Saturday, February 25, 2012

မဟာေဗာဓိျမဳိင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ၾသဝါဒမ်ား အပုိင္း(၃)


ေဝဝါးေနာက္ ေလလားေမ်ာက္ခုန္ခုန္

ပင္မေမာဟသည္ ေတြေဝျခင္း၊ မိန္းေမာျခင္းျဖင့္ ေသြးမကြဲ ေလမကြဲ ပ်စ္ခြၽဲခြၽဲျဖစ္တတ္ေစရာ ေမြးကတည္းက ဥာဏ္မပါ အဆန္ဗလာလူသား..ေမာဟ၏ လက္တက္ခြဲ ဝိစိကိစၧာတရားလည္း ေပါက္ဖြားလာရေတာ့ၿပီသာ။ ထုိလူသား..ဘာႀကံႀကံ ကုလားဖန္ထုိး႐ံုမွ်ျဖင့္ လမ္းဆံုးသြားေတာ့သည္။ ထုိလူသား..ဘာေျပာေျပာ ေမ်ာတစ္ခ်က္ ေမွာက္တစ္ဝက္ျဖင့္ တစ္လက္ ႐ႈံးသြားၿပီ။ ထုိလူသား..ဘာလုပ္လုပ္ လႈပ္တစ္ခ်က္ကုပ္တစ္ဝက္ျဖင့္ အသက္ဆံုးသြားၿပီ။ ေဝဝါးေမွာက္ရာမွ ေလလား ေမ်ာက္ခုန္ခုန္ ကစားျပျခင္းမ်ားတည္း။    ။
၁၃၆၅ ခု၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္။


ငွက္ခါးပ်ံ အႀကံမေအာင္တတ္

 ကိစၥတစ္ခုကုိ ရဲတင္းစြာ မဆံုးျဖတ္ရဲေလသူ
ငွက္ခါးပ်ံပမာေသာ ခ်ီတံုခ်တံု နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ အေတြးမ်ားျဖင့္
႐ႈပ္ယွက္ခံျခင္း ခံေနရေတာ့ရာ
ေရွ႕အေတြး ေနာက္အေတြးက လုိက္ဖ်က္ဖ်က္ ကုိယ္ေတြ႕အထိ ေရွ႕မဆက္ႏုိင္။
ေရွ႕စိတ္ ေနာက္စိတ္က ခ်ိတ္ဖ်က္ဖ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚသည္အထိ ခရီးမထြက္ႏုိင္။
ဝိစိကိစၧာ၏ အကစားခံရေသာစိတ္
တထိတ္ထိတ္ခုန္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။    ။
၁၃၆၅ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔။

စိတ္မရဲ တြဲပြဲမဝင္သာ

 - ေဒါသအားေပးေသာစိတ္ ပညာျဖင့္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္သြားေစတတ္၏။
- ေလာဘအားေပးေသာစိတ္ သဒၶါျဖင့္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္သြားေစတတ္၏။
- ေမာဟျဖင့္လံုးေထြးေနေသာစိတ္သည္ကား ဓားမေနာက္ပိတ္ သူတကာတုိ႔ေနာက္
မ်က္စိမွိတ္လုိက္ေနေလ့ရွိရာ လူျဖစ္လွ်င္လူဖ်င္း၊ လူစာရင္းသြင္းခြင့္မရၿပီ။
နတ္ျဖစ္ေသာ္မွ နတ္ဖ်င္း အျမတ္စာရင္း သြင္းခြင့္မရၿပီ။
- ထုိလူသား ထုိေမာဟစိတ္ သတိျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ျပင္ေပးႏုိင္လြန္းမွ
အေတြးအေခၚ (ဝိတက္) ပညာဘက္ ခရီးဆက္ခြင့္ရရာ
အထြတ္အထိပ္တို႔၏ စင္ျမင့္ကေရးေရးမႈန္မႈန္မွ် ျပခြင့္ရေတာ့မည္။
စင္ျမင့္ထဲ တြဲပြဲဝင္ေအာင္ပြဲႀကီး ဆင္ယင္ခြင့္ကား
ဘဝဆံုးေသာ္မွ လမ္းစမျမင္။    ။
၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁ဝ ရက္။

