Tuesday, October 16, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူအပိုင္း(၉)

အခန္း(၉)
လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း - စတုတၳအမွန္မြန္
ပညာလမ္း

“ၿငိမ္းမႈေဝးတဲ့ ရွစ္ရပ္လမ္း
 လမ္းနိမ့္၊ လမ္းျမင့္တို႔နဲ႔ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္တယ္၊
 စိတ္ခိုင္သူ-ျမန္၊ ခ်ည့္နဲ႔သူ-ေႏွး၊
ႏွင္းခေတာင္ထိပ္ေရာက္မယ္ ..”


အမွန္မြန္ေလးပါးတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အသီးသီးရွိၾကပါသည္။ ပထမအမွန္မြန္ (ဒုကၡသစၥာ)မွာ နက္္႐ိႈင္းစြာ သိျမင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမွန္မြန္ (သမုဒယသစၥာ)မွာ စြန္႔လႊတ္ျငင္းပယ္ရမည့္အပိုင္းျဖစ္သည္။ တတိယအမွန္မြန္ (နိေရာဓသစၥာ)မွာဆိုက္ေရာက္မည့္ လြတ္ေျမာက္ေရးပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ ယခုဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ စတုတၱအမွန္မြန္ (မဂၢသစၥာ)မွာ က်င့္ႀကံပြားမ်ားအားထုတ္ရမည့္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းျဖစ္ပါသည္။ (သိ-ပယ္-ဆိုက္-ပြား-ဟု အတိုခ်ဳပ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။)

ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း စတုတၳအမွန္မြန္မွာ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ရမည့္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းျဖစ္ရာ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာကိုယ္ေတာ္တိုင္ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုကိုင္၍ ဘာသာျခား သုေတသီမ်ားက စတုတၳအမွန္မြန္ကို အေရးအႀကီးဆံုးဟု သတ္မွတ္ၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ေရွ႕ကအမွန္မြန္သံုးခုမွာ စတုတၳအမွန္မြန္ကိုသာ တစ္ခုတည္းေသာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းအျဖစ္ ထင္ရွားသိသာေစသည့္ အေထာက္အကူရွင္းျပဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားဟု ယူဆၾကပါသည္။

ဗုဒၶညႊန္ျပခဲ့ေသာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းတြင္ လမ္းရွစ္သြယ္ရွိသည္။ သေဘာသဘာဝခ်င္းတူညီရာတို႔ကို စုစည္းလိုက္လွ်င္ လမ္းမႀကီးသံုးခုအျဖစ္လည္း ခ်ဳပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ပညာလမ္း
(၁) သမၼာဒိဌိ(ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ျခင္း)

ဘဝ၏ မၿမဲသည့္သေဘာ၊ ဆင္းရဲသည့္သေဘာ၊ အစိုးမရသည့္ သေဘာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျမင္နားလည္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၂) သမၼာသကၤပၸ (ေကာင္းစြာႀကံစည္ေတြးေခၚျခင္း)

ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ဆႏၵႏွင့္အစြဲအလမ္းအခုအခံမ်ားမပါဘဲ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ ေတြးေတာႀကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္။

သီလလမ္း
(၃) သမၼာဝါစာ (ေကာင္းစြာေျပာဆုိျခင္း)

ၾကမ္းတမ္းေသာစကား၊ သိမ္ဖ်င္းေသာစကား၊ မမွန္ေသာစကား၊ အက်ိဳးမဲ့ေသာစကားကို မဆိုဘဲ၊ မွန္ကန္စြာေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

(၄) သမၼာ ကမၼႏၲ (ေကာင္းစြာျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း)

သူ႔ဥစၥာခိုးျခင္း၊ သူ႔အသက္သက္ျခင္း၊ သူမ်ားသားမယားက်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းစေသာ မေကာင္းမႈမမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္၍ မွန္ကန္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၅) သမၼာအာဇီဝ (ေကာင္းစြာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳျခင္း)

သူတစ္ပါးကို မထိခိုက္ေစေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

သမာဓိလမ္း
(၆) သမၼာဝါယာမ (ေကာင္းစြာအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း)

အက်င့္ဆိုး၊ အႀကံဆိုးမ်ား ပယ္ေဖ်ာက္၍ အခုအခံ အစြဲအလမ္းကင္းစြာ၊ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။

