Saturday, October 6, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူအပိုင္း(၇)

အခန္း (၇)
ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း

“ ကမၼ ” ႏွင့္ “ သံသရာ ”
“ စိုက္တာကို ရိတ္တာပဲ
  ဟို-လယ္ေတြကိုၾကည့္ ....။
  ႏွမ္းဟာႏွမ္း၊ စပါးဟာစပါး
  ဆိတ္ၿငိမ္မႈနဲ႕ အေမွာင္ထုတို႔-သိရဲ႕...။”


“ဒုတိယအမွန္မြန္” ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ သိစရာႏွစ္ခုရွိေသးသည္။ “ကမၼ” ႏွင့္ “သံသရာ”တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ဤေဝါဟာရႏွစ္ရပ္လံုးမွာ ဗုဒၶမပြင့္မီ၊ ေရွးအတိေတကတည္းက အိႏၵိယလူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ အျမစ္တြယ္ၿပီးသား အေကာက္အယူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼတြင္ ဤေဝါဟာရမ်ားကို ယူသံုးေသာအခါ အဓိပၸာယ္တမ်ိဳးတည္းႏွင့္ အေသတုပ္ေႏွာင္မထားဘဲ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားကို မူတည္ၿပီး အဓိပၸာယ္ကြဲမ်ားရွိသည္ကို သတိျပဳမိသည။္ ေယဘုယ်သေဘာေျပာရလွ်င္ “သာမန္အသိ”(popular sense)ႏွင့္ “အစစ္အမွန္အသိ”(authentic sense)ဟု ခြဲႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ၾကည့္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေဝါဟာရမ်ားစြာ ရွိေန၍ မူလပါဠိဘာသာအတိုင္းထားသည္က ပို၍ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔အတြက္ “ကမၼ ႏွင့္  သံသရာ ” ဟူ၍ သံုးစြဲလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ကမၼ”
“ကမၼ”ကို ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အနည္းဆံုး အဓိပၸာယ္ကြဲသံုးခုမွ် ေတြ႔ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုးဝဆန္႔က်င္ေနေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားေတာ့လည္းမဟုတ္ပါ။ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားအလိုက္ အဓိပၸာယ္ အက်ဥ္းအက်ယ္ ကြာသြားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၁)   နိရုတၱိသေဘာအရ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ရလွ်င္ “အလုပ္” (action)ဟုရပါသည္။ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အိပ္စပ္ျခင္းစေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပံုအားလံုးကို ရည္ညြန္းသည္။ ဤသည္ကို ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ သံုးစြဲလိုက္ေသာအခါ သာမန္ “လုပ္ေဆာင္မႈ”မွ် မကေတာ့ဘဲ “က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား” (moral value)ႏွင့္ တြဲစပ္ေနေသာ အဓိပၸာယ္ရလာသည္။ ေကာင္းေသာအလုပ္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုးေသာ အလုပ္ (good or bad action)ဆိုေသာ အနက္တြဲမ်ား ပါဝင္လာသည္။ ပါဠိဘာသာႏွင့္ ဆိုလွ်င္ “ကုသလကမၼ”ႏွင့္
“အကုသလကမၼ” တို႔ျဖစ္သည္။

      ဤတြင္ မည္သို႔ေသာအလုပ္ကို “အေကာင္း”၊ မည္သည္ကို “အဆိုး” သတ္မွတ္မည္နည္းဆိုၿပီး ေစာဒက တက္စရာရွိလာသည္။
      ခ်မ္းေျမ႕ရိပ္သာ ဆရာေတာ္က မိမိႏွင့္ သူတစ္ပါးအတြက္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမရွိလွ်င္ “အေကာင္း”၊ ထိခိုက္ နစ္နာမႈျဖစ္ေစလွ်င္ “အဆိုး”ဟု ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးသည္။ “အျပစ္ကင္းေသာအလုပ္” (meritorious action) ႏွင့္ “အျပင္မကင္းေသာအလုပ္” (demeritorious action) ဟုနားလည္ရပါသည္။
      ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားတြင္မူ ဒုစရိုက္ဆယ္မ်ိဳးႏွင့္ သုစရိုက္ဆယ္မ်ိဳးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျပသည္။ “ဒုစရိုက္ဆယ္မ်ိဳး” (မေကာင္းေသာ၊ အျပစ္မေကာင္းေသာအလုပ္) ဆိုရာတြင္ -
    
