Sunday, May 1, 2011

မဂၢင္လမ္းကုိရွာေဖြသူ

“လမ္း” ဟူေသာျမန္မာစကားကုိ ပါဠိဘာသာအားျဖင့္ “မဂၢ” “ပထ” ၀ီထိ” စသည္ျဖင့္ေခၚသည္၊ သက္ရွိသက္မဲ့တုိ ့ ဦးတည္ေရြ့လ်ားရာ၊တည္ရာမွွီရာျဖစ္သည္။ ဦးတည္ရာပန္းတုိင့္သုိ ့ေရာက္ရွိရန္
လမ္းသည္မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္၊ ေရွးသူေဟာင္းတုိ့ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ႀကေသာ
လမ္းေဟာင္းမ်ားရွိသကဲ့သုိ ့ေႏွာင္းေခတ္လူမ်ား ဖန္းတီးခဲ့ႀကေသာ
လမ္းသစ္မ်ားလည္းရွိႀကသည္၊ လမ္းဆုိးမ်ားရွိသကဲ့သုိ ့လမ္းေကာင္းမ်ားလည္းရွိႀကသည္၊ ထုိလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အျပစ္အနာကုိေ၀ဖန္ေထာက္ရွဳ၍ ေနာက္ထပ္အသစ္တမ်ဳိးကုိ တည္ေထာင္ဖန္တည္းလုိႀကေသာသူတုိ့၏
အေတြးအျမင္ျဖင့္ တီထြင္ေဖာက္လုပ္္  ခဲ့ႀကေသာလမ္းမ်ားစြာလည္းရွိႀကသည္၊
ယင္းသုိ ့ေသာ အေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္လမ္းသည္ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာရသည္၊
ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္မွာမိမိတာ၀န္သာျဖစ္သည္။
         ေနရာတုိင္းမွာလမ္းရွိသည္၊ သက္ရွိမ်ားအတြက္သာမဟုတ္
သက္မဲ့မ်ားအတြက္လည္းလမ္းလိုအပ္သည္၊ ေနသြားရာလမ္းေႀကာင္းရွိသကဲ့သုိ
့လေလွ်ာက္လမ္းရာလမ္းလည္းရွိရသည္၊ ထုိသဘာ၀တရားတုိ ့သည္လည္း မိမိတုိ
့လမ္းရွိရာအတုိင္းသာ သြားလာႀကရသည္၊ သက္ရွိမ်ားတြင္ အသိဥာဏ္
ျမင့္မားေသာ လူမ်ားသာမက အသိဥာဏ္နု့ံ ့နဲ ့ေသာ တိရစၦာန္မ်ားမွာလည္း သူတုိ
့ဦးတည္ရာအတြက္လမ္းရွိရန္လုိအပ္ပါသည္၊ မည္သည့္ေနရာ၌ အစားအေသာက္ေပါသည္၊
မည္သည့္ေနရာ၌ေသာက္သုးံစရာေရရွိသည္၊ မည္သည့္ေနရာသည္
အနားယူအပန္းေျဖစရာေကာင္းသည္  စသျဖင့္သိရွိထားရျပီး ထုိေနရာအသီးသီးသုိ
့ခ်င္းကပ္ရာလမ္းကုိလည္း မွတ္သားထားႀကရသည္၊ သဘာ၀တရား၏ရုိက္ခတ္မွုုဳေႀကာင့္
စားက်က္တုိ ့ေျပာင္းလဲတတ္ႀကရာ ထုိေျပာင္းလဲသြားေသာ စားက်က္တုိ ့လားရာကုိ
တခုတ္တရ သိမွတ္တတ္ႀကသည္မွာ အသိဥာဏ္ႏုံ ့နဲ ့သည္ဟု ဆုိရေသာ တိရစၦာန္တုိ ့၏
ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ တနည္းဆုိရေသာ္  မိမိတုိ
့ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကုိ
ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြတတ္ႀကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ဘ၀ရွင္သန္ေရးသည္ အားလုးံအတြက္ပဓာနက်ေသာတာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊  စားေရး၊၀တ္ေရး၊ ေနေရး ဟူေသာအေရးသုးံပါးသည္ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္အေထာက္အခံ ျပဳထားေသာသုးံေခ်ာင္းေထာက္ႀကိယာတစ္ခုျဖစ္သည္၊တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ထုိအေရးသုးံပါးသည္ပင္ ဘ၀ရွင္သန္ေရးျဖစ္ေတာ့သည္၊ယေန့သြားလာလွဳပ္ရွားေနရသည္မွာထုိဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္၊သက္ရွိမ်ားသာမကသက္မဲ့မ်ားလည္း မိမိတုိ ့ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႀကိဴးစားႀကရသည္၊ ႀကီးထြား ဖြံ့ျဖိဳးေရးအတြက္ ေျမဆီ၊ ေျမလြာ၊ေျမႀသဇာကုိ ေရြးခ်ယ္စားသုးံႀကရသကဲ့သုိ ့ေနေရာင္ျခည္၏ လြမ္းျခဳံံမွဳကုိလည္း ရရွိေအာင္ႀကိဳးစားႀကရသည္၊
အင္အားျပည့္ျဖိဳး စုိေျပလမ္းဆန္း တက္ႀကြေရး အတြက္ ေရဓာတ္၏
ဆြတ္ျဖန္းမွဳကိုရရွိေအာင္ႀကိဳးစားရသည္မွာလည္း ကုိယ္တုိင္မလစ္ဟင္း အပ္ေသာ
တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္၊  မိမိတုိ ့ဘ၀ ႀကံ့ခုိင္ေတာင့္တင္းေရးအတြက္
သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မွလြတ္ကင္းေသာေနရာ၊ ခုိင္ျမဲေသာအျမစ္တုိ ့ကုိဖန္တီးရသလုိ
အင္အားခ်ိနဲ့သူတုိ ့အတြက္ မွီတြယ္ရာ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ကမ္းပါး၊ သစ္ႀကီး
၀ါးႀကီးတုိ ့၏ အကူအညီကုိရယူကာ ရွင္သန္ေနႀကရမ်ားလည္းရွိသည္၊
တစ္ကိုယ္ေတာ္ရပ္တည္နုိင္ႀကသလုိ  အေဖာ္သဟဲႏွင့္ႀကီးထြား၊ လုပ္ရွား
ႀကရသည္မ်ားလည္းရွိႀကရာ ဦးတည္ခ်က္မွာ ဘ၀ရွင္သန္ေရးျဖစ္သည္၊ သက္မဲ့
ဟုေခၚဆုိရေသာ သဘာ၀ေတာေတာင္တုိ ့သည္ မိမိတုိ ့ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္သာမဟုတ္
သက္ရွိသတၱ၀ါတုိ့၏အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ပါ   ပဓာနက်ေသာတာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ကုိထမ္းေဆာင္လွ်က္အေထာက္အကူေပးေနႀကသည္၊ ဤသည္မွာ အတၱႏွင့္ပရကုိမွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုဆုိရပါမည္၊ သူတုိ့တာ၀န္ေက်ပြန္ေပစြ။
         သက္ရွိႏွင့္သက္မဲ့တြင္ သက္ရွိမွာပိုတာ၀န္ႀကီးပါသည္၊ ယင္းကဲ့သုိ့ႀကီးမားေသာတာ၀န္ႀကီးကုိထမ္းေဆာင္ႀကရမည့္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားတြင္ လူသားသည္
အဓိကက်ေသာ  အခန္းက႑က ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္၊ အေႀကာင္းမူ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားတြင္
လူသားသည္ အသိဥာဏ္အျမင့္ဆုးံေသာသူျဖစ္ေနုေသာေႀကာင့္ပင္၊ လူသားတုိ
့အသိဥာဏ္စြမ္းရည္သည္ တစ္ေခတ္ႏွင့္တစ္ေခတ္ ပုိ၍ပုိ၍ တုိးတက္လာရာ
ေရွးေက်ာက္ေခတ္မွသည္  ယေန ့   သတင္းႏွင့္နည္းပညာေခတ္တြင္မူ  လူ
့သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ အျမင့္ဆုးံဟုဆုိနုိင္ပါသည္၊ သုိ ့ျဖစ္ရာကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ လူသားေလာက္ အသိဥာဏ္အရာ ဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္လာေသာ
