Monday, October 1, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီသူ အပုိင္း(၆)

အခန္း(၆)
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေပၚမႈအယူအဆ
(ပဋိစၥသမုပၸါဒ)

မျမင္ရတဲ့ဒီစက္လည္စဥ္
မရပ္မနား၊ မၿငိမ္းခ်မ္း
တန္႔ရပ္ရာမရွိ
တက္သူက်၊ က်သူ တက္ .....


ေနာက္ခံကား
ဗုဒၶေခတ္ အိႏၵိယတြင္ ဒႆနဂိုဏ္း အမ်ားအျပားရွိသလို ဒႆနျငင္းခံုပြဲမ်ားလည္း အေတာ္ေလးရွိခဲ့ဟန္ တူပါသည္။ ဗုဒၶအေနႏွင့္ ဤသို႔ေသာ ျငင္းခံုပြဲမ်ားကို မိမိကအစျပဳျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အက်ိဳးရွိတန္ရာသည္ဟု ယူဆေသာေဆြးေႏြးမႈအခ်ိဳ႕ကိုမူ  လက္ခံတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေျပာရလွ်င္ အဆိုပါဒႆန ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွပင္ ဗုဒၶဓမၼ၏ အေရးအႀကီးဆံုး အေကာက္အယူအခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္စရာရွိသည္။ ယခုေဖာ္ျပမည့္ အယူအဆသည္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခါေသာ္ ကႆပအမည္ရွိ တပသီတစ္ဦးက ဗုဒၶထံခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးခြန္းသံုးခုေမးလာသည္။ (ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားတြင္မူ ဥရူေဝလကႆပ၊ နဒီကႆပ ႏွင့္ ဂယာကႆပ ဆိုေသာ ရေသ့ညီေနာက္သံုးဦးဟုညြန္းသည္) သူ၏ ေမးခြန္းသံုးခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။

“အရွင္ေဂါတမ၊ ဒုကၡသည္ မိမိပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအရာေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါး၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရာေလာ..၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေၾကာင္းရင္းခံမရွိဘဲ ေရွာင္တခင္ျဖစ္ေပၚလာေသာအရာေလာ....”

ကႆပ၏ေမးခြန္းမွာ သံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶေပးေသာ အေျဖမွာ ေမးခြန္းအားလံုးအတြက္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာျဖစ္သည္။

“ဤသို႔မဟုတ္ ကႆပ”

ေမးခြန္းတိုင္းကို ”ဤသို႔မဟုတ္” ခ်ည္းေျဖေနေသာအခါ ကႆပမွာ စိတ္႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ သည္ေတာ့မွ ဗုဒၶက သမုဒယေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ရေသာျဖစ္စဥ္ကို အႏုစိတ္ရွင္းျပသည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏ မူလဆက္ထံုး ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့မႈ (အ၀ိဇၹာ)ကိုလည္း ေျခရာခံျပသည္။ သို႔ျဖင့္ ဘ၀ခႏၶာ ရုပ္နာမ္တို႔၏ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနမႈမွာ တစ္စံုလံုး သရုပ္ထင္လာရေတာ့သည္။

ေႏွာင္းေခတ္ ဗုဒၶစာေပသုေတသီမ်ားက ဤတရားေတာ္ကုိ “ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေပၚမႈ အယူအဆ” (Doctrine of Dependent Origination)ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း “သံႀကိဳးကြင္းဆက္ ေၾကာင္းက်ိဳးျပနိယာမ” (Law of Chain of Caisality)ဟု ၀ိၿဂိဳလ္ျပဳၾကသည္။ ပါဠိစာေပတြင္မူ “ပဋိစၥသမုပၸါဒ” ဟု ေဖာ္ျပၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတို႔က “ပဋိစၥသမုပၸာဒ္” ဟု နားစြဲထားၾကသည္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒကို ပုဒ္ခြဲၾကည့္လိုက္ရင္ ပဋိစၥ(စြဲမွီ၍)၊ သံ(အတူတကြ)၊ ဥပၸါဒ(ျဖစ္ေစျခင္း)ဟုရရာ၊ Dependent Origination ဆိုေသာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ကပို၍ အနက္ထင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