(၇) သမၼာသတိ (ေကာင္းစြာသတိကပ္႐ႈမွတ္ျခင္း)

ဘဝ၏မၿမဲသည့္ သေဘာကို ႏွလံုးသြင္း၍ မိမိခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္အားလံုးကို ႏိုးၾကားစြာ အာရံုစိုက္ ႐ႈမွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၈) သမၼာသမာဓိ (ေကာင္းစြာ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ျခင္း)

ထိုးထြင္း သိျမင္ေသာ စိတ္အခံႏွင့္ အျဖစ္တရား၊ အရွိတရားတို႔အေပၚတြင္ စိတ္ကိုတင္းထားႏိုင္သည့္ စူးစိုက္တည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ပါသည္။

ပညာလမ္း
(၁)ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ျခင္း
   ဤသို႔လမ္းသြယ္ ရွစ္ခုရွိသည့္အနက္္ ပထမလမ္းသြယ္(ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ျခင္း)မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သလို သိျမင္နားလည္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးလည္းျဖစ္ပါသည္။

လကၡဏာေရးသံုးပါး
ဗုဒၶဓမၼ၏ အဆံုးပန္းတိုင္မွာ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ေရးျဖစ္ရာ ဗုဒၶ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘဝထဲတြင္မရွိပါ။ ဘဝထက္ေက်ာ္လြန္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။  အကယ္၍ ဗုဒၶတြင္ ဘဝႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ၄င္းတစ္စံုတစ္ရာမွာဘဝကို အမွန္အတိုင္းသိျမင္နားလည္ႏိုင္ေရးသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (စင္စစ္ ဤသည္မွာလည္း ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးကို ဦးတည္ႏိုင္ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အရင္းအတိုင္း အမွန္အတိုင္း သိျမင္နားလည္ေစရန္ ဗုဒၶက စကားလံုးသံုးလံုးႏွင့္အၿမဲမျပတ္ဆံုးမေလ့ရွိသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း မျပတ္ႏွလံုးသြင္းၾကရသည့္ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆိုေသာ “လကၡဏာေရးသံုးပါး”(The Basic characteristic of life)ျဖစ္ပါသည္။

ပါဠိဘာသာတြင္ “အ” ဆိုသည္မွာ အျငင္းအဓိပၸာယ္ထြက္ေသာ ေရွ႕ဆက္စကားျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ “no” သို႔မဟုတ္ “non” ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ နိစၥမွာ “ၿမဲျခင္း” (permanent) ဟု အဓိပၸာယ္ရရာ “အနိစၥ”ကို မၿမဲျခင္းဟု တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသေဘာကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္သူမ်ားပင္ အလြယ္ႏွင့္နားလည္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ “ေမြးဖြားရွင္သန္၊ ေသဆံုး” ဆိုေသာ ဘဝ မာတိကာ ကို လူတိုင္းေရွာင္မရသည္ျဖစ္ရာ ေစာဒကတက္စရာမရွိေလာက္ပါ။ အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာႀကီး “တန္နီဆင္”ကပင္ ဘဝ၏ အနိစၥသေဘာကို ကဗ်ာဖဲြ႔ဖူးပါသည္။

“လူေတြ ေမြးလာၾက၊ ေသသြားၾက
 စမ္းေခ်ာင္းေလးက စီးၿမဲပ ... ” စသျဖင့္ ....။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ဗုဒၶဓမၼလာ အနိစၥမွာ ဤသေဘာမွ်မကပါ။ ဗုဒၶ၏အလိုအရ၊ လူ႔ဘဝသာမက စမ္းေခ်ာင္းေလးလည္း မတည္ၿမဲပါ။ ကမၻာႀကီးသည္ လည္းေကာင္း၊ စၾကဝဠာႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ ေျပာရလွ်င္ အျဖစ္တရားအားလံုး မတည္ၿမဲပါ။

ထို႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ဘဝတဏွာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုသည္၏ တဒဂၤသေဘာေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ fleeting nature of the pleasure ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို တပ္မက္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အဆံုးစြန္ထိတည္တန္႔လိုသည္။ ဤသည္မွာဘဝတဏွာမျပတ္ႏိုင္ေသာ လူသားအားလံုး၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘဝမွာမၿမဲသလို “အေပ်ာ္”ဆိုသည္ကလည္း မၿမဲပါ။ ဗုဒၶရည္ရြယ္ေသာ အနိစၥက ဤသေဘာထိေရာက္ပါသည္။

