Saturday, October 27, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ အပုိင္း(၁၁)

အခန္း(၁၁)
သမာဓိလမ္း

“သူက တို႔ကိုခ်စ္သလို
သခင့္ကို ခ်စ္တဲ့ငါ ... ေရးတာ
ဒီမွာပဲ ဆံုးၿပီ ...။
နည္းနည္းပဲ သိသမို႕၊ နည္းနည္းပဲေျပာခဲ့ရဲ႕ ....။
ဆရာျမတ္ရဲ႕ ၿငိမ္းမႈလမ္းအေၾကာင္း ...”။


စတုတၱအမွန္မြန္(လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း)၏ တတိယလမ္းမႀကီးမွာ သမာဓိလမ္းျဖစ္သည္။ နိရုတၱိသေဘာအရေျပာရလွ်င္ သမာဓိဆိုသည္မွာ “မိမိ၏စိတ္အေတြးကို မွန္ကန္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း” (keeping one's thought in the right place)ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသမာဓိလမ္းမႀကီးကိုပင္ ေနာက္ထပ္လမ္းသြယ္သံုးခု ထပ္မံခြဲျခားထားသည္။ ဤသည္တို႔မွာေကာင္းစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း (သမၼာဝါယာမ)ေကာင္းစြာ သတိကပ္႐ႈမွတ္ျခင္း (သမၼာသတိ)ႏွင့္ ေကာင္းစြာတည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ျခင္း (သမၼာသမာဓိ)တို႔ျဖစ္သည္။

ေကာင္းစြာအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း
လူ႔သမိုင္းရွိ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈအားလံုးမွာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင့္ ဇြဲလံု႔လဝီရိယတို႔၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာကိုေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ(အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား)အေနႏွင့္ လက္ခံယံုၾကည္ၿပီးျဖစ္ရာ အသစ္အဆန္းဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဗုဒၶဓမၼက ညႊန္းေသာ ေကာင္းစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ေရးျဖစ္ရာ၊ ဗုဒၶလိုလားေသာ အျမင့္ဆံုးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာလည္း ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုသည္ႏွင့္ “ေကာင္းစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ” ဆိုေသာ လမ္းသြယ္မွာ ေလာကီႏွင့္မဆိုင္၊ ေလာကုတၱရာလမ္းသက္သက္ဟု ယူဆႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ျပန္ေပ။ လူတို႔၏  ပါရမီအႏုအရင့္အလိုက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ရာမ်ားကို အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ ပထမဆံုး အေျခခံလမ္းမွာ “လူေကာင္း”ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (to be good person)ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ သီလကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ “လူမွန္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ”(to be right person)ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ စိတ္ကို တည္ၾကည္ေအာင္ေလ့က်င့္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ “သမထကမၸ႒ာန္း” (Tranquality meditation)ျဖစ္သည္။ တတိယႏွင့္ အျမင့္ဆံုးမွာ အမွန္မြန္ေလးပါးကို အရွိအတိုင္း အျဖစ္အတိုင္းထိုးထြင္းသိျမင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ “လြတ္ေျမာက္သူ သို႔မဟုတ္ ျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္ေရးလမ္းေၾကာင္း (to be nobel person) ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ “ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္း ” (Insight meditation) နည္းျဖင့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶညႊန္ျပေသာ ေကာင္းစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈဆိုသည္မွာ “မိမိစိတ္ကို ေအာင္ႏိုင္ေရး”( to conquer one's mind)ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤအတြက္ လက္ေတြ႔က်င့္ႀကံႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို “အဂၤုတၱရ နိကာယ” တြင္ အခ်က္ေလးခ်က္ခြဲ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေကာင္းစြာသတိကပ္႐ႈမွတ္ျခင္း

