Sunday, February 26, 2012

မဟာေဗာဓိျမဳိင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ၾသဝါဒမ်ား အပုိင္း(၄)

အပူထန္ မာန္ထ


လူတုိ႔အား ျပဳျပင္ေပးေနၾကေသာ ကံ- ကုိယ္ႏႈတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္- အတြင္းစိတ္က်ိတ္ႀကံမႈ၊ ဥတု- အခုိးသြင္းတင္းမာမႈ၊ အာဟာရ- အရသာဓာတ္ည့ံဖ်င္းမႈ ထုိေလးခု တုိ႔က ေလလႈပ္ၾကမ္း ေသြးသရမ္းေစေခ်ရာ ထုိေသြးေလၾကမ္းတုိ႔ဒဏ္ခံေနၾကရေသာ လူသားမ်ားစြာလည္း ရာဂ ထန္မာန္ႀကီး ဘာဆုိဘာမွ် စနည္းနာရေကာင္းမွန္း မသိ တတ္ၾကၿပီ၊ေဒါသထန္မာန္ႀကီး ဘာဆုိဘာမွ် ေစာင့္စည္းရေကာင္းမွန္းလည္း မသိတတ္ၾကၿပီ။သုိ႔ျဖစ္ရာ လူစီးရထား တိမ္းေမွာက္ရန္ တည္းတည္းမွ်လုိေတာ့သည္။        ။
၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၇ ရက္ေန႔။


မီးခြက္ မီးလက္မွ သက္သာ

ကံၾကမ္းစိတ္ၾကမ္းမ်ား သရမ္းလြန္လြန္းရာမွ ဥတုၾကမ္း အစာၾကမ္းမ်ားပါၾကမ္းတမ္းလာေစၿပီး ထုိအၾကမ္းတုိ႔အၾကားလမ္း သလားေနၾကရေသာ ယေန႔ကမၻာ့ လူသား မ်ား၊ေသြးဆူအပူမိ အာ႐ံုပူရွိရာသုိ႔ လွည့္ရွာေနရၿပီ၊ သို႔ျဖစ္ရာယေန႔ ထုိကမၻာ့လူသားမ်ားစြာသည္ တစ္ဖက္ရွိ အပူလြန္လြန္း ေနေသာအဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔စသည္ အာ႐ံု ပူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေပးမွသာသက္သာရာ ရၾကေတာ့သည္။ ယေန႔ကမၻာသည္င႐ုတ္သီးေပါင္းေတာင္းစားေနရေသာ ကမၻာတည္း။    ။ ၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၆ ရက္ေန႔။

အပ်က္ပ်က္ အဖ်က္ေနာက္ပုိးဝင္

ရာဂ ေဒါသေၾကာင့္ စိတ္ကလက္ေနသူ အပ်က္ပ်က္ေနသူသာျဖစ္၏။ ထုိစဥ္ဖ်က္လွ်င္ ပ်က္မွာမွန္းသိက အဖ်က္သမားမ်ား ဝင္လာတတ္ၾက၏။ အပ်က္ အပ်က္ ကလက္မွန္းသိကလည္း အဖ်က္သမားမ်ား ဝင္လာတတ္ၾက၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာယေန႔ပ်က္စီးေနသူမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တုိင္ကပ်က္ေနၾကသျဖင့္ အဖ်က္ခံ ေနၾကရျခင္းသာ၊ သုိ႔ေၾကာင့္အဖ်က္မခံလုိ အပ်က္ဟန္ စရန္ေပးမထားၾကရာ။    ။ ၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔။

အထ မၾကြမိေစႏွင္႕

 လူတုိ႔၌ အရြယ္ထစ, ကံထစဟူ၍ အထႏွစ္မ်ဳိးရွိေခ်ရာအရြယ္ထစတြင္လည္း ရာဂေသြး၊ ေဒါသေသြးမ်ားလုိက္အားသန္လာခ်ိန္မ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ဥာဥ္ၾကမ္းစ႐ုိက္မ်ားကပါ ဇ,အသြင္ၾကြလာတတ္ေခ်သည္။ထုိအခ်ိန္ အရွက္အေၾကာက္တုိ႔ျဖင့္ ဖိထားမွ အၾကြမနာ ျဖစ္ၾကပါမည္၊ထုိမွေနာက္ အိမ္ေထာင္သားေပါက္ ကုိယ့္ဘဝ ကုိယ့္ကံ ျဖင့္ လမ္းေဖာက္ခ်ိန္ကံေဟာင္းမ်ားအထတြင္လည္း ကံအရာမာန္ကပါ ပါေနသျဖင့္ဇ ေသြးမ်ားထၾကြေသာင္းက်န္းလာတတ္ေခ်ေသးသည္။ထုိအခ်ိန္ … သူေတာ္ေကာင္း ဆည္းကပ္လွ်င္ ဆည္းကပ္မဆည္းကပ္ အျမတ္႐ႈံးဖုိ႔ေသခ်ာၿပီ။        ။ ၁၃၆၅ ခု၊ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၈ ရက္ေန႔။

ဓာတ္ေသြးနစ္ ေခြးျဖစ္မ်ား

အာ႐ံုႏွင့္ သဏၭာန္တုိ႔အတြက္ ဥာဥ္ၾကမ္းေသြးမ်ား စီးဆင္းေျပးလႊားမႈအားႀကီးလာရာမွ စိတ္ထန္ကုိယ္ၾကမ္း အမူအရာအားလံုးဆုိးသြမ္းလာေခ်သူ…ေသြးဆူ ေခြးလိုအူေတာ့သည္၊ ေသြးခုိက္ ေခြးလုိပင္ကုိက္ေတာ့သည္။ ထုိလူသား ကုိယ္ကသာလူျဖစ္ ေသြးကား ေခြးျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။        ။ ၁၃၆၅ ခု၊ တပုိ႔တြဲလဆန္း ၁၁ ရက္။

သူေကာင္းျပဳ သူႏုႏွင္႕ဖက္

 ေကာင္းမႈျပဳျခင္းသည္ ငါစြဲစြန္႔ရာ သူေတာ္ေကာင္းအလုပ္သာ၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိႏွင့္တြဲ ပြဲဝင္မည့္သူကုိလည္း ရာဂမာန္၊ ေဒါသမာန္ မခု၊ ႏုညက္ေသာ စိတ္ထားရွိမ်ဳိးသာ ပြဲတုိးဖုိ႔ဖိတ္ေခၚသင့္သည္။ အကယ္တိတိ စိတ္ထား႐ိုင္း သူေတာ္ေကာင္းစိတ္သုိ႔ မကုိင္း႐ႈိင္းသူႏွင့္ဖက္တြဲ၍ ပြဲဝင္မိခဲ့ပါမူ အပူေခ်ာင္း ေလာင္းေလွစီးပမာ စိတ္ပူပန္ေၾကာင္း မေကာင္းမႈအၾကား၌သာ စိတ္ထားခြင့္ရေခ်ေတာ့မည္။    ။ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေန့စဥ္ဘဝႏွင္႕ ဓမၼအျမင္ ၁၃၆၅၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၈ ရက္။

No comments:

Post a Comment