သက္ရွိသတၱ၀ါ တစ္စုံတစ္ဦးမွ်မရွိပါေခ်၊ အသိဥာဏ္ႀကြယ္သေလာက္
ဖန္တီးထားႀကေသာအရာမ်ားမွာလည္း မယုံႀကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါသည္၊
ထုိဖန္တီးမွုဳမ်ားသည္ လူသားႏွင့္ကမၻာေလာကအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရွိသကဲ့သုိ ့
ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာလည္းကြ်ဲကူးေရပါသေဘာ မျဖစ္မေနပါ၀င္လာရပါသည္၊ ယေန
့လူသားတုိ ့ေတြ ့ႀကဳံေနႀကရေသာ အေကာင္းအဆုိးမွန္သမွ်မွာ
အသိဥာဏ္ရွိေသာလူသားတုိ ့၌သာလွ်င္ တာ၀န္အရွိဆုးံျဖစ္ပါသည္၊
တာ၀န္လည္းယူသင့္ပါသည္၊ သုိ ့ အတြက္ေႀကာင့္ လူသားတုိ
့ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ လမ္းမွာ တာ၀န္ယူမွဳမ်ား ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိပါသည္၊
ယင္းကဲ့သုိ ့ တာ၀န္ရွိေႀကာင္းကုိလူသားတုိင္းက သတိမူသင့္
ပါသည္၊ ေလာကဟူသည္  သက္ရွိသက္မဲ့တုိ ့ ပါ၀င္ေသာျပင္ပေလာက ရွိသကဲ့သုိ ့
ကုိယ္ပုိင္မိသားစု၊  တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္သာဆုိင္ေသာေလာကတုိလည္းပါ၀င္ႀကရာ
မိမိတုိ ့ေနထုိင္ေသာေနရာကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။
  ပုိ၍ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားရွိသူမ်ားမွာမူထုိေကာင္းဆုိးႏွစ္တန္ေလာကဓမ္ႏွင့္အခါမေရြးလုးံေထြးသတ္ပုတ္ေနႀကရေသာသတၱ၀ါတုိ ့ကုိ လြတ္ေျမာက္ရာဆီသုိ
့ကယ္တင္နုိင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ႀကသည္ယေန့တုိင္လည္းႀကိဳးစားေနႀကဆဲပင္ျဖစ္သလုိေနာင္လည္းဆက္လက္ႀကိဳးစားေနႀကမည္မလြဲပင္၊ စိတ္ေကာင္းတစ္ခုအရင္းျပဳ၍
လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းမ်ား တီထြင္လာႀကရာအေဟာင္းရွိသလုိအသစ္လည္းရွိသည္၊အေကာင္းလည္းရွိ၏၊အဆုိးလည္းပါ၀င္၏၊
ေဟာင္းသည္ျဖစ္ေစ သစ္သည္ျဖစ္ေစေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ ထုိသူတုိ ့၏
မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာကိုမူ အေလးဂရုျပဳရပါမည္၊
သူတုိ ့တာ၀န္ေက်ပြန္သည္ဟုဆုိနုိင္ပါသည္၊ ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးျခင္းငွါ
မစြမ္းသာေသာသူမ်ားမွာမူ ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေသာလမ္းကုိ
ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္၊ အေဟာင္းကုိလုိက္မလား၊ အသစ္ကုိႀကိဳက္သလား၊
အေကာင္းကုိေပြ ဖက္မလား၊ အဆုိးကုိဆုပ္ကုိင္မလား