ဗုဒၶဓမၼတြင္ အေတြ႔ရမ်ားေသာ “သတိ”ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို mindfulness သို႔မဟုတ္ attentiveness ဆိုေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုးျမန္မာမႈျပဳရလွ်င္ မိမိ၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ခံစားမႈအစုစုကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဗုဒၶညႊန္းေသာ “ေကာင္းစြာသတိကပ္ ႐ႈမွတ္ျခင္း” (သမၼာသတိ)မွာ ပထမဆံုးလမ္းသြယ္ “ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ျခင္း” (သမၼာဒိ႒ိ)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ မိမိေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ထားသည္တို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ေစရန္ အၿမဲသတိကပ္႐ႈမွတ္ေနဖို႔ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆိုေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျပတ္ သတိေပးေနဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ သတိကပ္႐ႈမွတ္ႏိုင္ရန္ ဗုဒၶက ကမၼ႒ာန္းအလုပ္ကို ညႊန္းပါသည္။ ကမၼ႒ာန္းႏွင့္ သတိတို႔၏ အဆက္အစပ္ကို ေလွႏွင့္ဆိပ္ကမ္းျဖင့္ ဥပမာျပသည္။ ကမၼဌာန္းမွာ ေလွႏွင့္တူသည္။ နည္းလမ္းျဖစ္ည္။ သတိမွာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာကို ျပဆိုသည့္ ဗုဒၶ၏နာမည္ေက်ာ္ က်မ္းတစ္ေစာင္မွာ “မဟာသတိပ႒ာန္သုတ္ေတာ္” (Satipatthana Sutta)ျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈအပိုင္းအတြက္ လက္စြဲက်မ္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါက်မ္း၏ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာမွာပင္ ဗုဒၶက ဤသို႔ေဟာၾကားခဲ့သည္။ “ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစရန္၊ ဒုကၡႏွင့္ ပရိေဝဒမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါးပင္ျဖစ္သည္။ “သတိပ႒ာန္ေလးပါးဆိုသည္မွာ ရုပ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္း (ကာယာႏုပႆနာ)၊ ေဝဒနာကို႐ႈမွတ္ျခင္း(ေဝဒနာႏုပႆနာ) စိတ္ကို႐ႈမွတ္ျခင္း (စိတၱာႏုပႆနာ)၊ ဓမၼကို႐ႈမွတ္ဆင္ျခင္ျခင္း (ဓမၼာႏုပႆနာ) တို႔ျဖစ္သည္။

ဤက်မ္းမွာပင္ ဗုဒၶက သတိကပ္႐ႈမွတ္နည္းမ်ားကို အဆင့္သုံးဆင့္ခြဲျခား၍ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္တို႔မွာ -
(၁) မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မိမိျပဳသမွ်ကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ရန္။
(၂) ဘဝ၏ အစစ္အမွန္တရား (အထူးသျဖင့္ ျဖစ္တည္မႈ၏ ယာယီသေဘာ၊ ခဏပန္းသေဘာ)ကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ရန္။
(၃) အဇၥ်တၱေစ့ေဆာ္မႈ (inner impulses)မ်ားကို ႐ႈမွတ္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

(၁) မိမိျပဳသမွ် သတိကပ္႐ႈမွတ္

“ငါသာလွ်င္ ငါ့ဘဝ၏ အရွင္သခင္စိတ္ဓာတ္”ကို ေမြးျမဴပြားစီးၿပီးသူသည္ မိမိလုပ္သမွ် အျပဳအမူတိုင္းကို မျပတ္သတိကပ္႐ႈမွတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္မူ ဤသို႔သတိကပ္႐ႈမွတ္ႏိုင္ရန္ လြယ္ခ်င္မွလြယ္ပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ သူတို႔အေနႏွင့္မိမိတို႔၏ အာရံုႏွင့္စိတ္ကို လိုအပ္သေလာက္ညွိႏွိဳင္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ဥပမာ-ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ္စာဖတ္ေနသည္ဆိုပါစို႕။ သူ႔မ်က္စိ(အျမင္အာရံု)က စာရြက္ေပၚတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း သူ႔စိတ္က ေဘာလံုးပြဲေရာက္ခ်င္ ေရာက္ေနတတ္သလိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ဤသို႔ သတိကပ္႐ႈမွတ္ႏိုင္သည့္အက်င့္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမြးရာပါမဟုတ္သည္က မ်ားပါသည္။ စနစ္တက်ေမြးျမဴေလ့က်င့္ရေသာ အက်င့္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ ဗုဒၶညႊန္ျပေသာနည္းမွာ ထိေရာက္လြယ္ကူ၍ အက်ိဳးလည္းမ်ားေစပါသည္။  လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ တစ္ေန႔တြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးၿပီး မိမိအျပဳအမူမ်ားကို သတိကပ္ ႐ႈမွတ္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခါစတြင္ သတိျပတ္မသြားေစရန္ အျပဳအမူကိုလိုက္ၿပီး စိတ္ထဲမွရြတ္ဆိုေပးႏိုင္သည္။

