Saturday, October 13, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူအပုိင္း(၈)အဆက္

သံသရာမွ နိဗၺာန္သို႔

သံသရာစက္ဝိုင္းကို ေဖာက္ထြက္၍ နိဗၺာန္သို႔ကူးရသည္မွာ အလိုလိုျဖစ္ေပၚလာေသာ ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေပ။ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ ဆိုေသာ ဒႆနနည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ရသည္လည္းမဟုတ္ေပ။ ဘဝ၏ အစစ္အမွန္တရားကို နက္႐ိႈင္းစြာ ထိုးထြင္းသိျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရေသာ ဝိပႆနာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ေန႕ခ်င္းညခ်င္းႏွင့္ ရုတ္တရက္ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ဟု ယူဆ၍ မရႏိုင္ပါေခ်။ (ပါရမီ ရင့္သန္ၿပီးသူအခ်ိဳ႕သာ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ရွိႏိုင္သည္။) တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ရသည္က မ်ားပါသည္။
 
ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ သံသရာတြင္ က်င္လည္ေနရေသာ လူ(သတၱဝါ)တို႔မွာ ႀကိဳးဆယ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းခံထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤႀကိဳးဆယ္ေခ်ာင္းကို ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားက “ကိေလသာဆယ္ပါး”(Ten cords of bondage)ဟု ေရတြက္ျပပါသည္။ ဤသည္တို႔မွာ-
   (၁)   လိုခ်င္တက္မက္ ၿငိတြယ္ျခင္း (ေလာဘ)
   (၂)   စိတ္ဆိုး၊ အမ်က္ထြက္ပူေလာင္ျခင္း (ေဒါသ)
   (၃)   အမွန္အတိုင္း မသိမျမင္ႏိုင္ဘဲ ေတြေဝျခင္း (ေမာဟ)
   (၄)   မိမိကိုယ္ကိုယ္ အရွိထက္ပို၍ ထင္မွတ္မွားျခင္း (မာန)
   (၅)   အစြဲအလမ္းအခုအခံမ်ားျဖင့္ အသိမွားအယူမွားျခင္း (ဒိဌိ)
   (၆)   အမွန္တရားအေပၚ ယံုမွားသံသယျဖစ္ျခင္း (ဝိစိကိစာၦ)
   (၇)   ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေသာစိတ္ (ထိနမိဒၶ)
   (၈)   ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ (ဥဒၶစၥ)
   (၉)   မေကာင္းမႈလုပ္ရသည္ကို မရွက္တတ္ျခင္း (အဟိရိက)
ႏွင့္
   (၁ဝ)   မေကာင္းမႈလုပ္ရသည္ကို မေၾကာက္လန္႕ျခင္း (အေနာတၱပၸ)
တို႔ျဖစ္သည္။ ဤႀကိဳးဆယ္ေခ်ာင္းကို တၿပိဳင္တည္းျဖတ္၍ ရသည္မဟုတ္။ သူ႔အကန္႔ႏွင့္သူ ျဖတ္ရသည္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ႀကိဳးဆယ္ေခ်ာင္းကို  ျဖတ္ရသည့္အတြက္ လူသည္ အျဖစ္တရားတို႔၏ အစုအေဝး(သံသရာ)ဆိုေသာ  တဖက္ကမ္းမွ “စိတ္၏ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈ စိတ္အလ်ဥ္ခရီး” (Stream of mind purification)ကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွသာလွ်င္ အရွိတရားတို႔၏ေနရာ (နိဗၺာန္) ဆိုသည့္ အျခားတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစိတ္အလ်ဥ္ခရီးတြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္ ကို “ေသာတာပတၱိ”ဟုေခၚသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ႀကိဳးဆယ္ေခ်ာင္းထဲမွ ဒိဌိႏွင့္ ဝိစိကိစာၦ ဆိုေသာ ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုသာ အၿပီးျဖတ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔အတြက္ အပါယ္သို႔မလားႏိုင္ေတာ့သည့္တိုင္ သံသရာထဲမွ အၿပီးတိုင္ထြက္ႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္ပါ။

ဒုတိယအဆင့္ကို “သကဒါဂါမိ” ဟုသတ္မွတ္သည္။ က်န္ႀကိဳး ရွစ္ေခ်ာင္းထဲမွ ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေသာ ေဒါသႏွင့္ ေလာဘတစ္ပိုင္း (ကာမရာဂ)ကို အားနည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အၿပီးတိုင္မျဖတ္ႏိုင္ေပ။ သံသရာခရီးသို႔ တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ႏိုင္ေသးသည္။ တတိယအဆင့္မွာ “အနာဂါမိ” ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါသႏွင့္ ကာမရာဂကို အၿပီးတိုင္ ျဖတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ႀကိဳးေျခာက္ေခ်ာင္း က်န္ပါေသးသည္။ ေလာဘဆိုေသာႀကိဳးမွာပင္ ကာမရာဂဆိုေသာ အၾကမ္းစားတဏွာကိုသာ ပယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရူပရာဂ၊ အရူပရာဂ ဆိုသည့္ အႏုစား တဏွာအခ်ိဳ႕ကားက်န္ေသးသည္။ သံသရာသို႔ ျပန္လည္ထြက္ဖို႔မူ အခြင့္အလမ္းနည္းသြားၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