တက္စိတ္ညႇဳိး ေရွ႔တုိးေနာက္ျပန္ျဖစ္

 ေမာဟသည္ တက္ေသြးကုိ တန္႔ေပးတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ေလာဘ၊ ေဒါသျပင္းရွရာမွျဖစ္ေသာ မာနသည္ တက္ေသြးကုိ ဆက္ေပးတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တက္ တက္ေနေသာစိတ္ ေမာဟကဆီးပိတ္တားထားခ်ိန္ အားကလည္းထက္ ေမာဟကုိလည္းေက်ာ္မတက္ဝ့ံေသာ ထုိစိတ္ ေရွ႕တုိးမလုိေနာက္ ဆုတ္ ကသုတ္ကရက္ထားေလလား ျဖစ္ေရာ့မည္။ ထုိလူသား..စြန္႔လည္းမစြန္႔ စားလည္းမစား ပါးစပ္ဖ်ားသြားၿဖဲျပ႐ံုသာ။        ။
၁၃၆၅ ခု၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔။

ကံေအး ေၾကြးတင္

 ကံေအးသာေမြး၍ ေၾကာင့္ၾကေပး ဝီရိယစိတ္မေမြးေလသူ
ကံအိမ္သာေအး၍ အသိအလိမၼာဥာဏ္ေအး ေမြးမထားေလသူ
ရွာေတာ့သာ ေအးေဆး ေကြၽးခ်ိန္က် မေအးေဆးေတာ့ရကား…
ရသမွ်ျဖင့္ မေရာင့္ရဲ ဟုိဆြဲ သည္ဆြဲ ဆြဲရၿပီ။
အမ်ားလွ အားက်မခံ ဟုိေပါင္ႏွံ သည္ေပါင္ႏွံ ႏွံရၿပီ။
ထုိလူသား ကံေအးတုိင္း ဘဝမေအး လူတကာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးေပးေနရမည္။

လူ့ျပည္ေရာက္ လူ့ေအာက္မက်ေစၾကႏွင္႕

 လူသည္ ေကာင္းကံေထာက္၍ လူ႔ဘဝေရာက္လာျခင္းပင္။ သုိ႔တေစလည္း လူျဖစ္လ်က္သားႏွင့္
ကံ၊ ဥာဏ္ကုိ အလုိက္မထားႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္တုိ႔ေနာက္လုိက္စား၍ခ်ည္းေနေခ်ေသာ္ …
အႀကိဳက္မွား…သြားေရာ ၿပိတၱာဘံု
မႀကိဳက္မွား…သြားေရာ ငရဲဘံု
မသိမွား…သြားေရာ တိရစၧာန္ဘံု
လူျဖစ္ခြင့္ကံႀကံဳပါလ်က္က လူ႔ကံၿမံဳႀကံဳရာပါသြားျခင္းမ်ားတည္း။      ။

သူယုတ္မာ ဟုတ္ရာမဝင္တတ္

 အယူမစင္ၾကယ္သူ၏စိတ္ထားသည္ အၿမဲကစားေနတတ္လွ၏။
အလုိဆုိးကေမႊ မေၾကစိတ္ကမ်ား အျမင္တစ္ဖက္ထား ထားေသာေၾကာင့္…။
ထုိလူသား…
အမွန္ကင္းရွင္း ေသြး႐ူးေသြးတန္းခ်ည္း စီးဆင္းေနရာ
အေျပာဝုန္းဒိုင္း အလုပ္ဒုန္းစုိင္း အ႐ုိင္းေနာက္က အစုိင္းခ်ည္းသာ။          ။
၁၃၆၆ ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ေန႔။

အယူကင္း အရင္းေပ်ာက္

 အယူသည္ မိမိသက္ဝင္ရာ၌ ယံုၾကည္ခ်က္ထားျခင္းကုိဆုိ၏။သုိ႔ေၾကာင့္ အယူရွင္မွန္သမွ် ဝဲထား ယာထားမွ်သာ ကြာျခား ၾက၏။ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ ပန္းတုိင္အျဖစ္ ထားလ်က္ကမေကာင္း အေကာင္းထင္ ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေကာင္းမႈကား ပြဲဝင္ ေနၾက၏။အေကာင္း အေကာင္းျမင္ ေကာင္းေစတနာစဥ္ျဖင့္ အေကာင္းထဲ ပြဲဝင္ ေနၾက၏။သုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ဟန္မွားသျဖင့္ အပါယ္သြားရလည္း ေကာင္းေစတနာေထာက္ေၾကာင့္ကား လူရင္းစားရၾကေသး၏။အကယ္တိတိ အယူမရွိ အယံုလည္းမရွိ မည္သည့္ေကာင္းမႈျဖင့္မွ လူ႔ရိကၡာမစုရေသးသူကား အယူကင္း လူအရင္းေပ်ာက္ ေကာက္ေကာက္ႀကီး လမ္းေဖာက္ၿပီး သားပင္။        ။ ၁၃၆၆ ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ေန႔

No comments:

Post a Comment