Sunday, May 1, 2011

အေဖာ္ေကာင္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းဆုိတာ
ေလာကီေကုတၱရာႏွစ္ျဖာအက်ဳိးကုိတုိးတက္ေစရုံမက နိဗၺာန္ေရာက္သည္တုိင္ေအာင္

အက်ဳိးမ်ားေၾကာင္းကုိေဟားၾကားထာခဲ ့ပါတယ္။သိဂၤါလသုတ္မွာျမတ္စြာဘုရား
 သိဂၤါလသတုိ ့သားကုိ မိတ္ေဆြစစ္ဆုိတဲ ့အေဖာ္ေကာင္းကုိမွီဝဲဖုိ့မိတ္ေဆြစစ္ေတြရဲ ့အဂၤါရပ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲပါတယ္။
မိတ္ေဆြတုေတြနဲ မိတ္ေဆြတုကြဲျပားေစဖုိကုိလည္းမိတ္ေဆြတုရ ့ဲအဂၤါရပ္ကုိ
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲပါေသးတယ္။
မိတ္ေဆြေကာင္းမိတ္ေဆြစစ္တဲ ့အေဖာ္ေကာင္းကုိရဖုိ ့ဆုိရင္ေတာ့
မိတ္ေကာင္းမိတ္ေဆြစစ္ကုိေရြးခ်ယ္ေပါင္း
သင္းရမွာေပါ့။မိတ္ေဆြေကာင္းမိတ္ေဆြစစ္တုိ
့ကုိေရြးခ်ယ္ဖုိကုိလည္းမိတ္ေဆြစစ္တုိ ့ရဲ အဂၤါရပ္တုိကုိလည္း
သိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက သိဂၤါလသုတ္မွာ ။မိတ္ေဆြစစ္ ၄ မ်ဳိးရွိေၾကာင္းနဲ့အဲဒီမိတ္ေဆြစစ္ရဲ ့အဂၤါရပ္၁၆ရပ္ကုိအေသးစိတ္ေဟာထားေတာ္မူခဲပါတယ္။
မိတ္ေဆြစစ္ေလးမ်ဳိးဆုိတာက  ...မိမိရဲ ့လုိအပ္မွဳမွန္သမွ်ကုိ
စိတ္ေက်နပ္ျပည့္ဝေအာင္စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမွ့ဳရေအာင္ သူ့ဘက္ကအနစ္နာခံစြန္လြတ္ျပီး
အက်ဳိးေက်းဇူးျပဳေနတဲ ့မိတ္ေဆြစစ္ မိမိရဲ့ဘဝနိမ့္နိမ့္ျမင္ျမင္ ့မူလဆက္ဆံ ပုံအတုိင္းခ်မ္းသာအတူဆင္ရဲ
အတူေပါင္းသင္ဆက္ဆံေနတက္တဲ ့ မိတ္ေဆြစစ္ မိမိဘဝရဲ ့အေျခအေန ကုိယ္က်င့္တရား
အက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ တုိးတက္ျမင္ ့မားေအာင္အျမဲသတိေပးလမ္းညြန္းေနဆုံးမတုိက္တြန္းေပးျပီး မိမိအက်ဳိးရွိတာကုိသာလုိလားတဲမိတ္ေဆြစစ္ မိမိအတြက္လုိအပ္တဲ့ကုညီအားေပးေထာက္ခံမွဳထိန္းသိမ္ေစာင္ေရွာက္မွဳေတြကုိအျပည္ ့အဝရရွိခံစားေစရေအာင္မိမိကုိ ေစာင္ ့ေရွာက္ေပးတဲ ့မိတ္ေဆြစစ္တုိ့ျဖစ္ပါတယ္။
အက်ဳိးေက်းဇူး ျပဳေနတက္တဲ့ မိတ္ေဆြစ္စ္ဆုိတာမ်ဳိးက
မိမိက်န္းမာေရမေကာင္းတဲ ့အခ်ိန္ေတြ မူးယစ္ေမ ့ေလွ်ာေနတက္တဲ ့အခ်ိန္ေတြမွာ
ကူညီေစာင္ေရွာက္ေပးတဲ့မိမိရဲပစၥည္းဥစၥာေတြ
မေပ်ာက္ပ်တ္ေအာင္မဆုံးရွုံးေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေပးတဲ ့
မိမိမွာေထာက္ခံစရာ အားေပးစကားေျပာစရာအကူညီလုိအပ္တဲ့အခါ
ႏွစ္ဆတုိးျပီးဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမာက္ ေထာက္ပံ ့ကူညီးေပးတဲ
့မိတ္ေဆြစစ္မ်ဳိးပါ။           ခ်မ္းသာအတူ ဆင္းရဲအတူ ဆက္ဆံတက္တဲ
့မိတ္ေဆြစစ္ဆုိတာကေတာ့မိမိရဲ ့အမွားအားနည္းခ်က္ေတြကုိဝန္ခံေဖာ္ျပျပီး
တုိင္ပင္ခံနုိင္ေအာင္ယုံၾကည္ရတဲ့ မိမိရဲ ့လွ်ဳိဝွတ္ခ်တ္ေတြကုိ
ထိန္းသိမ္းေပးတဲ ့ မိမိမွာေဘးရန္အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကဳံလာရင္လြတ္ေအာင္
မတက္သာရင္ကုိယ္နဲအတူလက္တြဲျပီးခုခံကာကြယ္ေပးတဲ ့မိမိအတြက္ဆုိတဲ ့သူဘက္
ကရနုိင္တဲ့ အခြင္ ့အလမ္းအဆင္အတန္းအေဆာင္အေယာင္ေတြပါ အနစ္နာခံဆုံးရွုံးခံနုိင္တဲ
