Tuesday, October 9, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူအပုိင္း(၇)အဆက္


ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း

သံသရာ၏ ရုပ္ပိုင္းအသိ၊ ရုပ္ပိုင္းအဓိပၸာယ္ကို အေလးကဲေသာေရွးေဟာင္း အိႏၵိယဒႆနတြင္ “ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း” ဆိုေသာ ေဝါဟာရမွာ အထူးပင္အေရးႀကီးလွသည္။ အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အမွ် ႐ႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ “ခဲတံ”၊ “ေဖာင္တန္”၊ “စာအုပ္”စေသာ ေဝါဟာရမ်ားမွာ ရွင္းသည္။ အျခားမည္သည့္အရာႏွင့္မွ ဆက္စပ္ရွင္းျပေနစရာမလိုပဲ သူ႔ဟာႏွင့္သူ အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ၿပီးျဖစ္သည္။ “ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း”ဆိုေသာ ေဝါဟာရကမူ ဤသို႔မဟုတ္၊ “ဟုတ္,မဟုတ္” (Yes, No)စေသာ အေျဖစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ အျခားဆက္စပ္ ရွင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္အားျဖည့္မွ အဓိပၸာယ္ငံုမိႏိုင္စရာရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ “အေျဖစကားလံုး”ဟု ဆိုရသည့္တိုင္ ေမးခြန္းတစ္ခုတည္း၏ အေျဖမဟုတ္။ ေမးခြန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာအတြက္ အေျဖျဖစ္သည္။ ပမာျပရလွ်င္ တံခါးမ်ားစြာကို ဖြင့္ႏိုင္ေသာ “သူခိုးေသာ့”(master key)သေဘာမ်ိဳးဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေရွးေဟာင္းအိႏၵိယဒႆနႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ၏ အဆက္အစပ္ကို နားလည္ေစရန္ ဘဝျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါမည္။ ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယ ဒႆနက ေပးေသာ အေျဖႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼကေပးေသာ အေျဖမ်ားကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ျဖစ္သည္။
၁။ လူ႔ျဖစ္တည္မႈသို႔ မည္သို႔မည္ပံု ေရာက္ရွိလာသနည္း။

အိႏၵိယဒႆနက ေပးေသာအေျဖမွာ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းခဲ့ရေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲပ်က္ျပားျခင္းမရွိသည့္ “အတၱ”ေကာင္ေလး၏ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္းအတြက္ဗုဒၶေပးေသာအေျဖမွာ “ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေပၚမႈ အယူအဆ”(ပဋိစၥသမုပၸါဒ)ပင္ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္ ) ဗုဒၶ၏အလိုအရ ဘဝတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ကူးရာတြင္ မ်ဥ္းတန္းသေဘာ (linear)ေဆာင္ေသာ၊ အတၱေကာင္ေလး၏သြားရာလမ္းေၾကာင္း မရွိပါ။ ဗုဒၶက “အတၱ”ဆိုသည္ကိုလည္း လက္မခံပါ။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼမွာ “အနတၱ”ဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဓမၼက ေရွ႕တရားတို႔ႏွင့္ ေနာက္တရားတို႔၏ အဆက္အစပ္(ဘဝတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ကူးပံု)ကို “မိလိႏၵပဥွာ”က်မ္းတြင္ ဤသို႔ဖြင့္ဆိုထားသည္။
မိလိႏၵမင္းႀကီးေမး။   ။ အရွင္နာဂေသနဘုရား .... တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ပဋိသေႏၶတည္ေနလာ၏။ ထိုသူသည္ ေရွးဘဝက သူပင္ျဖစ္သေလာ။ သို႔မဟုတ္ အျခားသူပင္ ျဖစ္သေလာ ....။

အရွင္နာဂသိန္ေျဖ။   ။ မဟာရာဇာ ..... ေရွးဘဝက သူလည္းမဟုတ္။ အျခားသူလည္းမဟုတ္ေပ။

ဆက္လက္၍ ႏို႔ရည္ႏွင့္ ႏို႔ဝမ္းဥပမာ၊ ဖေယာင္းတိုင္ႏွင့္ မီးေတာက္ဥပမာတို႔ျဖင့္ ရွင္းျပပါသည္။ ဘဝတစ္ခုမွ ရုပ္နာမ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ထိုဘဝတြင္ ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္-အကုသိုလ္တို႔၏ ေျခရာအျဖစ္ “သတၱိဓာတ္”မွလြဲ၍ ဘာမွမက်န္ေတာ့ပါ။ အဆိုပါ သတၱိဓာတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘဝသစ္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာယူပါသည္။

၂။ လူ႔ျဖစ္တည္မႈတြင္ရွိေသာ ဇာတ္၊ ဥစၥာ၊ ရုပ္္အဆင္းစသည္တို႔ ကြဲျပားျခားနားရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း

