Sunday, May 1, 2011

ပါရမီျပည္ ့စုံေသာဘုရားရွင္

ကိေလသာအညစ္ေက်းကင္းေ၀စင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြားဘုရား
ေဂါတမ  ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္  ကမၻာမွ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင္ ့ကမၻာတစ္သန္းထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲေလသည္ ။
သုေမဓာရွင္ရေသ ့သည္  ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကုိယ္ေတာ္တစ္ဥိးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရယူနဳိင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာ သံသရာ၌
 နစ္မြန္းေမ်ာပါကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ ့ကုိ သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင္ ့ ယူေတာ္မမူခဲ ့ေေပ။
သုေမဓာရွင္ရေသ ့ဘ၀မွ  ေ၀ႆႏၱာမင္း ဘ၀တုိင္ေအာင္  မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ဘ၀မ်ားစြာတုိ ့၌----
၁ ။ေရွြ ၊ေငြ ၊ ဆင္ ၊ျမင္း၊ အစရွိသည္တုိ ့ကုိလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနပါရမီ။

၂။ ေျခ ၊လက္ ၊ နား ၊ႏွာ ၊ႏွာေခါင္း အစရွိသည္တုိ့ကုိ လွဴဒါန္းျခင္း ဒါနဥပပါရမီ။

၃။ကုိယ္ ့အသက္ကုိလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနပရမတၳပါရမီ        အရွိေသာ ပါရမီသုံးဆယ္တုိ ့ကုိ ျဖည္ ့က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ထုိအျပင္ အလြန္စြန္ ့နဳိင္ ခဲေသာ--ပေဒသရာဇ္၊ ဧကာရာဇ္၊စၾကာမင္းတုိ ့၏  စည္းစိမ္းဥစၥာ ရတနာကုိစြန္ျခင္း ဓနပရိစၥာဂ၊
သားသမီးကုိ စြန္းျခင္း ပုတၱပရိစၥာဂ၊
မယားကုိ စြန္ ့ျခင္း ဘရိယပရိစၥာဂ၊
ေျခ ၊လက္ ၊နား ႏွာ ၊ႏွာေခါင္း အစရွိသည္ ့တုိ ့၏ အဂၤါ ၾကီးငယ္ကုိ  စြန္ ့ျခင္း အဂၤပရီစၥာဂ၊
ကုိယ့္အသက္ကိုစြန္ ့ျခင္း ဇီ၀ိတ ပရိစၥာဂ၊ဟုဆုိအပ္ေသာ စြန္ ့ျခင္းၾကီးငါးပါး ကုိ ျဖည္ ့စြန္ ့ေတာ္မူခဲ ့သည္။
ထုိ သုိ ့ဘ၀မ်ားးစြာ သံသရာကာလပတ္လုံး ပါရမီေတာ္တုိ ့ကုိ ျဖည္ ့က်င္ ့ေတာ္မူခဲ ့ျပီးေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာနတ္ျပည္ ၌  ေသတေကတုမည္ေသာ
နတ္သားျဖစ္ခဲ ့ေလသည္ ။နတ္သားျဖစ္စဥ္ စၾကာ၀ဠာတုိက္တစ္ေသာင္မွ နတ္ ျဗဟၼာ အေပါင္းတုိ ့က ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္တန္ပါျပီဟု ၊လူျပည္သုိ ့ဆင္းသက္၍  ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ
ဟု ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ေတာင္းပန္ေလသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတုနတ္သားသည္ --
(၁) ကာလ= ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၊
(၂)ဒီပ=ဘုရားျဖစ္ရာက်ြန္းအရပ္၊
(၃)ေဒသ=ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ၊
(၄)ကုလ=ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ဳိးအႏြယ္၊
(၅)မာတုအာယုပရိေစၦဒ=ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္မည့္ သူ၏ သတ္တမ္းအပုိင္းျခား--ဟူေသာ ၾကည္ျခင္းၾကီးငါးပါး တုိ ့ကုိ ၾကညည္ရွ ုေတာ္မူေလသည္။
ယင္းသုိ ့ၾကည္ရွုေတာ္မူျပီး နတ္အျဖစ္မွ  စုေတကာ  မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခု ၊၀ါဆုိလျပည္ ့ ၾကာသပေတးေန ့ ၌ ကပိလ၀တၳဳျပည္ရွင္ ဘုရင္ သုေဒၥ့ါဒနမင္ၾကီး၏