ဥပမာ-လမ္းေလွ်ာက္ေနလွ်င္ “ငါအခု လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္”၊ ထိုင္ေနလွ်င္ “ငါအခု ထိုင္ေနတယ္”၊ စာဖတ္ေနလွ်င္ “ငါအခုစာဖတ္ေနတယ္”စသျဖင့္ စိတ္ထဲမွရြတ္ဆိုၾကည့္ေစျခင္းျဖစ္သည္။  ဤစိတ္ေလ့က်င့္ခန္းကိုသာ တျဖည္းျဖည္းအခ်ိန္တိုး၍ လုပ္သြားလွ်င္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး သတိၿမဲသူ ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။

ဗုဒၶညႊန္းေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပို၍ပင္ ထိေရာက္ေသးသည္။ “ထြက္သက္ဝင္သက္ကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ျခင္းနည္း” (Exercise of in-and-out breathing)ျဖစ္သည္။ (ဤသည္ကို ေနာက္ပိုင္းမွဆက္၍ရွင္းပါမည္)

(၂) ဘဝ၏အစစ္အမွန္တရားကို သတိကပ္႐ႈမွတ္

ဤေနရာတြင္ ဘဝ၏အစစ္အမွန္တရားဆိုသည္မွာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆိုေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ားအေနႏွင့္ ဘဝ၏အစစ္အမွန္တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ အဆင့္ေနရာ စသည္တို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔အေပၚ အေျချပဳျဖစ္ေပၚလာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔ကိုသာ ဘဝဟုနားလည္ၾကသည္ကမ်ားသည္။

စင္စစ္ ဤအရာအားလံုးသည္ ဘဝ၏ အေပၚယံ အျခင္းအရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ လကၡဏာေရးသံုးပါးေပၚတင္ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ မၿမဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ အစိုးမရျခင္းတို႔ႏွင့္ မကင္းသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ဤသည္ပင္ ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ၿပီးေသာအရာကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ မျပတ္ႏွလံုးသြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအတြက္ ဗုဒၶညႊန္ျပေသာ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ “အသုဘကမၼ႒ာန္း”(Cemetery meditation)ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ တပ္မက္ဖြယ္၊ စြဲလမ္းဖြယ္ဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကေသာ ရုပ္ခႏၶာႀကီး၏ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ အႏွစ္မရွိသည့္သေဘာကို ကိုယ္ေတြ႔ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔တစ္စစ ပုတ္သိုးယိုယြင္းလာေသာ ခႏၶာကိုၾကည့္ၿပီး မိမိခႏၶာကို လကၡဏာေရးသံုးပါးေပၚတြင္ တင္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္ (သတိကပ္႐ႈမွတ္သည့္အဆင့္)တြင္ အရွိကို အရွိအတိုင္းမွတ္ရန္သာျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအဆင့္တြင္ ဘဝ၏အစစ္အမွန္တရားကို ထိုးထြင္းသိျမင္ဖို႔ လိုလာသည္။ သမထသေဘာကို ေက်ာ္၍ ဝိပႆနာသေဘာ ထိေရာက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(၃) အဇၥ်တၱေစ့ေဆာ္မႈကို သတိကပ္႐ႈမွတ္

ပို၍ အဆင့္ျမင့္လာေသာ ႐ႈမွတ္နည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုးထြင္း သိျမင္ရံုမွ်မက၊ စိစစ္ေဝဖန္သည့္သေဘာမ်ားပါလာသည္။ ဤအတြက္နည္းလမ္းမွာ အထူးအေထြမဟုတ္။ “မိမိစိတ္ကို အသိႏွင့္ယွဥ္၍ျပန္ဖတ္ျခင္း” (Contemplation of the mind)ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာကို “မဟာသတိပ႒ာနသုတ္”တြင္ စိတၱာႏုပႆန” အျဖစ္ ဤသို႔ရွင္းျပသည္။