ေရြးခ်ယ္ရန္မ်ားစြာရွိပါသည္၊အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ကုိ ခြဲျခားရန္လြယ္ကူေပမယ့္
အေကာင္းႏွင့္အဆုိးမွာမူ သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲသည္၊အေကာင္းအဆုိးဟူသည္ လူတုိ
့သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ျခိက္သေဘာက်မွဳအေပၚတြင္
မ်ားစြာတည္မွီေနေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္
မိမိအႀကိဳက္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္လွ်င္ အေကာင္းဟု သတ္မွတ္တတ္ႀကျပီး
မတုိက္ဆုိင္လွ်င္ မေကာင္းဟုသမုတ္တတ္ႀကသည္၊ သုိ ့ေသာ္ ဤသေဘာထား
ခံယူခ်က္ျဖင့္ ဆုးံျဖတ္လွ်င္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္
ဟုတ္မဟုတ္စဥ္းစားရန္ရွိပါသည္၊ ယင္းသုိ ့ျဖစ္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ ့
ခြဲျခားေ၀ဖန္ႀကမည္နည္း၊ စင္စစ္ေသာ္ကား မိမိ သူတပါး ႏွစ္ဦးသားတုိ ့၏
အက်ဳိးစီးပြါးကုိ ထိခုိက္မွုဳ မရွိပဲ အားလုးံအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့
အက်ဳိးဆက္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္ဆုိပါက အေကာင္းဟု သတ္မွတ္ရပါမည္၊
ထုိမူႏွင့္ဆန္ ့က်င္ေနလွ်င္ အဆုိးဟူ၍သာဆုိသင့္ပါသည္၊ ကုိယ္ေလွ်ာက္တဲ့လမ္း
ကုိယ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း ကုိယ္ေျပာတဲ့စကား ကုိယ္ႀကံတဲ့ အႀကံအစည္မွန္သမွ်
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရပါမည္၊ ယင္းသို ့
ဟုိဘက္ဒီဘက္ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနသမွ် မည္သူမွ် မေကာင္းဟုမဆုိနုိင္ပါ၊
မွ်တေသာေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဥာဏ္ရွိိသူတုိင္း လကၡံႏုိင္သကဲ့သုိ ့
တဖက္သတ္အျမင္ရွိသူမ်ားပင္  မေကာင္းဟုမဆုိႏုိင္ႀကပါ၊ သတၱ၀ါတုိင္း
ကုိယ္က်ဳိးကုိ ႀကည့္တတ္ႀကသည္မဟုတ္ပါေလာ။
         လူတုိ ့ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ႀကေသာလမ္းမ်ားတြင္ ေလာကလူသာမန္တုိ့
့အႀကိဳက္ ႏွစ္ျခဳိက္ေပွ်ာ္ရြင္မွဳအေပါင္းႏွင့္ျပည့္လွ်မ္းေနေသာလမ္းလည္းပါ၀င္ရာ
စိတ္ခံစားမွူအလုိသုိ ့အျပည့္အ၀လုိက္ေလွ်ာထားေသာေႀကာင့္
အမ်ားႀကိဳက္လမ္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္၊ သတၱ၀ါတုိ ့သေဘာမွာလည္း မိမိတုိ
့စိတ္အလုိအတုိင္းျဖည့္စြမ္းေပးေသာအရာမွန္သမွ်ကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်တတ္ႀက၍ အေကာင္းဟု
ဆုိတတ္သည္၊ဤသုိ ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ လူသားဆန္ေသာ လူတုိ ့သေဘာထားျဖစ္၍ အျပစ္ဟူ၍
မဆုိသာ၊ သုိ ့ေသာ္ ထုိသူမ်ားလကၡံထားသည့္လမ္းမွာလည္