အနိစၥကိုနားလည္သေဘာေပါက္သြားလွ်င္ ဒုကၡကို နားမလည္ႏိုင္စရာမရွိေတာ့ပါ။ စိတ္ဆႏၵအလိုႏွင့္ လက္ေတြ႔အရွိတို႔ တစ္ထပ္တည္းမျဖစ္သည္ႏွင့္ လူမွာ “စိတ္ေဝဒနာခံစားမႈ”(suffering)ကို ေရွာင္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဤသည္ပင္ ဒုကၡ၏ သေဘာျဖစ္ပါသည္။

နားလည္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးမွာ တတိယစကားလံုး “အနတၱ”ပင္ ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယဒႆနတြင္ မရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ စတင္ခဲ့သည့္ေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္ အယူအဆသစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ ဗုဒၶဓမၼ၏ အေရးႀကီးသည္ႏွင့္အမွ် သိမ္ေမြ႔နက္္႐ိႈင္းေသာ အေကာက္အယူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶဓမၼကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါက အနတၱဝါဒ ဟူ၍ ပင္ ဆိုႏိုင္ေကာင္းမည္ ထင္ပါသည္။

အနတၱကို ဖြင့္ဆိုျခင္း
“အနတၱ”မွာ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးမက ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနေသာ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ နိရုတၱိသေဘာအရေျပာရလွ်င္ အနတၱမွာ အတၱ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္သည္။ ခက္ေနသည္မွာ အတၱဆိုေသာ စကားလံုးကိုယ္တိုင္သည္ပင္ အဓိပၸာယ္ေထြျပားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရပ္သံုးရြာသံုးရွိသလို ဒႆန (ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယဒႆန)အေကာက္အယူမ်ားလည္း ပါဝင္ေနတတ္သည္။ သို႔အတြက္ အတၱ၏ အဓိပၸာယ္အားလံုးကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳရံုႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼလာ အနတၱသေဘာကို အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

“အတၱ”တြင္ အနည္းဆံုး အနက္ပြားသံုးခု ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပထမ အဓိပၸာယ္မွာ ခြဲေဝမႈသေဘာပါသည့္ “ျပန္ညႊန္းနာမ္းစား” (reflexive pronoun)ႏွင့္ နီးစပ္သည္။ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ 'one' 'oneself' 'each one' ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူႏိုင္သည္။ ဤသည္ကို နာမဝိေသသနသဘာသံုးလိုက္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈအနက္္ပါ ထင္လာသည္။ “ငါ့ဟာ၊ သူ႔ဟာ” စေသာ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ “of one's own"ဟုဆိုရပါလိမ့္မည္။ ဤအဓိပၸာယ္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလိုက္လွ်င္ “ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ သူ႔ဟာမဟုတ္” ' not of one's own" ဟုရပါလိမ့္မည္။ ဗုဒၶဓမၼလာ “အနတၱ”၏ ပထမအဓိပၸာယ္မွာ ဤသည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶအလိုအရ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါ၊ ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာက္်ား မိန္းဟူ၍ မရွိပါ။ အားလံုးသည္ ရုပ္နာမ္တို႔၏ အစုအေဝးမွ်သာျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ငါ့ဟာ၊ သူ႔ဟာ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ အလွ၊ အက်ည္းတန္ စသည္တို႔မွာ အမွန္မရွိသည္ကို အရွိဟုထင္ေနတာ “ဟုတ္ေယာင္မႈ"မွ်သာျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုလွ်င္ “အတၱအထင္”သာျဖစ္သည္။ ဤအထင္ကို ဗုဒၶကပယ္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏ အနတၱအျမင္က ငါ့ဟာမဟုတ္။ ငါ့အလိုမလိုက္ဟု ေဟာသည္။ အစိုးမရသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ အနတၱ၏  ပထမအဓိပၸါယ္မွာ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္သည့္သေဘာ၊ အစိုးမရသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရႏွင့္ “not of one's own"သို႔မဟုတ္ "no self"အနီးစပ္ ဆံုး ျပန္ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ(ေက်ာ္ဝင္း)၏စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္ ။

No comments:

Post a Comment