အိႏၵိယဒႆနကေပးေသာ အေျဖမွာ ျပန္လည္မေမြးဖြားခင္ အတိတ္ဘဝျဖစ္တည္မႈ (preexistence)ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတိတ္ဘဝတြင္ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ယခုဘဝတြင္ ကြဲျပားျခားနားရသည္ဟုဆိုသည္။ ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶက “ကမၼဥပေဒသ”ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ေသာ္လည္း လက္ရွိပစၥဳပၸန္ဘဝကိုပို၍ အေလးေပးပါသည္။ ဘက္ရွိဘဝမွာပင္ ျဖစ္ၿပီးေသာ အကုသိုလ္မ်ားကို ပယ္ရန္(သို႔မဟုတ္)အားနည္းသြားေစရန္ အားထုတ္ႏိုင္သည္။ မျဖစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္မ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစရန္တားဆီးႏိုင္သည္။ ျဖစ္ၿပီးေသာကုသိုလ္တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ ပြားစီးေစႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႕ထက္ ဗုဒၶသည္ ဇာတ္ခြဲျခားမႈ၊ ဓနဥစၥာ ႏွင့္ ရုပ္အဆင္းတို႔ကိုလည္း ဘဝ၏ အေပၚယံအျခာင္းအရာအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ပါသည္။ ဗုဒၶအေလးကဲသည္မွာ ပစၥဳပၸန္ဘဝ၏ က်င့္ဝတ္သီလႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝကို တက္လွမ္းႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

ဤသေဘာကို မာရ္နတ္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အျပန္အလွန္စကားေျပာပံုျဖင့္ သရုပ္ထင္ျပေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုရွိသည္။
မာရ္နတ္။      ။ရဟန္းတို႔.... သင္တို႔ကား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳၾကေသးသည္။ ဘဝ၏အၿမိဳက္အရသာကို ခံစားဖို႔အရြယ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။ မေရရာေသာ တမလြန္ခ်မ္းသာအတြက္ ေသခ်ာေသာ ယခုလက္ရွိ ခ်မ္းသာကို အဘယ္ေၾကာင့္စြန္႔လႊတ္ၾကပါသနည္း။
ရဟန္းမ်ား။   ။အို...ပုဏၰားႀကီး (မာရ္နတ္မွာ ပုဏၰားေယာင္ေဆာင္ထားသည္။) ငါတို႔သည္ လက္ရွိဘဝကို စြန္႔လြတ္ပစ္ပယ္ၾကသည္ မဟုတ္။ ေနာင္တမလြန္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္လည္းမဟုတ္။ ယခုပစၥဳပၸန္ဘဝမွာပင္ပို၍ ေကာင္းေသာ ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရွာေဖြေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ ဘဝျဖစ္တည္မႈ၏ အဆံုးစြန္ပန္းတိုင္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း။
 
ဤအတြက္ အိႏၵိယဒႆနက ေပးေသာအေျဖမွာ မူလဖန္ဆင္းရွင္ ျဗဟၼာႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ အတၱေကာင္ေလးသည္ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲၿပီးသကာလ၊ မူလျဗဟၼႀကီးထံသို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ “အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုျခင္း”(absolute perfection)သို႔ ဆိုက္လိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဓမၼအလိုရမူ၊ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္မွာ သံသရာမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေသာ “လြတ္ေျမာက္ေရး” (liberation)ျဖစ္သည္။ အဝိဇၹာႏွင့္ တဏွာကို ပယ္သတ္ႏိုင္လွ်င္ လံုးဝလြတ္ေျမာက္ေရးရလိမ့္မည္ဟု ေဟာပါသည္။
ဤသေဘာကို ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း က်ဴးရင့္ေသာဥဒါန္းတြင္ ဤသို႔ေတြ႔ႏိုင္သည္။
 
“အို...တဏွာလက္သမား၊ သင့္ကိုမျမင္၍ သံသရာရွည္ခဲ့ရသည္။ ယခု သင့္ကိုငါျမင္ၿပီ၊ သံသရာလည္ေစမည့္ ခႏၶာအိမ္အသစ္ကို ေဆာင္ခြင့္မျပဳေတာ့။ ငါ့အတြက္ သံသရာတံခါး ပိတ္ေခ်ၿပီ ”

ပခံုးေပၚရပ္ၾကည့္ျခင္း

ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယဒႆနႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼတို႔၏ မတူျခားနားပံုကို ေအာက္ပါဇယားႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။


စင္စစ္ ဗုဒၶမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ်သာ မဟုတ္။ ပညာျဖန္႔ျဖဴးသူ (educator)တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ျဖန္႔ျဖဴးစည္းရံုးသူပီပီ၊ ရွိႏွင့္ၿပီးသားအစဥ္အလာ ဒႆနေဟာင္း၏ ပခံုးထက္သို႔က်က်နန တက္ရပ္ၿပီး ပို၍အဆင့္ျမင့္ေသာဒႆနကို ထူေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔အတြင္ အိႏၵိယတိုက္ငယ္၏ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ (အာရွတိုက္၏ အလင္းေရာင္)သာမက၊ ေလာကလူသားအားလံုးကို ဉာဏ္အလင္းျပသူဟု ဆိုႏိုင္ေကာင္းမည္ ထင္ပါသည္။
သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ(ေက်ာ္ဝင္း၏)စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။

No comments:

Post a Comment