“ရဟန္းတို႔စိတ္ကို မည္သို႔အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈမွတ္ၾကမည္နည္း၊ ရာဂႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ကို ရာဂႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္၊ ရာဂကင္းေသာစိတ္ကို ရာဂကင္းေသာစိတ္၊ ေဒါသႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ကိုေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္၊ ေဒါသကင္းေသာစိတ္ကို ေဒါသကင္းေသာစိတ္၊ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ကို ေမာဟႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္၊ ေမာဟကင္းေသာစိတ္ကို ေမာဟကင္းေသာစိတ္ စသျဖင့္ စိတ္ကို အရွိအတိုင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္သည္ ....

စင္စစ္ ဤသို႔ စိစစ္ေဝဖန္ႏိုင္ရန္မွာ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ားအတြက္ လြယ္လွသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မွာ စိတ္၏ လွည့္စားတတ္ေသာ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝအရဆိုလွ်င္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈသည္ အစစ္အမွန္အရွိတရားကို ဖံုးကြယ္ထားေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ားကို ဖယ္ခြာၾကည့္ႏိုင္မွသာ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႔ ေနရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္တို႔မွာ ေကာင္းစြာသတိကပ္ ႐ႈမွတ္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၼ႒ာန္းနည္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိ္မ္ေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရႏိုင္သည့္စိတ္အက်င့္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤစိတ္ေလ့က်င့္ခန္းကိုပင္ ဗုဒၶက သူ၏လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းအတြက္ အထူးအေလးထားခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္မစံမီ၊ ေနာင္ဆံုးေျပာခဲ့ေသာ “မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိျဖင့္ မျပတ္ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ေစ....” (အပၸမာေဒန  သမၸာေဒထ) ဆိုသည္မွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၁)   မေကာင္းမႈကို ျဖစ္ပြားေစေသာ စိတ္အေတြးဟူသမွ် မိမိစတ္ထဲသို႔ ဝင္မလာေစရန္ တားဆီးရမည္။
(၂)   အကယ္၍ ဤသို႔ ဝင္မလာေစရန္ မတားဆီးႏိုင္လွ်င္ ဝင္ေရာက္လာေသာ အဆိုပါစိတ္အေတြးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဖယ္ရွားရမည္။
(၃)   တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဖယ္ရွားၿပီးေသာ မေကာင္းသည့္စိတ္အေတြးမ်ားေနရာတြင္ ေကာင္းသည့္စိတ္အေတြးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးပြားစီးေစရမည္။
(၄)   အဆိုပါေကာင္းသည့္ စိတ္အေတြးမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးထာဝရ တည္တံ့ေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းရင္း ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရမည္။

အလားတူပင္ “မဇၥ်ိမနိကာယ”တြင္လည္း အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဤသို႔ေတြ႔ရသည္။

(၁) အကယ္၍ အာရံုရုပ္တစ္ခုသည္ မေကာင္းေသာစိတ္အႀကံကို ျဖစ္ေပၚေစလွ်င္ ေကာင္းေသာစိတ္အႀကံကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျခားအာရံုရုပ္တစ္ခုႏွင့္ အစားထိုးၾကည့္ပါ။
(၂) မေကာင္းေသာစိတ္အႀကံကိုေပးသည့္ အာရံုရုပ္က စိတ္သႏၱာန္မွ မထြက္ဘဲ ေတာင့္ခံေနလွ်င္ ၄င္းကေပးႏိုင္သည့္မေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္၍ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
(၃) ဤသို႔မွ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သင္၏ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ပါ။

ဤသည္တို႔မွာ ဗုဒၶညႊန္ျပခဲ့ေသာ အလြန္လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းနာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။
သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူေက်ာ္ဝင္း၏စာာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။No comments:

Post a Comment