တရားကိုယ္
ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ တရားကိုယ္တြင္ ဆက္ထံုး ဆယ့္တစ္ခုပါသည္။ ဤဆက္ထုံးဆယ့္တစ္ခုတည္းပင္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္တို႔၏ အဆက္အစပ္ျဖစ္ၿပီး၊ သတၱ၀ါတို႔၏ သံသရာစက္၀န္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့မႈ (အ၀ိဇၹာ)ေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္စီရင္မႈ (သခၤါရ)တို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္။(အ၀ိဇၹာပစၥယာ သခၤါရာ)

(၂) တုံ႔ျပန္စီရင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်စ္ အမုန္းတို႔ႏွင့္ သိမ္းထုပ္ထားေသာ သိျမင္မွတ္သားမႈ (၀ိညာဏ္)ျဖစ္ေပၚလာသည္။
     (သခၤါရပစၥေယာ၊ ၀ိညာဏံ)

(၃) သိျမင္မွတ္သားမႈမ်ား၏  ထုတ္လႊင့္ပို႔ေပးမႈေၾကာင့္ နာမ္ရုပ္တို႔၏ အစုအေ၀း(နာမရူပ)ျဖစ္ေပၚလာသည္။
     (၀ိညာဏပစၥေယာ နာမရူပံ)

(၄) နာမ္ရုပ္တို႔၏ အစုအေ၀း ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အာရံုခံ ကိရိယာ ၆ မ်ိဳး (သဠာယတန)ျဖစ္ေပၚလာသည္
     (နာမရူပပစၥေယာ သဠာ ယတနံ)

(၅) အာရံုခံကိရိယာ ၆ မ်ိဳး လႈပ္ရွားလာသည္ႏွင့္ အာရံုရုပ္မ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ (ဖႆ)ျဖစ္ေပၚလာသည္။
     (သဠာယတနပစၥေယာ ဖေႆာ)

(၆) ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ ခံစားမႈ (ေ၀ဒနာ)ျဖစ္ေပၚလာသည္။
     (ဖႆပစၥယာ ေ၀ဒနာ)

(၇) ခံစားမႈရင့္မွည့္လာသည္ႏွင့္ တပ္မက္မႈ (တဏွာ)ျဖစ္ေပၚလာသည္။
     (ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ)

(၈) တပ္မက္မႈ ရင့္မွည့္လာသည္ႏွင့္ စြဲလမ္းမႈ (ဥပါဒါန္)ျဖစ္ေပၚလာသည္။
     (တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ)

(၉) စြဲလမ္းမႈကို အရင္းခံ၍ပင္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္တည္မႈ အသစ္(ဘ၀)သို႔ ဦးတည္ျဖစ္ေပၚလာ၏။
     (ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေ၀ါ)

(၁၀) ဘ၀ဆိုေသာ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ႀကံဳလာရသည္ႏွင့္ေမြးဖြားျခင္း(ဇာတိ) ျဖစ္ေပၚလာ၏။
       (ဘ၀ပစၥေယာ ဇာတိ)

(၁၁) ေမြးဖြားျခင္းေပၚလာသည္ႏွင့္ အိုျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္း စေသာ ဒုကၡဆင္းရဲတို႔ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။
       (ဇာတိပစၥေယာ ဇရာ၊ မရဏံ၊ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ .... )