့မိတ္ေဆြစစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
မိမိအက်ဳိးရွိတာကုိသာလုိလားတဲ ့မိတ္ေဆြစစ္က မိမိအတြက္မေကာင္းတဲ ့
ေနာင္တရေစတဲ ့ေဘးအႏၱရယ္နဲ ့ၾကဳံေတြ ့ေစမယ့္အလုပ္ေတြကုိမျပဳလုပ္နုိင္ေအာင္တားဆီးေပးပါတယ္။
ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ျပီး အက်ဳိးရွိေစမယ္ ့အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ျဖစ္ေအာင္
အျမဲသတိေပးလမ္းညြန္တုိက္တြန္းေပးပါတယ္။မိမိရဲ ့အသိအျမင္ အယူဝါဒေတြ
ကုိယ္က်င္ ့တရားေတြေကာင္းမြန္လာေအာင္ အခြင္ ့က်ဳံတုိင္းသတိေပးေျပာျပေလ့ရွိပါတယ္။
အခြင္ ့ၾကဳံတုိင္းလည္းမိမိႏွလုံးစိတ့္ဝမ္းေအးခ်မ္းေစဖုိ ့ေလာကုတၱရာ ရဲ့အက်ဳိးျငိမ္းခ်မ္းမွဳေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိတက္ေအာင္သင္ျပေပးတဲ့မိတ္ေဆြမ်ဳိးပါ။
မိမိဘက္ကရပ္တည္ျပီးေစာင္ေရွာက္မွဳ့ ေပးတဲ ့ မိတ္ေဆြစစ္ဆုိတာက ေတာ့မိမိရဲ့လုပ္ပုိင္ခြင္ ့ ရပုိင္ ့ခြင္ အခြင္ ့အလမ္းေတြ ပစဉ္းေတြကုိပ်တ္စီးသြားမွာကုိမလုိလားဘဲ ပ်တ္စီးသြားတာကုိ ၾကားသိရရင္လည္း
ကုိယ္ခ်ငး္စာဂရုဏာသက္ တဲ့မိတ္ေဆြမ်ဳိးမိမိၾကီးပြားတုိးတက္ေအာင္ျမင္မ့ွဳစိတ္ခ်မ္းသာမွဳေတြကုိခံစားရရွိရင္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေက်နပ္တက္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ဳိး။        မိမိရဲ့မေကာင္းေၾကာင္းလည္းမေျပာ သူမ်ားကေျပာသံၾကားရင္လည္းဟန္ ့တားတက္တဲ့မိတ္ေဆြမ်ဳိး။မိမိရဲ ့ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိလည္းအခါအခြင္သင့္တုိင္းေဖာ္ထုတ္ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ယူျပီး သူတစ္ပါးက မိမိကုိဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိလည္းေထာက္ခံအားေပးတက္တဲ ့မိတ္ေဆြမ်ဳိးေတြ ပါ။မိတ္ေဆြေလးမ်ဳိးနဲ့
မိတ္ေဆြစစ္ေတြရဲ ့အဂၤါရပ္ေတြကုိ လူတုိင္းသိထားရင္ေတာ့မိမိပါတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြေတြထဲက မိတ္ေဆြစစ္ဆုိ တဲ့အေဖာ္ေကာင္းတစ္ခုကုိခြဲျခားသိျမင္နုိင္မွာပါ။     အျမဳေတရွိရာအျမဳေတလာဆုိသလုိ.....
ကုိယ္ဘက္ကလည္း မိတ္ေဆြေကာင္း မိတ္ေဆြစစ္စိတ္ဓါတ္ အျပည့္အဝ့ရွိမွ အျမဳေတနဲ
့တူတဲ ့မိတ္ေဆြေကာင္းမိတ္ေဆြစစ္ဆုိတဲ ့အေဖာ္ေကာင္းျမဲမွာပါ။
တစ္ေယာက္တည္းမေနနုိင္ေသးကလည္း သက္ရွိသေလာက္ အေဖာ္ေကာင္း ကလွ်ာဏမိတၱလုိေခၚတဲ ့
မိတ္ေဆြေကာင္းမိတ္ေဆြစစ္ကုိမွေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။မိတ္ေဆြေကာင္းမိတ္ေဆြစစ္ဆုိတဲ ့အေဖာ္ေကာင္းမွ  နားခုိလုိပါက ေန ့စဥ္ေန့တုိင္း ဒါန သီလ ဘာဝနာမဳွေတြကုိတိုိးပြားသည္တက္တုိးပြားေအာင္ၾကဳိးစားအားထုပ္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေယာက္တည္းေန တစ္စိတ္ထဲထားတာအေကာင္းဆုံးပါ ဒါေပမယ္ ့တစ္ေယာက္တည္းမေန
နိုင္ေသးသမွ်ကေတာ့ မိတ္ေဆြေကာင္းဆုိတဲ ့အမွီေကာင္းတစ္ခုေတာ့
လူတုိင္းလုိအပ္လွပါတယ္။

No comments:

Post a Comment