စတုတၱႏွင့္ ေနာက္ဆံုးဆင့္မွာ  “အရဟတၱ”ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးအားလံုးကို အၿပီးတိုင္ျဖတ္ေတာက္ၿပီးျဖစ္၍ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေျခခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သံသရာခရီးသို႔ ျပန္လည္ထြက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အျဖစ္တရားနယ္ပယ္မွ အရွိတရားနယ္ပယ္သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ဗုဒၶဓမၼ၏ အျမင့္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေဖာ္ျပပါပံုႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

နိဗၺာန္ႏွင့္ဘဝအရည္အေသြး
ဗုဒၶဓမၼ၏ အဆံုးစြန္ပန္းတိုင္မွာ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ျဖစ္ရာေလာကုတၱရာ ရည္မွန္းခ်က္အဓိကဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုသည့္အတြက္ ေလာကီကိုပစ္ပယ္သည္ဟု ယူဆ၍မရပါ။  အဆံုးစြန္ လြတ္ေျမာက္ေရးမဟုတ္သည့္တိုင္ ေလာကတြင္ ေနတတ္ထိုင္တတ္၊ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္တတ္၊ ႏွလံုးသြင္းတတ္ေအာင္လည္း ဗုဒၶ၏ဓမၼမွဆြဲယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္မ်ား မနည္းမေနာရွိပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ယဥ္ပါးေစျခင္းသည္ ဘဝအရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္စရာရွိပါသည္။

ဗုဒၶဓမၼလာ ပထမအမွန္မြန္အရ ဘဝ၏ အစစ္အမွန္တရားမွာ ဒုကၡသာျဖစ္သည္။ ဘဝခရီးဆိုသည္မွာ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီးတို႔ျဖင့္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနသည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္၏ အဆံုးစြန္လြတ္ေျမာက္ရာမွာ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါရမီ မရင့္သန္သူမ်ားအတြက္ ၾကားအဆင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာဖြယ္ရာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ မီးကိုေရႏွင့္ ၿငိမ္းသတ္ရသလိုပင္ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီးတို႔ကိုလည္း အေလာဘ၊ အေဒါသ (ေမတၱာ)၊ အေမာဟ (ပညာ)ဆိုေသာ ေရႏွင့္ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ပါသည္။ အၿပီးတိုင္ မၿငိမ္းလွ်င္ေသာ္မွ အထိုက္အသင့္ေအးၿငိမ္းရာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳရသည့္နည္းမွာ“ျမင့္ျမတ္စြာေနထုိင္နည္း” (ျဗဟၼစိုရ္တရား) ျဖစ္ပါသည္။

   ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးရွိသည္။
(၁)   သူတစ္ပါးအေပၚ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္ေသာ ခ်စ္ခင္စိတ္(ေမတၱာ)
(၂)   မိမိထက္ နိမ့္က်သူမ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားစိတ္(ကရုဏာ)
(၃)   မိမိထက္ သာလြန္သူမ်ားအေပၚ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မႈ (မုဒိတာ)
(၄)   အခ်စ္ အမုန္းတို႔မွ ကင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္မႈ (ဥေပကၡာ)

တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤတရားေလးပါးကိုသာ လက္ေတြ႔က်င့္ႀကံပြားမ်ားအားထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ကိေလသာမီးမ်ား (အားထုတ္ခံယူႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာအရ) ေလ်ာ့ပါးၿငိမ္းေအးသြားစရာရွိပါသည္။ ဤသည္ပင္ ဗုဒၶအလိုက် ျမတ္ေသာေနနည္းျဖစ္သည္။ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဘဝအရည္အေသြးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသေဘာကို “ဓမၼေဗဒ” တြင္ လကၤာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

(၁)
- မုန္းသူမ်ားၾကားတြင္ အမုန္းကင္းစြာေနပါ။
- ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားၾကားတြင္ ေဝဒနာကင္းစြာေနပါ။
- ေသာကမကင္းသူမ်ားၾကားတြင္ ေသာကကင္းစြာေနပါ။
- ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုသည္မွာ သင့္အတြက္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(၂)
- ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အ႐ႈံးသည္ အမုန္းကိုသာ ေမြးဖြားေစသည္။
- အႏိုင္ႏွင့္အ႐ႈံးၾကားတြင္ စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။
- အႏိုင္ယူလိုစိတ္သည္ မီးႏွယ္ပူ၏။
- အ႐ႈံးကိုခံစားရျခင္းသည္လည္း မီးႏွယ္ပူသည္သာ ျဖစ္၏။

(၃)
- ေလာဘသည္ ဆင္းရဲတြင္းမွ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။
- ေဒါသသည္ မီးပံုထဲမွ မထြက္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။
- ေမာဟသည္ ဘယ္ေတာ့မွ မႏိုးေသာ မအိပ္ႀကီးသူျဖစ္သည္။
 ဤလို လူမ်ိဳးအတြက္ ခ်မ္းသာသုခ လာလိမ့္မည္မဟုတ္။

(၄)
- က်န္းမာျခင္းသည္ အႀကီးဆံုးဆုလာဘ္။
- ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အႂကြယ္ဝဆံုး စည္းစိမ္။
- ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လူသည္ အေကာင္းဆံုးေဆြမ်ိဳး။
- နိဗၺာန္ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္းသည္ကား အရာအားလံုးထက္သာေသာ ခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္ေပ၏။
သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ(ေက်ာ္ဝင္း)၏စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။

No comments:

Post a Comment