အေနာက္တိုင္းသုေတသီအခ်ိဳ႕၏ အလိုအရ ဗုဒၶ၏ဓမၼအမ်ားစုမွာ လူအမ်ားနားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ဆိုသည္က မ်ားသည္။ ယခု ပဋိစၥသမုပၸာဒ္တရားေတာ္တြင္မူ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆက္ထံုးမ်ားမွာနားလည္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ အထင္အရွား သက္ေသျပဖို႔လည္း မလြယ္။ သို႔အတြက္ ဗုဒၶ၏ မူရင္းေဟာၾကားခ်က္ ဟုတ္-မဟုတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကသည္မ်ားရွိသည္။ အခ်ိန္ကာလ၏ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ မူရင္းႏွင့္ကြာသေလာက္ ကြာသြားသည္မ်ား ရွိႏိုင္-မရွိႏိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သုေတသီမ်ားကမူ အဆိုပါေထာက္ကြက္ကို လက္မခံၾကပါ။ ဗုဒၶျုမတ္စြာအေနႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ဓမၼ(အထူးသျဖင့္ အဘိဓမၼာ)မွာ သိမ္ေမြ႔နက္ရွိဳင္းလွသည္။ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာႏွင့္ သက္ေသမျပႏိုင္သလို ဒႆနပညာႏွင့္လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍မလြယ္ဟုဆိုသည္။ ဤသေဘာကို ရည္ရြယ္၍ ပထမလယ္တီဆရာေတာ္က ဆက္ထံုးအမွတ္ ၉ (ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဘ၀သစ္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ ဆက္ထံုး)ကို ေက်ာ္လြန္ဖို႔မလြယ္လွေသာ မိစာၦဒိ႒ိဆက္ထံုးဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ စင္စစ္ ဗုဒၶ၏ဓမၼကို အျပည့္အ၀နားလည္ခံယူႏိုင္ေရးမွာ ၀ိပႆနာလမ္းမွလြဲ၍ အျခားမရွိဟု ဆိုပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဆက္ထံုးဆယ့္တစ္ခုတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအျခင္းအရာမ်ား ထပ္ေက်ာ့ပါ၀င္ေနသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ဤသည္ကို အေနာက္တိုင္း သုေတသီအခ်ိဳ႕က ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ျဖစ္စဥ္မွာ ဘ၀သက္တမ္းတစ္ခုတည္းကို ေဖာ္ျပထားသည္မဟုတ္။ သက္တမ္းသံုးခုကို ဆက္စပ္ရွင္းျပထားသည္ဟု ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ဤအခ်က္ကိုလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္သုေတသီမ်ားက လက္မခံၾကပါ။ ဗုဒၶျမတ္စြာအေနႏွင့္ သံသရာလည္ပတ္ပံုကို ထင္ရွားေစလို၍ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ကာလသံုးပါးလံုးကို ဆက္စပ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။ ဆက္ထံုး ၁ႏွင့္ ၂ မွာ အတိတ္ဘ၀၊ ဆက္ထံုး ၃ ႏွင့္ ၉ အထိမွာ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၊ ဆက္ထံုး ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ မွာ အနာဂတ္ဘ၀ဟု ခြဲျခားဖြင့္ဆိုၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္တရားေတာ္မွာ ဗုဒၶ ဓမၼ တစ္စံုလံုး၏ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ႏွစ္ရပ္ကိုမူ ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု သုေတသီအမ်ားစု အမွတ္ေပးၾကပါသည္။ ပထမအေျခခံမွာ “ဒုကၡ၏ အရင္းခံတဏွာ”ဆိုေသာ ဓမၼႏွင့္၊ ဒုတိယအေျခခံမွာ “တဏွာ၏ အရင္းခံအဝိဇၹာ”ဆိုေသာ  ဓမၼတို႔ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ဤအေျခခံႏွစ္ရပ္သည္ပင္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ တရားေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားကိုယ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤသည္ကိုေအာက္ပါ စက္ဝိုင္းငယ္ေလးႏွင့္သရုပ္ထင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
လူသည္ ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ တဏွာ၏ေက်းကၽြန္ျဖစ္ရသည္။ တဏွာေစစားရာ လိုက္ပါလႈပ္ရွားရင္းမွ ဒုကၡႏြံထဲက မရုန္းႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ ဤသို႔ မရုန္းႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ေဝးရေတာ့သည္။ ဤသည္ပင္ သတၱဝါတို႔၏ သံသရာလည္ပံုျဖစ္ပါသည္။