လူတုိ့ျဖစ္စဥ္သေဘာသဘာ၀မွလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါ၏ေလာ၊ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဟုဆုိပါက
လူတုိ ့တကယ့္လုိအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းႏုိင္သည္သာျဖစ္၍ သာမန္ထက္
ေက်ာ္လြန္ေသာ လမ္းေကာင္းဟု မဆုိႏုိင္သည္သာ  မဟုတ္ပါေလာ၊ စသည့္စသည့္
ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ ့သည္မလြဲမေသြျဖစ္ေပၚလာရပါသည္၊
ထုိသေဘာကုိေစာေႀကာမိသူမ်ားကမူ လူတုိ့လကၡံႏုိင္ေလာက္သည့္ လူတုိ
့စိတ္အလုိသေဘာမွဆန့္က်င္လ်က္ လမ္းရုိးမွခြဲထြက္ထားေသာလမ္းသစ္တစ္မ်ဳိးကုိ
တီထြင္ခဲ့ႀကျပန္သည္၊ ဤလမ္းမွာစိတ္အလုိဆႏၵကုိလုးံလုးံမ်က္ကြယ္ျပဳကာခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ
ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ရေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္၊ သာမန္လူတုိ
့က်င့္ႀကံသည့္အတုိင္းက်င့္ႀကံေနပါက သာမန္
လူသာလွ်င္ျဖစ္ႏုိင္ျပီး စင္ႀကယ္ျမင့္ျမတ္သူမျဖစ္ႏုိင္သလုိ သာမန္လူတုိ
့ေလွ်ာက္ေသာလမ္းအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါကလည္း သာမန္လမ္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟု
ခံယူလ်က္ ဆန့္က်င့္ဘက္လမ္းကုိ တီထြင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ႀကသည္၊ လူတုိ
့စိတ္အလုိဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနရသည္မွာ ဤခႏၵာကုိယ္ႀကီးျဖစ္သည္၊
ဤခႏၶၵာကုိယ္ႀကီး၏ အင္အားကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္လုိက္မည္ဆုိပါက စိတ္အလုိဆႏၵတုိ
့လည္းအင္အားခ်ိနဲ့လာျပီး သာယာႀကည္ႏူးလုိစိတ္မ်ား
ပါးလ်ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္၊ ယင္းေနာက္တြင္မူ
သာမန္ထက္ကဲလြန္ေသာျမင့္ျမတ္သူအျဖစ္သုိ
့ေရာက္ႏုိင္သည္၊ဤသည္ပင္လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ေတာ့သည္ဟုလည္း
ယုံႀကည္ခဲ့ႀကသည္၊ သုိ ့ျဖင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံသူမ်ားျပားလာျပီ
လူအမ်ား၏ကုိးစားမွဳကုိရလာခဲ့သည္၊ လူအမ်ားမလုပ္ႏုိင္သည္ကို
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက လူစြမ္းေကာင္းဟုေခၚေ၀ၚတတ္သည္မွာ ေလာကသဘာ၀ျဖစ္သည္၊ အမ်ားေနာက္သုိ ့မလုိက္မူ၍
လမ္းခြဲခဲ့ႀကသူမ်ားကုိလူစြမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္သမုတ္ႀကျပီးထုိသူတုိ့ေလွ်ာက္ရာလမ္းကုိလည္း
လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ႀကသည္၊  လူနည္းစုသာ က်င့္ႀကံႏုိင္သည္ကုိ
လမ္းမွန္ ဟုေခၚေ၀ၚ၍   လမ္းသစ္တစ္ေခတ္ဆန္းလာခဲ့သည္။
         ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လုိသူသည္လူအမ်ား၏အမွန္တကယ္ယုံႀကည္အားထားရာျဖစ္သင့္ပါသည္၊အဆန္းတႀကယ္တီထြင္ဖန္တီးတတ္ခါမွ်ျဖင့္
ယုံႀကည္အားကုိထုိက္သူဟုမမွတ္ယူသင့္၊ သတၱ၀ါတုိ ့လုိအပ္ေနေသာ
လြတ္ေျမာက္မွုဳကို ကုိယ္တုိင္ရရွိထားသကဲ့သုိ  ့သူတပါးတုိ ့ကုိလည္း
လမ္းညြန္ျပသႏုိင္မွသာ အမွန္တကယ္ယုံႀကည္ထုိက္သူျဖစ္ပါသည္၊ ထုိသုိ
့ဦးေဆာင္လမ္းညြန္ႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ႏွင့္ျပည့္စုံသူကုိသာ
ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူဟုဆုိႏုိင္ျပီးသူညြန္ေသာလမ္းမွာလည္းလမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊ လမ္းေဟာင္း
လမ္းသစ္သည္ ပဓာနမဟုတ္ လမ္းေကာင္း လမ္းမွန္ျဖစ္ရန္သာ အေရးႀကီးသည္၊ သုိ
့မွသာ လုိရာခရီးျပီးစီးႏုိင္သည္။
         အစစ္အမွန္ဟူသည္တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိသည္၊ ႏွစ္ခုျဖစ္ေနပါက
တစ္ခုမွာအတုျဖစ္ရန္သာရွိပါသည္၊ လူတုိ ့လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆ၊ ေသာက၊ ပရိေဒ၀ တရားမ်ား
ခ်ဳပ္ျငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ လုိရာခရီးျပီးစီး၍
အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္၊ ပန္းတုိင္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖစ္ရာ
ထုိျငိမ္းခ်မ္းရာသုိ့ ့ဦးတည္ေသာလမ္းသည္ ယုံႀကည္ အားကုိးထုိက္သည့္
အာမခံခ်က္ပါရွိရသည္၊
အစစ္ျဖစ္မူအာမခံခ်က္ပါရသည္၊အခ်ိန္အခါမေရြးမွန္ကန္ရသည္၊ ယေန ့လူတုိ
့၀ယ္ယူသုးံစြဲေနရေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမွာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ပါက
အာမခံခ်က္ပါရွိသည္ကုိေတြ ့ရျပီး အတုမ်ားတြင္မူ
မည္သုိ့ပင္တူေအာင္လုပ္ထားေစကာမူ     အမွန္အကန္အာမခံႏုိင္ေသာ
အရာဟူ၍မပါရွိပါ၊ အသိဥာဏ္ႏုံ့နဲ့သူတုိ့အတြက္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္၍
လကၡံႏိုင္စရာရွိရွိေသာ္လည္း တတ္သိနားလည္သူတုိ့အတြက္မူ
လကၡံႏုိင္၍တိက်ေသာအေျဖကုိေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မပါရွိႀကပါ၊ ဤသည္မွာအတု၏သဘာ၀ျဖစ္သည္။
         ထုိထက္အေရးႀကီးေသာ ဘ၀ပန္းတုိင္ကုိ  ရွာေဖြေလွ်ာက္လွမ္းႀကရာတြင္
 အာမခံခ်က္ပါရန္အေရးႀကီးလွသည္၊  မည္သည့္လမ္းမွာ  အာမခံခ်က္ပါသလဲဆုိတာကုိ
 ကုိယ္တုိင္ေလ့လာစုံစမ္းသင့္သည္၊ အမ်ားေယာင္တုိင္းမေယာင္သင့္၊ “အမ်ားညီ
ဤကြ်ဲဖတ္” ဆုိသကဲ့သုိ ့ လူအမ်ားလကၡံေလွ်ာက္
လွမ္းကာမွ်ျဖင့္ လမ္းမွန္ဟုမယူဆသင့္၊ သုိျ့ဖစ္လွ်င္“ကုန္ရွဳးံေတာ့တစ္ေခါက္၊ လင္ရွဳးံေတာ့ တစ္ဘ၀၊ဆရာအတင္မွားလွ်င္မူ