   ကာယာဒုစရိုက္ (၃)မ်ိဳး
   (၁)   သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျခင္း (ပါဏာတိပါတ)
   (၂)   သူတစ္ပါးဥစၥာ ခိုးျခင္း ( အဒိႏၷာဒါန )
   (၃)   သူတစ္ပါးသားမယား လြန္က်ဴးျခင္း (ကာေမသုမိစာၦစာရ)
 
   ဝစီဒုစရိုက္ (၄)မ်ိဳး
   (၁)   လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း (မုသာဝါဒ)
   (၂)   ကုန္းတိုက္ျခင္း (ဝိသုဏဝါစာ) 
   (၃)   ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း (ဖရုသဝါစာ)
   (၄)   အက်ိဳးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားဆိုျခင္း (သမၹပၸလာပ)

   မေနာဒုစရိုက္ (၃)မ်ိဳး
   (၁)   မနာလိုျခင္း (အဘိဇၥ်ာ)
   (၂)   သူတစ္ပါးအက်ိဳးပ်က္ျပားေစလိုျခင္း (ဗ်ာပါဒ)
   (၃)   အေတြးမွား၊ အယံုမွား၊ အစြဲမွားျခင္း (မိစာၦဒိ႒ိ)
      စုစုေပါင္း ဆယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤဆယ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဆယ္မ်ိဳးမွာ “သုစရိုက္ဆယ္မ်ိဳး”(ေကာင္းေသာ၊ အျပစ္ကင္းေသာ အလုပ္)ျဖစ္ပါသည္။

(၂)   ဒုတိယအဓိပၸာယ္မွာ စကားလံုးသေဘာမွ် မကေတာ့ဘဲ နိယာမသေဘာထိ ေရာက္သြားသည္။ ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ကမၼနိယာမ (law of karma)ဟု ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ “မိမိလုပ္ေသာ အလုပ္ႏွင့္တူညီသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္တြင္ မလြဲမေသြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္”ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသေဘာကိုၿခံဳငံု၍ ဘာသာျခားသုေတသီမ်ားက “ကမၼ”ကို “ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း” (retribution) ဟု ဘာသာျပန္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

      ဤသို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေပးဆပ္ရသည္လည္းရွိသည္။ ကာလတစ္ခုၾကာမွျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည္လည္းရွိသည္။ ယခုဘဝတြင္ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ မရလိုက္၍ ေနာက္တမလြန္ဘဝမွ ေပးဆပ္ရသည္လည္းရွိသည္။ အခ်ိန္ကာလခ်င္းမတူသည့္တိုင္ မိမိလုပ္ခဲ့ေသာ အျပဳအမူအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ဆိုေသာ တရားသေဘာကိုမူ မည္သူမွ် မလြန္ဆန္ႏိုင္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါသည္။ သို႔အတြက္ သဘာဝသိပၸံမွ နယူတန္နိယာမကဲ့သို႔ပင္ ေလာကလံုးသေဘာေဆာင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃)   “အလုပ္” (ကမၼ သို႔မဟုတ္ ကံ) တိုင္း ထိုက္သင့္သည့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈရွိရမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို “အလုပ္”ဟု ပီပီျပင္ျပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္အျဖစ္ ပီပီသသ အဓိပၸာယ္ ေရာက္-မေရာက္ (ကံ ေျမာက္-မေျမာက္) ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရပါမည္။
 
      ဗုဒၶ၏ အလိုအရ “ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ တက္ႂကြထက္သန္သည့္စိတ္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မွသာ အလုပ္(သို႔မဟုတ္) ကံေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။
      ဤသို႔ “ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ တက္ႂကြထက္သန္သည့္စိတ္” ကို ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ “ေစတနာ”ဟု ေဖာ္ျပသည္။ အေနာက္တိုင္း သုေတသီမ်ားက Motive သို႔မဟုတ္ Volition ဟု ဘာသာျပန္ၾကသည္။ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ကမူ ေစတနာသည္ပင္ အလုပ္(ကမၼ)ဟု ေဟာပါသည္။
      “ ေစတနာ ဟံ၊ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝေဒါမိ ”
      ( “ ရဟန္းတို႔ - ေစတနာကိုပင္ ကံ-ဟု ငါဆိုသည္” )
      သို႔အတြက္ “ကမၼ”ဆိုေသာ ေဝါဟာရတြင္ “အလုပ္”၊ “ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း”၊ “ေစတနာ” စေသာ အဓိပၸာယ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို သတိခ်ပ္၍ ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ(ေက်ာ္ဝင္)၏စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။

No comments:

Post a Comment