အဝိဇၹာ မွ ဝိဇၹာသို႔
ပထမအမွန္မြန္ (ဒုကၡသစၥာ)ႏွင့္ ဒုတိယအမွန္မြန္ (သမုဒယသစၥာ)၏ အဆက္အစပ္ကို ဗုဒၶက “ဒုကၡ၏ျဖစ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယ”ဟု ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ “ဒုကၡ၏ အရင္းခံတဏွာ”ဆိုသည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ဗုဒၶ၏ ဓမၼမွာ ဤမွ်ႏွင့္ရပ္တန္႔မေနပါ။ တဏွာ၏ အရင္းခံကို ဆက္လက္ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ စင္စစ္ တဏွာကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျပစ္ဟု မဆိုႏိုင္။ လူသားတစ္ရပ္လံုး(သတၱဝါအားလံုး)၏ သဘာဝကဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္သည္။ တဏွာမွာ တမင္ပြားစည္းယူရသည္မဟုတ္ဘဲ လူ႔ျဖစ္တည္မႈက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ေရွာင္မရေသာ သဘာဝတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ျပႆနာ၏ အရင္းခံမွာ တဏွာ မဟုတ္။ တဏွာ၏ အစစ္အမွန္သေဘာကို မသိ မျမင္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ တရားကိုယ္လာ တဏွာ၏ျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ဤသေဘာကို အေျခခံမိႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ တဏွာကို ဆားငန္ေရလို အဆတ္မျပတ္ေသာက္သံုးမိရာမွ စြဲလမ္းမႈဥပါဒါန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ဤဥပါဒါန္အစြဲျဖင့္ပင္ အခ်စ္၊ အမုန္း၊ အေကာင္း၊ အဆိုး စေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ပြားစည္းေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တဏွာႏွင့္ ဥပါဒါန္တို႔၏ အေစစားခံျဖစ္ေနေသာ လူ(သတၱဝါ)မွာ တံလွ်ပ္ကို ေရထင္လာသည္။ ဘဝျဖစ္တည္မႈကို အခိုင္အမာသေဘာ၊ ကိုယ္ပိုင္သေဘာဟု ထင္လာသည္။ ဤသည္ကို ဗုဒၶက “အတၱ”ဟု အမည္ေပးပါသည္။ စင္စစ္ ဘဝျဖစ္တည္မႈမွာ အခိုင္အမာသေဘာ မဟုတ္။ အႏွစ္မဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္သေဘာမဟုတ္။ အစိုးမရရွိသည္။ ဤသို႔ အႏွစ္မဲ့သည့္သေဘာ၊ အစိုးမရသည့္သေဘာကို ဗုဒၶက “အနတၱ”ဟု အမည္ေပးသည္။ ဤသို႔ အနတၱကို အတၱအျဖစ္ ထင္မွတ္မွားျခင္းသည္ပင္ ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့မႈ(အဝိဇၹာ)ျဖစ္ပါသည္။ တဏွာကိုေမြးထုတ္လိုက္သည့္ အရင္းခံတရားခံအစစ္မွာ ထို အဝိဇၹာပင္ျဖစ္သည္။

ေျပာရလွ်င္ အနတၱမွာ ဗုဒၶဓမၼ၏ အေရးအႀကီးဆံုးအရာျဖစ္သလို နားလည္ဖို႔အခက္ခဲဆံုး၊ အသိမ္ေမြ႔အနက္ရွိဳင္းဆံုးလည္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ဘာသာတရား၊ မည္သည့္ဒႆနတြင္မွ မေတြ႔ႏိုင္ေသာ ဗုဒၶဓမၼ၏ ထူးျခားခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ (အနတၱသေဘာကို သီးျခားအခန္းတစ္ခန္းဖြင့္၍ ေရးပါမည္)

ဗုဒၶ ဓမၼသည္ နံပါတ္တစ္တရားခံ (အဝိဇၹာ)ကို ဆြဲထုတ္ျပၿပီးသည္ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု မယူဆေသးပါ။ အဝိဇၹာကို ပယ္သတ္ႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ပညာ(ဝိဇၹာ)အထိ ဦးတည္ထားပါသည္။ ဗုဒၶ၏ အလိုအရ အစစ္အမွန္ ဉာဏ္ပညာ(ဝိဇၹာ)ဆိုသည္မ်ာ အမွန္မြန္ေလးပါးကို သိျမင္ခံယူႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤဝိဇၹာအျမင္ကို မရေသးသေရြ႕ လူ(သတၱဝါ)သည္ အဝိဇၹာနယ္ပယ္တြင္သာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တဏွာ၏ အေစစားခံသာ ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် သံသရာခရီးမွ ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေသာ ဆံုလည္ႏြားႏွယ္သာ က်င္လည္ေနၾကရပါလိမ့္မည္။

ဤအဓိပၸာယ္စုတို႔ကို ၿခံဳငံု၍ ပထမလယ္တီဆရာေတာ္က ဤသို႔ အစခ်ီကာ လကၤာဖဲြ႔ခဲ့ဖူးပါသည္။

“ .... အမွန္ေလးခ်က္၊ သေဘာနက္ကို၊ ဖံုးဝွက္ကြယ္ကာ၊ အဝိဇၹာဟု၊ မဟာတမ၊ ေမွာင္ႀကီးက်၍၊ ဘဝၿမံဳသိုက္၊ ရွိန္ရွိန္အိုက္သား၊ အမိႈက္မီးစာ၊ ဤခႏၶာကို၊ တြယ္တာသမႈ၊ အေၾကာင္းျပဳ၍၊ အကုသလ၊ ဓမၼညစ္ဆိုး၊ အျပစ္မ်ိဳးကို၊ ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္း၊ ေန႔စဥ္ထမ္းသည္ .... ” စသျဖင့္။

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ (ေက်ာ္ဝင္း)၏စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။

No comments:

Post a Comment