တစ္သံသရာလုးံေမာက္” ဟု ဆုိသကဲ့သုိ ့ မိမိဘ၀သံသရာ
တစ္ေလွ်ာက္လုးံအရွဳးံႀကီးရွဳးံသြားႏုိင္သည္၊ ထုိေႀကာင့္ဆရာအတင္မမွားဖုိ
့အေရးႀကီးလွသည္။ယေန ့လူသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့
ဆရာတစ္ဆူအေနႏွင့္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားစြာ ရပ္တည္ေနႏုိင္ေသာ ေဂါတမဗုဒၶသည္
လမ္းေပါင္းစုံကုိ ကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္လွမ္း၍  လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ကုိ
ကုိယ္တုိင္တိတိက်က်ညြန္ျပႏုိင္ေသာ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္၊
ေဂါတမဗုဒၶညြန္ႀကားျပသေသာလမ္းမွာ အာမခံခ်က္ပါသည္၊ တိက်မွဳရွိသည္၊
ေသခ်ာမွဳရွိသည္၊ လက္ေတြ ့ဘ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္၊အမ်ားေယာင္၍ေယာင္ထားျခင္းမဟုတ္၊
ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္၊လူမွဳဘ၀ကိုအေျခခံေသာက်င့္၀တ္သီလျဖင့္စတင္သည္၊တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းသမာဓိျဖင့္ျမင့္တင္ျပီးပညာျဖင့္အနားသတ္ထားသည္၊
 စ-လယ္-ဆုးံ သုးံပါးေသာေကာင္းျခင္းအဂၤါႏွင့္ျပည့္စုံသည္၊လူမွဳဘ၀ဒုကၡအဖုံဖုံမွလည္း
အမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္သည္၊ သူညြန္ျပေလွ်ာက္လွမ္ခဲ့ေသာလမ္းမွာ
လမ္းသစ္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္မူ ေရွးဗုဒၶအေပါင္းမ်ားစြာ
ကုိယ္တုိင္ေလွ်ာက္လွမ္း ညြန္ျပခဲ့ေသာ လမ္ေဟာင္းတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္၊
သူႀကိဳက္ ငါႀကိဳက္ အမ်ားႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ စိတ္အလုိဆႏၵသေဘာအတုိင္း
လုိက္ေလ်ာျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အဆင္းလမ္းလည္းမဟုတ္၊ ခက္ခဲႀကမ္းတမ္းျပီး
မိမိကုိယ္ခႏၶာကုိညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ေသာအတက္လွမ္းလည္းမဟုတ္၊ အဆင္းနဲ ့အတက္ကုိ
အခ်ဳိးညီစြာေပါင္းစပ္ထားေသာ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္သာျဖစ္သည္၊
တစ္နည္ဆုိရေသာ္သခၤတေခၚအျဖစ္တရားအားလုးံ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ အရွိတရားဆီသုိ
့ဦးတည္ေသာ အလယ္လမ္းျဖစ္သည္၊ အျဖစ္တရားသည္  ၄င္းတုိ ့
ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေပးေသာ အရာတုိ ့၏ နယ္ေျမအတြင့္၌သာတည္သည္၊
ဖန္တီးမွဳနယ္ေျမ၊ အခ်ိန္ကာလ စေသာ အတုိင္းအတာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္၊