ေတာင္ညာေဒ၀ီမိဖုရားၾကီး  မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္း၌ ပတိသေႏၥ့ တည္ေနေတာ္မူေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ခု၊ ကဆုန္လျပည္ ့ ေသာၾကာေန ့၀ယ္ ေဒ၀ဒဟျပည္ နွင္ ့ကပိလ၀တၳဳျပည္၏  အၾကားရွိ လုမ္ ဗနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌
မီးရွူးသန္ ့စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္       ၁၆ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ  ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးနွင္ထိန္းျမားလက္ထပ္ ၍  မင္းစည္းစိမ္ကုိ ခံစားေလသည္။
၂၉ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ  သူအုိ ၊သူနာ ၊သူေသ ၊ရဟန္းဟူေသာနိမိတ္ၾကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင္ ့ ေတာထြက္၍္ ရဟန္းျပဳေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ ျပဳနဳိင္ခဲ ေသာ ဒုကၠရစရိယာ အက်င္ ့ကုိ ရဟန္းအျဖစ္နွင္ ့ေျခာက္ႏွဏ္ကာလပတ္လုံး  က်င္ေတာ္မူခဲ ့ေလသည္။
ထုိေနာက္ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္  သုဇာတာမည္ေသာသူေဌးသမီး လွဴဒါန္းေသာ နုိ ့ဃနာဆြမ္းကုိ  အဇပါလေညာင္ပင္း၌ အလွဴ ခံ ဘုဥ္းေပးျပီးမဟာေဗာဓိပင္ သုိ ့
ၾကြေတာ္မူေလသည္။
သုဒၥ့ိယငစင္ ျမတ္ထမ္းသမား  (ျမတ္ရိတ္လုလင္) သည္ မဟာေဗာဓိပင္သုိ ့ၾကြလာေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ျမတ္ရွစ္ဆုတ္ကုိ လွဴဒါန္းေလသည္။
ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ သုဒၥ့ိယငစင္လွဴဒါန္းေသာ   ျမတ္ရွစ္ဆုတ္ကုိ ၾကဲျဖန္ လုိက္ေသာအခါ ထုိခဏ ၀ယ္ ျမတ္ရွစ္ဆုတ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။                           
  ျမတ္တုိ ့သည္ ျမတ္ရိတ္အသြင္ ျဖင္ ့မတည္ၾကကုန္။
ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္  ထုိပလႅင္ထက္၌ ထက္၀ယ္ဖြဲ ့ေခြ  ေနေတာ္မူစဥ္  ေနမ၀င္မွီၤ ေဒ၀ပုတၱမာန္ ၊ မာနတ္ရန္ကုိ ေအာင္ေတာ္မူ၍  ညဥ္ ့ဦးယာမ္၌  ေရွးကေနခဲဖူးေသာ
ျဖစ္ခဲဖူးေသာ ခႏၥ့ာအစဥ္ ကုိ ေအာင္းေမ ့တက္  သိတက္ေသာ (ပုေဗၥ့နိ၀ါသာႏုႆတိညဏ္ ကုိ) ရေတာ္မူေလသည္။
သန္းေခါင္ယာမ္၌ နတ္တုိ ့၏ မ်က္စိႏွင္တူေသာ   စုေတခါနီးေသာ သတၱ၀ါ စသည္တုိ ့ကုိ ျမင္တက္ေသာ (ဒိဗၥ့စကဳၡညဏ္ )ကုိရရွိေတာ္မူေလသည္။
မုိးေသာက္ယာမ္၌ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးတုိ ့ကုန္ျခင္းကုိ ျပဳတက္ေသာ  (အာသ၀ကၡယညဏ္)ကုိရရွိေတာ္မူေလ၍  အသက္၃၅ႏွစ္အရြယ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္
 ကဆုန္လျပည္ ့ဗုဒၥ့ ဟူးေန ့ မုိးေသာက္ယာမ္ အခ်ိန္၀ယ္ ေလာကသုံးပါးတြင္  အတူမရွိေသာ    သဗၥ့ညဴ ဘုရားအျဖစ္ သုိ ့ေရာက္ေတာ္ မူေလသည္။
သုံးလူသခင္ ဘုရားရွင္သည္  ၄၅ ၀ါ ၊ကာလပတ္လုံး  ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါတုိ ့အား ဓမၼစၾကာ စသည္တရားတုိ ့ကုိ ေဟာျပေတာ္မူကာ လူ ၊နတ္ ၊ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ ့၏
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ ့ေလသည္။
၄၅ ၀ါကာလပတ္လုံး သတၱ၀ါတုိ ့၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္ မူခဲ ့ေသာ သဗၥ့ညဴ ဘုရားရွင္သည္ သက္ေတာ္ (၈၀)အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ ၊မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု၊ႏွစ္ ကဆုန္လျပည္ ့အဂၤါေန ့၀ယ္ ကုသိနာရုံ ျပည္ မလႅာမင္းတုိ ့၏ ဥယ်ာဥ္ ၌ ပရိနိဗၥ့ာန္   စံ၀င္ေတာ္မူေလသည္သည္။

No comments:

Post a Comment