films:
    http://alvarogomezcastro.over-blog.es

    Greetings from Santa Marta, Colombia

    ReplyDelete