အရွိတရားဟူသည္မွာ သူ ့ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ အမွန္တရားျဖစ္သည္၊
လူတုိ ့ေတြ ့ႀကဳံခံစားေနရေသာ  သဘာ၀ဓမၼမ်ားမွလြတ္ကင္းရာကုိ
ေရာက္ရွိလုိသူသည္ ထုိသဘာ၀ဓမၼတုိ ့၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကုိ ရွာေဖြရသည္မွာ
မလြဲမေသြလုိက္နာက်င့္ေဆာင္ရမည့္အရာျဖစ္သည္၊ ထုိနယ္ေျမသုိ
့ေရာက္ေစႏုိင္ေသာလမ္းမွာ ဤအလယ္လမ္းမွတစ္ပါးအျခားမရွိပါ။
         လူသည္ပင္ကုိယ္အရည္အေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိး ပုိင္ဆုိင္ထားႀကရာ မွန္သည္
ေကာင္းသည္ဆုိတုိင္းအားလုးံလုိက္နာက်င့္ေဆာင္ႏုိင္ႀကသည္ကားမဟုတ္၊ ဗုဒၶေခတ္
သိစၥည္းဆရာႀကီးစကားႏွင့္ဆုိရပါမူေလာကမွာ လူမုိက္ႏွင့္လူလိမၼာ
လူမုိက္ကပုိမ်ားသည္ျဖစ္ရာ လူလိမၼာတုိ ့ေရာက္ရာလမ္းသည္
အမွန္တကယ္ပင္လူႀကိဳက္နည္းျပီး အနည္းစုသာလကၡံေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေသာ
လမ္းျဖစ္ရမည္မဟုတ္ပါေလာ၊ သုိ ့ျဖစ္ပါက ထုိသူတုိ ့အတြက္
ဤလမ္းသည္အခ်ဥ္းႏွီးျဖစ္စရာရွိပါသည္၊  အမွန္မွာဤကဲ့သုိ့  ့မဟုတ္ပါ၊
ေလာကသဘာ၀တရားမ်ားမွ လုးံ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္သာမဟုတ္
ေလာကတြင္းက်င္လည္ေနထုိင္လုိသူတုိ ့အတြက္လည္း
အက်ဳိးရွိေသာလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္၊ ဤလမ္းကညြန္ႀကားျပသသည့္အတုိင္း
လုိက္နာက်င့္သုးံႏုိင္သည္ဆုိပါက ဘ၀အရည္အေသြးျမင့္မားသူမ်ားအျဖစ္ေလာက
မွာ၀င့္ႀကြားႏုိင္ပါသည္၊
ထုိေႀကာင့္ဤလမ္းကုိအဖက္ဖက္ကျပီးျပည့္စုံေသာလမ္းဟုဆုိရပါသည္။
         လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၀ ေက်ာ္ကာလကတည္းက အိႏၵိယႏုိင္ငံ
မဇၥ်ိမေဒသေခၚ ဗုဒၶဂယာရွိအသိဥာဏ္၏ပြင့္လင္းရာ မဟာေဗာဓိပင္ေအာက္၌
သိဒၶ တၳဟုေခၚတြင္ေသာ မင္းပ်ဳိမင္းလြင္ ပါရမီရွင္တစ္ဦးက ဤလမ္းကုိ
ကုိယ္တုိင္ထုိးထြင္းသိျမင္ခဲ့ျပီး ဗာရာဏသီျမဳိ ့အနီး သားတုိ
့အားေဘးမဲ့ေပးရာ မိဂဒါ၀ုန္အရပ္၌ စတင္ဖြင့္လစ္ခဲ့ေသာ လမ္းေဟာင္း
လမ္းေကာင္း လမ္းမွန္တစ္ခုျဖစ္သည္၊ ဗာရာဏသီသည္ စစ္မွန္ေသာလမ္းေကာင္း
လမ္းေဟာင္းတစ္ခုစတင္ရာ  ေနရာျဖစ္သကဲ့သုိ ့  ထုိလမ္းသည္မွန္ကန္ေႀကာင္း
လုိရာခရီးျပီးစီးႏုိင္ေႀကာင္င္းကုိ သက္ေသထူႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ ့
ဦးစြာေပၚေပါက္ရာေနရာဌာနထူးလည္းျဖစ္ပါသည္၊ထုိအခ်ိန္ထုိအခါကစတင္ရုိက္ဟီးလုိက္ေသာ
ဓမၼစည္ႀကီးသည္ယေန့တုိင္ေအာင္ ကမၻာေလာကမွာ
ျမည္ဟီးလ်က္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ဤသည္မွာ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လမ္း၏
စစ္မွန္မွဳသရုပ္သကန္ပင္ျဖစ္ပါ္ေတာ့သည္။  ။

No comments:

Post a Comment