Friday, March 30, 2012

ေကာသလ အိပ္မက္ (၁၆) ခ်က္ လကၤာ


ဘုရင္ေမး (၁) ႏြာနက္ေလးခု ၊ ေ၀ွ႔မႈဟန္ျပင္၊ မေ၀ွ႔ၾကပဲ၊ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္။
ဘုရားေျဖ အေရွ့အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္မိုးဆင္၊ ျခိမ္းသံေပး ၊ မိုးေ၀းလြင့္ေပ်ာက္စင္။
ေမး (၂) ေျမကမၾကြ၊ ငယ္လွသစ္ပင္၊ ဖူးငံုရင့္ျပီး၊ ပြင့္သီးေတြျမင္။

ေျဖ အရြယ္မမွ်၊ လံုမပ်ဴိခင္၊ သမီးသား၊ လင္သားအိမ္ေထာင္ဆင္။
ေမး (၃) ယေန႔ဖြားစ၊ ႏြားမႏို႔သာ၊ မိခင္ႏြားၾကီး၊ စို႔ျပီးေနတာ။
ေျဖ သမီးႏွင့္သား၊ စီးပြားပုိင္ရာ၊ မိႏွင့္ဖ၊ ေကြ်းမွစားရတာ။
ေမး (၄) ႏြားၾကီးမၾကိဳက္၊ ၀န္တိုက္ႏြားငယ္၊ မရုန္းႏိုင္ဘဲ၊ ၀ပ္လဲေနတယ္။
ေျဖ ၾကီးသူဖယ္ရွား၊ ေျမွာက္စားလူငယ္၊ တိုင္းျပည္ေရး၊ ရႈပ္ေထြးေပြေတာ့တယ္။
ေမး (၅) ခံတြင္းႏွစ္ခြ၊ ျမင္းလွရာဇာ၊ ေကြ်းေလသမွ်၊ မ၀ႏိုင္တာ။
ေျဖ မႈးမတ္မင္းစိုး၊ လာတ္ထိုးသူရွာ၊ ႏွစ္ဖက္စား၊ တရားစီရင္မွာ။
ေမး (၆) ေခြးအုိထံဆက္၊ ေရႊခြက္သိန္းတန္၊ က်င္ငယ္အျမဲ၊ ခြက္ထဲစြန႔္ျပန္။
ေျဖ မ်ဴိးျမတ္သမီး၊ ပစၥည္းမက္ဟန္၊ အမ်ဴိးယုတ္၊ လင္လုပ္ေပါင္းဆက္ဆံ။
ေမး (၇) ေရွ့ကက်စ္ခ်၊ လြန္စၾကိဳးကို၊ ေခြးမခိုးစား၊ ကိုက္၀ါးကာမ်ဴိ။
ေျဖ လင္ၾကီးပစၥည္း၊ သိမ္းဆည္းမသို၊ လင္ငယ္အား၊ မယားေလာကြတ္ပို။
ေမး (၈) အိုးငယ္ခ်ည္းႏွီး၊ အိုးၾကီးေရလွ်ံ၊ အိုးၾကီးကိုပဲ၊ ေရဆြဲေလာင္းျပန္။
ေျဖ ဆင္းရဲသူမ်ား၊ ၀တ္စားမက်န္၊ အခြန္အတြက္၊ ႏွိပ္စက္ေငြေကာက္ခံ။
ေမး (၉) ၾကာမ်ဴိးငါး၀၊ ပြင့္ၾကေရကန္၊ ေရလယ္ေနာက္လွ်က္၊ ကမ္းဖက္ၾကည္ျပန္။
ေျဖ ျမိဳ႔တြင္းေပြရႈပ္၊ ခြန္တုတ္ေကာက္ခံ၊ ျမိဳ႕ျပင္ထြက္၊ ျပည့္ႏွက္စီကားရန္။
ေမး (၁၀) တအိုးတည္းခ်က္၊ အက်က္မညီ၊ ထမင္းမာဆပ္၊ ေပ်ာ့နပ္သံုးလီ။
ေျဖ မင္းႏွင့္လူမ်ား၊ တရားမညီ၊ မိုးသံုးစား၊ ကြက္ၾကားရြာခ်မည္။
ေမး (၁၁) ေမႊးထံုန႔ံၾကဴး၊ စႏၵကူးသိန္းတန္၊ ပုန္းရည္ႏွင့္လဲ၊ သံုးစြဲစားျပန္။
ေျဖ အလဇၨီမ်ား၊ တရားဖိုးတန္၊ ေငြႏွင့္လဲ၊ အျမဲေဟာမည္မွန္။
ေမး (၁၂) သံေၾကးမေပါင္း၊ ဗူးေတာင္းဗူးအံု၊ ေရတြင္စုပ္စုပ္၊ နစ္ျမဳပ္လံုးစံု။
ေျဖ ပညာရွိမ်ား၊ စကားဥႆံု၊ ေျပာသမွ်၊ ေလာက မသံုးကုန္။
ေမး (၁၃) အိမ္လံုး ေတာင္လံုး၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ျဖာ၊ ေရမွာဘြားဘြား၊ ထင္ရွားေပၚလား။
ေျဖ ရဟန္းရွင္ဆိုး၊ လူဆိုးမ်ားသာ၊ ဂုဏ္ေရာင္တိုး၊ တန္ခိုးေပၚထြက္လာ။
ေမး (၁၄) အဆိပ္ျပင္းေထာက္၊ ေျမြေဟာက္ၾကီးကို၊ ဖားမငယ္မ်ား၊ ကိုက္၀ါးကာမ်ဴိ။
ေျဖ ကညာယူထား၊ သက္ၾကားဖိုးအို၊ မယားဆဲ၊ အျမဲေအာ္ေငါက္ဆို။
ေမး (၁၅) အဆင္းမည္းနက္၊ က်ီးငွက္ထံမွာ၊ ေရႊဟသၤာမ်ား၊ ခစားေနရွာ။
ေျဖ ပညာသီလ၊ ျပည့္၀သူဟာ၊ သူယုတ္အား၊ ၀တ္တြားေနရမွာ။
ေမး (၁၆) ဆိပ္ကိုျမင္ျငား၊ ေၾကာက္အားျပင္းထန္၊ ျခေသၤ့ သစ္ က်ား၊ ခုန္လႊားေျပးျပန္။
ေျဖ သူယုတ္မားမ်ား၊ ေထာင္လႊားႏိုင္ငံ၊ သူေတာ္ေကာင္း၊ ပုန္းေအာင္ေတာျမိဳင္ယံ။
(၅၅၀- မဟာသုပိနဇာတ္)

No comments:

Post a Comment